Instituția de învățământ "Universitatea pedagogică de stat I.P. Șameachin, Mozâr"

Instituția de învățământ "Universitatea pedagogică de stat I.P. Șameachin, Mozâr"

Instituția de învățământ "Universitatea pedagogică de stat I.P. Șameachin, Mozâr" a celebrat 70 de ani de la înființare în anul 2014.

Activitatea desfășurată de universitatea din Mozâr a început în martie 1944 în baza institutului de cadre didactice din Rogacev. Decizia de a înființa un institut de  cadre didactice în orașul Mozâr în timpul războiului mondial a demonstrat rolul semnificativ pe care ulterior l-a jucat universitatea în abordarea problemelor educaționale din republică. Institutul avea la momentul creării trei facultăţi: Facultatea de Limbă și Literatură, Facultatea de Matematică şi Fizică, Facultatea de Istorie și Geografie, unde au fost angajate 210 de persoane. Structura institutului cuprindea 7 catedre, unde funcționau 27 cadre didactice.

Prima lansare a absolvenților-specialiști a avut loc în 1946. În școli din regiunea Polesie au fost repartizați 190 de învâțători de istorie, limbă și literatură, matematică și fizică, istorie și geografie.

În 1952, Consiliul de Miniștri au adoptat decretul № 999 din 22 iulie 1952 potrivit căruia institutul de cadre didactice a fost reorganizat în institutul Pedagogic din Mozâr.

În 1964 intistutul a fost numit în cinstea N. C. Krupscaia, în conformitate cu decizia Consiliului de Miniștri al BSSR.

Pe parcursul activității sale universitatea a suferit repetate reorganizări și redenumiri. În prezent este onorat cu statutul de universitate pedagogică și în conformitate cu Decretul Președintelui Republicii Belarus № 500 din 04.08.2006 este numit după Ivan Petrovici Șamiachin, persoană literară și politică celebră.

Au înregistrat progrese semnificative birouri, facultățile și catedrele. Descoperirea și reorganizarea lor a avut loc pentru a satisface cerințele regiunii în cadre didactice. Dinamica de dezvoltare a universitații în timpul existenței sale indică o creștere semnificativă a capacității de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, precum și îmbunătățirea infrastructurii, perfecționarea calității proceselor educaționale și științifice. Universitatea participă activ la împlementarea programelor de dezvoltare inovatoare a diferitelor sectoare ale economiei, programul de stat de renaștere și dezvoltare rurală, programul național de dezvoltare a turismului. Un rol deosebit este completat de faptul că rezolvă o problemă importantă a statului, asigurând reiunea Gomel cu cadru didactic de înaltă calificare, care se revitalizează după catastrofa de la Cernobâl. Acest lucru determină în mare măsură domeniile prioritare penru realizarea cărora echipa universitații și-a concentrat toate putințele.  

Istoria de 70 de ani a universității a fost plină de diverse evenimente, și este indisolubil legată de dezvoltarea Republicii Belarus. Mai mult de 40 de mii de specialiști au fost instruiți de-a lungul anilor. Absolvenți au câștigat respect și autoritate, mulți dintre ei au devenit profesori excelenți, lideri guvernamentali și ei promovează în mod activ stabilirea și dezvoltarea sistemului de învățământ. Cadrul didactic a universității se actualizează în mod constant cu cei mai buni absolvenți care au obținut rezultate foarte bune în activitatea științifică și pedagogică.

În prezent, aproximativ 60% dintre cadrele didactice sunt absolvenți ai universității, inclusiv, doctor în științe tehnice, profesor Savenko, doctor în științe filologice, profesor universitar Vladimir Șur, doctor în științe fizice și matematice, Kulak și alții. Conducătorii celor șapte dintre zece facultăți sunt, de asemenea, absolvenții noștri.

Baza materială și tehnică a iniversitații, corespunde cerințelor moderne, dispune de o gamă largă de echipamente tehnice (11clase de calculatoare, 5 laboratoare de limbă, circa 80 aule, laboratoare specializate și ateliere de lucru, și săli de sport), ceia ce, permite să se asigure procesul educațional la cel mai înalt nivel.

In ultimii ani, au fost înființate 3 facultăți (Facultate de biologie, Facultate de formare preuniversitară și orientare profesională, Facultate de reconversie profesională și de formare avansată a personalului), centrul de munca ideologică, Centrul de informare, Institutul de Cercetare a problemelor regionale și de reabilitare culturii populare, centrul de studii rusești. Dezvoltarea tuturor domeniilor de activitate a universității se desfășoară în conformitate cu Programul de dezvoltare pentru 2011-2015, aprobat de Consiliul Universitar.

Astăzi universitatea dispune de 4 cladiri academice, în care se află 9 facultăți, care unesc 27 de catedre. Numărul de studenți cu și fără frecvență este de aproximativ 6000 de persoane.

Studenții și masteranzii sunt instruiți în diverse specialități, specializări și direcții, căutate în regiune. Rezultatele de distribuție indică nevoile semnificative ale instituțiilor de învățământ, întreprinderile și organizațiile din regiune pentru tinerii profesioniști, precum și nivelul ridicat de pregătire a absolvenților.

Universitatea pregătește specialiști de calificare științifică superioară în 6 specialități. Eficacitatea lucrărilor privind pregătirea de personal cu înaltă calificare este confirmată de susținerea cu succes al tezelor de master și de doctor în științe. In ultimii cinci ani, cadrul didactic și personalul universității a apărat 5 teze de doctorat și 20 teze de master.

Odată cu organizarea procesului de învățământ se alcătuiesc în ansamblu unic și activitățile științifice la universitate. Cercetătorii de la universitate realizează misiunile în cadrul programelor publice de cercetare, proiectelor individuale de cercetare, contractelor economice și granturi. Rezultatele cercetării sunt utilizate în practica întreprinderilor de conducere și organizațiilor din regiune, procesului educațional al instituțiilor de învățămînt.

Creșterea eficienței activităților științifice a studenților este confirmată de rezultatele concursului republican de lucrări de cercetare pentru studenți, ceea ce avut ca rezultat aproximativ 70% din lucrări cu diplome. Ca rezultat al unui excelent studiu și participarea activă la activitatea de cercetare a universității, studenții primesc bursă a Președintelui Republicii Belarus.

În rezolvarea problemelor de suport informațional calitativ a proceselor științifice și educaționale în mediul informațional educațional de astăzi joacă un rol important biblioteca universității. Universitatea completează fondul de carte al bibliotecii, care deține în prezent mai mult de 400 de mii de exemplare. A fost implementat sistemul automat informatic bibliotecar "Media Liber", se creează un catalog electronic a literaturii disponibile.

Toți studenții din instituția de învățământ "Universitatea Pedagogică de Stat I.P. Șamiachin, Mozîr" constau în organizații sindicale. La universitate are loc un filial ONG Uniunea Tineretului din Republica Belarus, rîndurile cărora se numără mai mult de 1100 de oameni. Reprezentanții săi participă activ la rezolvarea problemelor de bază ale funcționării universității.

Cea mai mare atenție este acordată condițiilor de studiu și de ședere a studenților. Cămine universitare oferă condițiile potrivite, care sunt relevante standardelor sociale de stat. Funcționează sanatoriu, în care se îmbunătățesc sănătatea lor aproximativ 1000 de studenți pe an. În plus, studenții îmbunătățesc sănătatea în sanatoriile din republică.

Prezentarea universității la nivel internațional parcurge prin legături științifice și culturale, precum și sportul de elită. Misiune de onoare din nou să prezinte la nivel internațional universitatea la Olimpiada de la Londra, în echipa olimpică națională a căzut pe umerii 15 reprezentanți ai universității, care au câstigat 1 medal de argint și două medalii de bronz.

Astăzi, echipa noastră demonstrează o creativitate ridicată, maturitate civică și politică și disponibilitate de a rezolva în mod activ problemele de dezvoltare socio-economice, educaționale, științifice și culturale a regiunii întregi și să reprezinte acest colț unic a Belarusiei.

Subcategorii

Informaţii în completare