Указатель по видам изданий В.В.Шура

Указатель по видам изданий В.В.Шура

 

  По видам публикаций

 

Хронологический указатель 

 

Монографии  

Методические и учебно-методические издания  

Диссертации и авторефераты  

Издания под редакцией  

Доклады, тезисы  

Публикации в научных периодических изданиях  

Статьи из периодических изданий  

Рецензии  

Прочие  

Публикации о В. В. Шуре  

 

Монографии

 • Шур, В. В. Анамастычная лексіка ў беларускай мастацкай літаратуры : [манаграфія] / Васіль Шур. — Мінск : УП "Тэхнапрынт", 2002. — 226 с.
 • Шур, В. В. З гісторыі ўласных імёнаў / Васіль Шур. — Мінск : Вышэйшая школа, 1993. — 154, [2] с.
 • Шур, В. В. Онім у мастацкім тэксце : манаграфія / Васіль Шур ; Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт". — Мінск : Беларускі кнігазбор, 2006. — 215 с. — Бібліяграфія: с. 196—214 (351 назв.)
 • Шур, В. В. Онім у мастацкім тэксце / В. В. Шур ; Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт". — Мазыр, 2006. — 198 с. — Бібліяграфія: с. 178—194.
 • Шур, В. В. Уласнае імя ў мастацкім тэксце : манаграфія / Васіль Шур ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна". — Мазыр, 2010. — 206 с. — Бібліяграфія: с. 182–194, 196 назв.

Методические и учебно-методические издания

 • Гістарычная граматыка беларускай мовы : праграма для філалагічных факультэтаў педагагічных інстытутаў (па спецыяльнасці 02.19 "Беларуская мова і літаратура") : зацверджана Міністэрствам народнай адукацыі БССР 29 ліст. 1989 г. / Міністэрства народнай адукацыі БССР, Рэспубліканскі вучэбна-метадычны кабінет ; [складальнікі В. А. Бекіш, В. В. Шур]. — Мінск : Вышэйшая школа, 1990. — 20 с. — Бібліяграфія: с. 19—20.
 • Зборнік дыктантаў : (для педвучылішчаў) : [вучэбны дапаможнік] / Л. А. Кацапаў, В. В. Шур. — Мінск : Вышэйшая школа, 1980. — 148, [1] с.
 • Кацапаў, Л. А. Зборнік дыктантаў і заданняў да іх : вучэбны дапаможнік для навучэнцаў педагагічных вучылішчаў і каледжаў / Л. А. Кацапаў, В. В. Шур. – 3-е выд., дапрацаванае. — Мінск : Вышэйшая школа, 1996. — 199, [1] с.
 • Кацапаў, Л. А. Зборнік дыктантаў : вучэбны дапаможнік для навучэнцаў педагагічных вучылішчаў / Л. А. Кацапаў, В. В. Шур. — 2-е выд., дапрацаванае. — Мінск : Вышэйшая школа, 1991. — 174, [1] с.
 • Культура мовы раённай (гарадской) газеты … / [аутар-складальнік В. В. Шур] // Курсавыя працы па сучаснай беларускай мове. Тэматыка, бібліяграфія, метадычныя парады : [вучэбна-метадычны дапаможнік] / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна", Кафедра беларускага мовазнаўства ; пад агульнай рэдакцыяй В. В. Шура. — Мазыр, 2008. — С. 36—38. — Бібліяграфія: 23 назв.
 • Курсавыя працы па беларуская мове. Тэматыка, бібліяграфія, метадычныя парады / Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна", Кафедра беларускага мовазнаўства ; пад рэдакцыяй В. В. Шура. — Мазыр, 2011. — 200 с.
 • Курсавыя працы па сучаснай беларускай мове. Тэматыка, бібліяграфія, метадычныя парады : [вучэбна-метадычны дапаможнік] / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна", Кафедра беларускага мовазнаўства ; пад агульнай рэдакцыяй В. В. Шура. — Мазыр, 2008. — 70, [1] с.
 • Курсавыя працы па сучаснай беларускай мове. Тэматыка, бібліяграфія, метадычныя парады : вучэбна-метадычны дапаможнік / Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; пад агульнай рэдакцыяй В. В. Шура ; [укладальнік В. В. Шур]. — Мінск : Экоперспектива, 2010. — 191 с. — Са зместу: Архаізмы і гістарызмы ў нарысе Уладзіміра Караткевіча "Зямля пад белымі крыламі" ; Дыялектызмы ў аповесці Барыса Сачанкі "Апошнія і першыя" ; Анамастыкон рамана Андрэя Мрыя "Запіскі Самсона Самасуя" ; Прафесіяналізмы і жарганізмы ў апавяданнях Міхася Лынькова "Андрэй Лятун", "Над Бугам", "Баян" ; Стылістычнае выкарыстанне запазычаных слоў і выразаў у рамане Янкі Брыля "Птушкі і гнёзды" ; Запазычаная лексіка ў гаворках паўночна-заходняй Беларусі : (на матэрыялах "Слоўніка беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча". Т. 1—5. Мінск : Навука і тэхніка, 1979—1986) ; Культура мовы раённай (гарадской) газеты … ; Назоўнікі ў структуры прыказак, прымавак Палесся : (на матэрыяле пяці тамоў "Тураўскага слоўніка") ; Складаныя назоўнікі ў гаворках Палесся : (на матэрыяле пяці тамоў "Тураўскага слоўніка") ; Жывёлагадоўчая лексіка гаворкі вёскі … ; Полісемія ў лексіцы народных гаворак : (на матэрыяле трох выпускаў "Дыялектнага слоўніка" Ф. Янкоўскага) ; Лексіка-семантычныя і словаўтваральныя асаблівасці прозвішчаў жыхароў вёскі … раёна ; Айканімія … раёна … вобласці / В. В. Шур ; Стылістычны прыём алюзіі ў паэтычным дыскурсе Уладзіміра Караткевіча ; Алюзія як тэкстаўтваральны кампанент літаратурнай пародыі : (на матэрыяле пародый Г. Юрчанкі і П. Сушко) ; Онімы-алюзіі як кампаненты вертыкальнага кантэксту : (на матэрыяле зборніка Р. Барадуліна "Евангелле ад Мамы" / І. В. Каленік, В. В. Шур ; Прэцэдэнтныя онімы ў мове драматычных твораў В. Дуніна-Марцінкевіча ; Анамастычнае поле твораў Ф. Багушэвіча : (на прыкладзе зборнікаў "Дудка беларуская", "Смык беларускі" / Г. В. Юдзянкова, В. В. Шур.
 • Курсавыя працы па сучаснай беларускай мове. Тэматыка, бібліяграфія, метадычныя парады : дапаможнік для студэнтаў / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя Н. К. Крупскай, Кафедра беларускай мовы ; [складальнік В. В. Шур]. — Мазыр, 1989. — 50 с.
 • Матэрыялы да слоўніка гаворак Мазырскага Палесся : вучэбны дапаможнік / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут ; [аўтары-складальнікі В. А. Купрэенка, В. В. Шур]. — Мазыр, 1996. — 70 с.
 • Праграма факультатыву "Беларуская антрапаніміка і тапаніміка" / склаў Васіль Шур // Роднае слова. — 1998. — № 10. — С. 127—131.
 • Радзімазнаўства: Мазыршчына : праграма факультатыўных заняткаў для навучэнцаў VIII кл. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна", Дзяржаўная установа адукацыі "Гомельскі абласны інстытут развіцця адукацыі" ; [складальнікі: Шур В. В., Кузьміч Л. П.]. — Гомель, 2012. — 12 с., 3 с. вокл.
 • Сучасная беларуская літаратурная мова : зборнік практыкаванняў : вучэбны дапаможнік для студэнтаў філалагічных факультэтаў педінстытутаў / [Н. В. Гаўрош, М. Ц. Кавалёва, Л. А. Кацапаў, Г. М. Малажай, К. М. Панюціч, В. В. Шур, А. К. Юрэвіч, Ф. М. Янкоўскі ; агульная рэдакцыя Ф. М. Янкоўскага]. — Мінск : Вышэйшая школа, 1981. — 285, [2] с. — Са зместу: Лексікаграфія ; Фразеаграфія ; Злучнік ; Часціцы ; Мадальныя словы / В. В. Шур.
 • Сучасная беларуская літаратурная мова. Практычныя заняткі : вучэбны дапаможнік для філалагічных факультэтаў ВНУ / Н. В. Гаўрош, М. Ц. Кавалёва, Л. А. Кацапаў, В. В. Шур і інш. — Мінск : Вышэйшая школа, 1995. — 287 с.
 • Сучасная беларуская літаратурная мова. Практычныя заняткі : вучэбны дапаможнік для студэнтаў філалагічных факультэтаў педінстытутаў Беларусі / [Н. В. Гаўрош, М. Ц. Кавалёва, Л. А. Кацапаў, Г. М. Малажай, К. М. Панюціч, Т. М. Трыпуціна, В. В. Шур, А. К. Юрэвіч, Ф. М. Янкоўскі] ; пад агульнай рэдакцыяй Ф. М. Янкоўскага. — Мінск : Вышэйшая школа, 1987. — 269, [2] с. — Са зместу: Лексікаграфія ; Фразеаграфія ; Злучнік ; Часціцы ; Мадальныя словы / В. В. Шур.
 • Шур, В. В. Беларускія ўласныя імёны : Беларуская антрапаніміка і тапаніміка : дапаможнік для настаўнікаў / Васіль Шур. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1998. — 237, [2] с. — Бібліяграфія: с. 231—232, 46 назв.
 • Шур, В. В. Уласныя імёны ў часе і прасторы : [дапаможнік для школ] / В. В. Шур. — Мінск : [НМУ "Нацыянальны інстытут адукацыі"], 2008. — 99, [1] с. — Бібліяграфія: с. 97—99, 89 назв.

Диссертации и авторефераты

 • Шур, В. В. Анамастычная лексіка ў мове беларускай мастацкай літаратуры : дысертацыя … доктара філалагічных навук / Шур Васіль Васільевіч ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. — Мінск, 2003. — 220 с. — Бібліяграфія: с. 196—217. 
 • Шур, В. В. Анамастычная лексіка ў мове беларускай мастацкай літаратуры : аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені доктара філалагічных навук : 10.02.01 : 23.01.2004 / Шур Васіль Васільевіч. — Мінск, 2003. — 41 с. — Бібліяграфія: с. 33—38 (64 назв.). 
 • Шур, В. В. Животноводческая лексика в говорах Мозырского Полесья : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 10.02.02 / Шур Василий Васильевич ; Академия наук Белорусской ССР, Институт языкознания им. Я.Коласа. — Минск, 1974. 
 • Шур, В. В. Животноводческая лексика в говорах Мозырского Полесья : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 10.02.02 / Шур Василий Васильевич ; Академия наук Белорусской ССР, Институт языкознания им. Я.Коласа. — Минск, 1974. — 18 с. 

Издания под редакцией

 • Актуальныя праблемы функцыянавання і развіцця лексікі славянскіх моў : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 60-годдзю ўніверсітэта, 7—8 кастр. 2004 г., г. Мазыр / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт" ; [рэдкал.: А. В. Солахаў (адказны рэдактар), В. В. Шур, Н. А. Барысенка, В. Я. Барысенка, Т. М. Казачэнка, Б. А. Крук, С. Б. Кураш, Н. І. Новік-Шчарбенка]. — Мазыр, 2004. — 236 с. 
 • Беларуская пачатковая школа: праблемы і перспектывы развіцця : матэрыялы міжнароднай навукова-метадычнай канферэнцыі (г. Мазыр, 29—30 верас. 1998 г.) : у 3 ч. / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут ; пад рэдакцыяй В. В. Валетава ; [рэдакцыйны савет: В. В. Шур, А. М. Аўсіюк, С. М. Галенка, В. А. Купрэенка, Л. А. Калач, В. Б. Качалка, Л. А. Лісоўскі, Т. М. Ліпская, В. Ф. Русецкі, Л. А. Худзенка, Л. С. Цвірко]. — Мазыр, 1999. 
 • Белорусская начальная школа: проблемы и перспективы развития : материалы Международной научно-практической конференции (г. Мозырь, 19—20 дек. 2000 г.) : в 2 ч. / Мозырский государственный педагогический институт имени Н. К. Крупской ; под общей редакцией В. В. Валетова ; [редкол.: В. В. Валетов, Л. А. Худенко, Н. Н. Егоров, В. В. Шур, Н. В. Зайцева, Л. Н. Боженко, Т. Н. Липская, С. Б. Кураш]. — Мозырь, 2000. 
 • Культура мовы раённай (гарадской) газеты … / [аутар-складальнік В. В. Шур] // Курсавыя працы па сучаснай беларускай мове. Тэматыка, бібліяграфія, метадычныя парады : [вучэбна-метадычны дапаможнік] / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна", Кафедра беларускага мовазнаўства ; пад агульнай рэдакцыяй В. В. Шура. — Мазыр, 2008. — С. 36—38. — Бібліяграфія: 23 назв. 
 • Курсавыя працы па беларуская мове. Тэматыка, бібліяграфія, метадычныя парады / Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна", Кафедра беларускага мовазнаўства ; пад рэдакцыяй В. В. Шура. — Мазыр, 2011. — 200 с. 
 • Курсавыя працы па сучаснай беларускай мове. Тэматыка, бібліяграфія, метадычныя парады : [вучэбна-метадычны дапаможнік] / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна", Кафедра беларускага мовазнаўства ; пад агульнай рэдакцыяй В. В. Шура. — Мазыр, 2008. — 70, [1] с. 
 • На службе роднай мове : да 60-годдзя кафедры беларускага мовазнаўства і 60-годдзя Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта : біябібліяграфічны даведнік / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт" ; [рэдкал.: В. В. Шур, Т. М. Шчур, Л. А. Кацапаў, У. Ц. Піскун, А. К. Малюк]. — Мазыр, 2004. — 57 с., з 3-яй старонкай вокладкі. 
 • Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў : матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, г. Мазыр, 22—23 крас. 2010 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкал.: В. В. Шур (адказны рэдактар), П. Я. Ахраменка, Л. М. Бажэнка, Л. В. Жураўская, Л. А. Кацапаў, С. Б. Кураш, Л. М. Мазуркевіч, В. С. Сідарэц, А. В. Солахаў, Т. І. Татарынава, М. М. Шаўчэнка, Г. В. Юдзянкова]. — Мазыр, 2010. — 340 с. 
 • Надзёныя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў : зборнік навуковых артыкулаў, 25—26 мая 2006 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт" ; [адказныя рэдактары: А. В. Солахаў, В. В. Шур ; рэдкал.: В. Я. Барысенка, Н. А. Барысенка, Л. В. Жураўская, Т. М. Казачэнка, Л. А. Кацапаў, Б. А. Крук, Н. І. Новік-Шчарбенка, С. І. Солахава, М. М. Шаўчэнка]. — Мазыр, 2006. — 260 с. 
 • Наука, образование и культура: состояние и перспективы инновационного развития : материалы Международной научно-практической конференции, г. Мозырь, 27—28 марта 2008 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина", Научно-исследовательский институт региональных проблем реабилитологии и народной культуры ; [редкол.: Валетов В. В. (главный редактор), Кралевич И. Н., Гречанников Э. Е., Калач Л. А., Болбас В. С., Цвирко Л. С., Савенко В. С., Шур В. В., Емельянова М. В., Лисовский Л. А., Телепень С. В., Галенко С. Н., Кошман П. Г.]. — Мозырь, 2008. 
 • Новы змест моўнай адукацыі і яго рэалізацыя : матэрыялы рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі, 19—20 кастр. 1995 г. : у 2 ч. / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут, Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт. — Мазыр, 1996. — Ч. 1 / [рэдкал.: У. Ц. Піскун (рэдактар), Л. А. Кацапаў, І. М. Кучук, В. В. Шур, Т. М. Шчур]. — 75 с. 
 • Памяць. Мазыр. Мазырскі раён : [гісторыка-дакументальная хроніка] / [рэдкал.: І. Д. Замулка, М. С. Кусянкоў, А. Л. Петрашкевіч, М. У. Саўчык, В. Р. Феранц ; гарадская камісія па стварэнні гісторыка-дакументальнай хронікі: І. Д. Замулка, І. В. Піліпчук, Л. В. Арлоў, А. Р. Бобр, А. Ю. Васько, Т. А. Нікіціна, Я. М. Фарбераў, В. В. Шур]. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1997. — 573, [1] с. : іл. 
 • Праблемы народнай адукацыі, навукі, культуры Беларускага Палесся : (тэзісы дакладаў і паведамленняў), 27—28 кастр. : [у 2 ч.] / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя Н. К. Крупскай ; [рэдкал.: Башмакоў В. І., Брынзарэй Ю. Г., Дарошка А. С., Дзікарава А. В., Карабанаў І. А., Касцян С. І., Кліменка К. Г., Мельнікава Л. В., Несцераў Ю. Дз., Піскун У. Ц., Савенка У. С., Сідарэц В. С., Шур В. В. (рэдактар)]. — Мазыр, 1992. 
 • Слово. Текст. Социум : сборник научных трудов преподавателей филологического факультета / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина" ; [редкол.: Исмайлова Л. В. (ответственный редактор), Мазуркевич Л. Н., Анисимов В. И., Шур В. В., Кириллов Ю. Н., Кураш С. Б., Сузько Е. В., Сыманович Т. Н.]. — Мозырь, 2011. — 251 с. 
 • Сучасная беларуская літаратурная мова : зборнік практыкаванняў : вучэбны дапаможнік для студэнтаў філалагічных факультэтаў педінстытутаў / [Н. В. Гаўрош, М. Ц. Кавалёва, Л. А. Кацапаў, Г. М. Малажай, К. М. Панюціч, В. В. Шур, А. К. Юрэвіч, Ф. М. Янкоўскі ; агульная рэдакцыя Ф. М. Янкоўскага]. — Мінск : Вышэйшая школа, 1981. — 285, [2] с. — Са зместу: Лексікаграфія ; Фразеаграфія ; Злучнік ; Часціцы ; Мадальныя словы / В. В. Шур.

Доклады, тезисы

 • Купрэенка, В. А. Да пытання ўзаемадзеяння лексікі народных гаворак і літаратурнай мовы / В. А. Купрэенка, В. В. Шур // Рэгіянальныя традыцыі ва ўсходнеславянскіх мовах, літаратурах і фальклоры : тэзісы дакладаў II рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, 24—25 верас. 1980 г. / Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт ; [рэдкал.: Анічэнка У. В., Грынчык М. М. (адказныя рэдактары), Еўтухоў У. Д., Злобін Л. І., Казлоў У. В., Лявончанка Д. А. (адказны за выпуск), Парукаў А. А.]. — Гомель, 1980. — С. 26—27.
 • Шур, В. В. "Мазыразнаўства" як вучэбная дысцыпліна ў школах Палесся / Шур В. В. // Проблемы региональных исследований: задачи и перспективы : материалы научно-практической конференции по результатам выполнения региональной программы "Полесье — 2005", Мозырь, 26 сент. 2006 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Мозырский городской исполнительный комитет, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина ; [редкол.: В. В. Борисенко, В. И. Прокошин, В. В. Валетов (ответственный редактор), Д. Г. Лин, С. Б. Кураш, В. Г. Сафонов, Э. Е. Гречаников, П. Г. Кошман]. — Мозырь, 2006. — С. 115—125.
 • Шур, В. В. Анамастыка Палесся як рэгіянальна-этнаграфічны кампанент мовы мастацкай літаратуры / В. В. Шур // Літаратурнае Палессе ў постацях і лёсах : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 15—17 ліст. 2004 г., г. Мазыр / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт" ; [рэдкал.: Нуждзіна Т. С., Друк Г. М., Кошман П. Р., Сузько А. У. (адказны рэдактар)]. — Мазыр, 2005. — С. 30—35. — Бібліяграфія: 6 назв.
 • Шур, В. В. Анамастычная лексіка ў творах Якуба Коласа для дзяцей / В. В. Шур // Беларуская пачатковая школа: праблемы і перспектывы развіцця : [матэрыялы IV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (17—18 кастр. 2002 г.), г. Мазыр] / Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт" ; [рэдкал.: Б. А. Круг (адказны рэдактар), А. В. Солахаў, С. М. Галенка, Л. М. Іванова, Л. А. Лісоўскі, М. В. Мароз, П. Я. Ахраменка, У. У. Кузьміч]. — Мазыр, 2003. — С. 180—182. — Бібліяграфія: 1 назв.
 • Шур, В. В. Архаические особенности животноводческой лексики говоров Мозырского Полесья / В. В. Шур // Актуальные проблемы исторической лексикологии восточнославянских языков : тезисы докладов и сообщений всесоюзной научной конференции, ноябрь 1975 г. / АН СССР, Институт русского языка, Министерство высшего и среднего специального образования СССР, АН УССР, Институт языковедения имени А. А. Потебни, Днепропетровский государственный университет имени 300-летия воссоединения Украины с Россией. — Днепропетровск, 1975. — С. 125—126.
 • Шур, В. В. Асаблівасці анамастыкону твораў І. Навуменкі / В. В. Шур // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах : матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў : да 85-годдзя з дня нараджэння Івана Навуменкі (Гомель, 7—8 кастр. 2010 г.) / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны, Гомельскі абласны Савет дэпутатаў, Гомельская спецыялізаваная славянская бібліятэка ; [рэдкал.: І. Ф. Штэйнер (адказны рэдактар), А. М. Мельнікава, Н. М. Пазняк]. — Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. — С. 35—42.
 • Шур, В. В. Асаблівасці назваў маладняку свойскіх жывёл на Мазыршчыне / В. В. Шур // Тыпалогія славянскіх моў і ўзаемадзеянне славянскіх літаратур : тэзісы дакладаў III Рэспубліканскай канферэнцыі, 2—3 снеж. 1977 г. / рэдкал.: А. Я. Супрун (старшыня) [і інш.]. — Мінск, 1977. — С. 307—309.
 • Шур, В. В. Асаблівасці словаўтварэння цюркізмаў і паланізмаў у жывёлагадоўчай лексіцы Мазырскага Палесся / В. В. Шур // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках : тезисы докладов республиканской конференции (26—28 мая 1982 г.) : [в 2 ч.] / Министерство высшего и среднего специального образования БССР, Институт языкознания имени Якуба Коласа АН БССР, Гродненский государственный университет ; редкол.: В. М. Никитевич (ответственный редактор) [и др.]. — Гродно : [Б. и.], 1982. — Ч. 1. — С. 224—225.
 • Шур, В. В. Асноўныя тыповыя асаблівасці анамастычных адзінак у мастацкім тэксце : на прыкладах з твораў Якуба Коласа, Уладзіміра Караткевіча, Фёдара Янкоўскага і інш. / В. В. Шур // Мова — літаратура — культура : матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 27—28 верас. : да 120-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа : [у 2 т. / рэдкал.: З. І. Бадзевіч і інш.]. — Мінск : БДУ, 2002. — Т. 1. — С. 163—167.
 • Шур, В. В. Беларуска-польскае ўзаемадзеянне ў анамастыцы / В. В. Шур // Kultura bialorusko-polsko-ukrainskiego pogranicza : Tezy referatow konferencji miedzynarodowej, 15—16 pazdz., 1998, Brzesc / Miedzynar. Akad. Badan nad mniejszosciami nar., Inst. filologii wschodnioslowianskiej Uniw. w Bialymstoku ; рod red.: Siergieja Jackiewicza, Jana Franciszka Nosowicza. — Bialystok ; Brzesc, 1998. — С. 56—60.
 • Шур, В. В. Беларуская літаратурная анамастыка: яе дасягненні, праблемы і перспектывы / В. В. Шур // Беларуская анамастыка. Гісторыя і сучаснаць : матэрыялы міжнароднай навуковай конферэнцыі (Мінск, 20 крас. 2010 г.) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі ; рэдкал.: І. Л. Капылоў [і інш.]. — Мінск : Права і эканоміка, 2010.
 • Шур, В. В. Беларускі лінгвістычны краязнаўчы матэрыял: праграмнае забеспячэнне / В. В. Шур // Беларуская пачатковая школа: праблемы і перспектывы развіцця : Рэспубліканская навукова-метадычная канферэнцыя, прысвечаная 50-годдзю Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута, 21—22 чэрв. 1994 г. : (тэзісы дакладаў і паведамленняў) / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут. — Мазыр, 1994. — С. 203—204.
 • Шур, В. В. Беларускія тапанімічныя назвы ў прозе Фёдара Янкоўскага / В. В. Шур // Дыялекталогія і культура беларускай мовы : тэзісы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі 10—11 снеж. 1991 г. / АН БССР, Інстытут мовазнаўства імя Я. Коласа, Міністэрства народнай адукацыі Рэспублікі Беларусь, АН СССР, Інстытут славяназнаўства і балканістыкі ; [рэдкал.: Э. Д. Блінава, І. Я. Яшкін]. — Мінск, 1991. — С. 193—196.
 • Шур, В. В. Брагіншчына — радзіма выдатнай асобы, вучонага — педагога В. У. Протчанкі / В. В. Шур // Сучасная моўная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь: праблемы, перспектывы : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 9 крас. 2010 г. : да 80-годдзя прафесара Васіля Ульянавіча Протчанкі / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Навукова-метадычная ўстанова "Нацыянальны інстытут адукацыі" Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. — Мінск : Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, 2010.
 • Шур, В. В. Варыянтнасць і набілізацыя онімаў у народнай мове і мове мастацкай літаратуры / В. В. Шур // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў : матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, г. Мазыр, 22—23 крас. 2010 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкал.: В. В. Шур (адказны рэдактар), П. Я. Ахраменка, Л. М. Бажэнка, Л. В. Жураўская, Л. А. Кацапаў, С. Б. Кураш, Л. М. Мазуркевіч, В. С. Сідарэц, А. В. Солахаў, Т. І. Татарынава, М. М. Шаўчэнка, Г. В. Юдзянкова]. — Мазыр, 2010. — С. 29—32. — Бібліяграфія: 10 назв.
 • Шур, В. В. Варыянтнасць онімаў як мастацкі прыём у творах беларускай мастацкай літаратуры / В. В. Шур // Актуальные вопросы славянской ономастики : материалы III Международной научной конференции "Славянская ономастика в ареальном, этимологическом и хронологическом аспектах", 6—7 окт. 2006 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. — Гомель : ГГУ, 2006. — С. 357—366.
 • Шур, В. В. Верш Максіма Танка "Шчасце" / В. В. Шур, У. Ц. Піскун // Лінгвістычны аналіз тэксту : матэрыялы семінара / адказны рэдактар Ф. М. Янкоўскі. — Мінск, 1975. — С. 28—29.
 • Шур, В. В. Гаваркія онімы і онімы з падтэкстам як элементы анамастычнай прасторы мастацкага твора / В. В. Шур // Актуальныя праблемы функцыянавання і развіцця лексікі славянскіх моў : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 60-годдзю ўніверсітэта, 7—8 кастр. 2004 г., г. Мазыр / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт" ; [рэдкал.: А. В. Солахаў (адказны рэдактар), В. В. Шур, Н. А. Барысенка, В. Я. Барысенка, Т. М. Казачэнка, Б. А. Крук, С. Б. Кураш, Н. І. Новік-Шчарбенка]. — Мазыр, 2004. — С. 165—167. — Бібліяграфія: 6 назв.
 • Шур, В. В. Да праблемы вывучэння анамастычнай лексікі беларускіх татараў / В. В. Шур // Першая міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Татары-мусульмане на землях Беларусі, Літвы і Польшчы", Мінск, 26—27 сак. 1993 г. : да 600-годдзя татарскага асадніцтва на землях Беларуска-Літоўскай дзяржавы, распачатага пры Вітаўце Вялікім / рэдакцыйная група: І. Александровіч і інш. — Мінск, 1994. — Ч. 2. — С. 338—346.
 • Шур, В. В. Да праблемы вывучэння анамастычнай лексікі Палесся / В. В. Шур // Рэгіянальныя асаблівасці ўсходнеславянскіх моў : (тэзісы дакладаў і паведамленняў), 26—27 кастр. / Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны, Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя Н. К. Крупскай ; рэдкал.: У. В. Анічэнка (галоўны рэдактар) [і інш.]. — Гомель : [Б. в.], 1990. — 122, [4] c.
 • Шур, В. В. Да праблемы вывучэння анамастычнай лексікі ў школе і ВНУ / В. В. Шур // Тэорыя і практыка навучання мовам, літаратурам і рыторыцы ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, 15—17 снеж. 1997 г., [г. Мінск / складальнікі: Т. У. Ігнатовіч, Т. Я. Зыль, І. У. Нікалаенка]. — Мінск : Белдзяржуніверсітэт, 1998. — Ч. 1. — С. 106—108.
 • Шур, В. В. Да праблемы вывучэння ў школах і ВНУ духоўнай спадчыны беларускіх татараў / В. В. Шур // Вывучэнне і захаванне культурнай спадчыны татарскага народа на Беларусі : матэрыялы ІІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 600-годдзю татарскага асадніцтва на землях Беларуска-Літоўскай дзяржавы, распачатай пры Вітаўце Вялікім (27—28 сак. 1997 г.) / Дзяржаўны камітэт па справах рэлігій і нацыянальнасцей Рэспублікі Беларусь, Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур, Беларускі ўніверсітэт культуры і інш. ; пад рэдакцыяй В. С. Цітова [і інш.]. — Мінск : ВКП "Арты-Фэкс", 1999. — С. 60—64.
 • Шур, В. В. Да праблемы моўнай культуры настаўніка пачатковых класаў : (на прыкладах анамастычнай лексікі) / В. В. Шур // Беларуская пачатковая школа: праблемы і перспектывы развіцця : матэрыялы міжнароднай навукова-метадычнай канферэнцыі (г. Мазыр, 29—30 верас. 1998 г.) : у 3 ч. / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут ; пад рэдакцыяй В. В. Валетава ; [рэдакцыйны савет: В. В. Шур, А. М. Аўсіюк, С. М. Галенка, В. А. Купрэенка, Л. А. Калач, В. Б. Качалка, Л. А. Лісоўскі, Т. М. Ліпская, В. Ф. Русецкі, Л. А. Худзенка, Л. С. Цвірко]. — Мазыр, 1999. — Ч. 3. — С. 105—109.
 • Шур, В. В. З назіранняў над семантыкай жывёлагадоўчай лексікі Мазырскага Палесся / В. В. Шур // Матэрыялы навуковай канферэнцыі Мінскага педінстытута : Філалогія. — Мінск : Мінскі педінстытут, 1972. — С. 32—33.
 • Шур, В. В. Из истории семантики некоторых тюркизмов и полонизмов в говорах Восточного Полесья / В. В. Шур // Структура і розвиток українських говорів на сучасному етапі : ХV Республіканська діалектологічна нарада : тези доповiдей i повiдомлень / Iнститут мовазнавства iменi О. О. Потебнi АН УРСР. — Житомир, 1983. — С. 234—235.
 • Шур, В. В. Иноязычные элементы в полесской животноводческой лексике / В. В. Шур // Полесье и этногенез славян : предварительные материалы и тезисы конференции / редкол.: Н. И. Толстой (ответственный редактор) [и др.]. — Москва : Наука, 1983. — С. 64—65.
 • Шур, В. В. К проблеме изучения лексики народной медицины восточного Полесья / В. В. Шур // Проблеми украінськоі діалектологіі на сучасному этапі : тэзісы Рэспубліканськоі конферэнціі. — Житомир : Житомирский пединститут, 1990.
 • Шур, В. В. Кантамінацыя як сродак стварэння онімаў у творах мастацкай літаратуры / В. В. Шур // Актуальныя праблемы мовазнаўства : да 80-годдзя І. Я. Лепешава : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 28 кастр. 2004 г., Гродна, Рэспубліка Беларусь / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы ; рэдкал.: Т. І. Тамашэвіч (адказны рэдактар) [і інш.]. — Гродна : ГрДУ, 2004.
 • Шур, В. В. Кнігі "Памяць" на ўроках і ў пазакласнай рабоце настаўніка пачатковых класаў / В. В. Шур // Белорусская начальная школа: проблемы и перспективы развития : материалы Международной научно-практической конференции (г. Мозырь, 19—20 дек. 2000 г.) : в 2 ч. / Мозырский государственный педагогический институт имени Н. К. Крупской ; под общей редакцией В. В. Валетова ; [редкол.: В. В. Валетов, Л. А. Худенко, Н. Н. Егоров, В. В. Шур, Н. В. Зайцева, Л. Н. Боженко, Т. Н. Липская, С. Б. Кураш]. — Мозырь, 2000. — С. 89—92.
 • Шур, В. В. Кнігі-энцыклапедыі "Памяць" — надзейная крыніца ў вывучэнні краязнаўства і геаграфіі / В. В. Шур // Проблемы преподавания в средних и старших классах общеобразовательной школы и на факультете довузовской подготовки : материалы ІІІ областной научно-методической конференции, [Гомель, 10—11 окт. 2002 г.] / Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Управление образования Гомельского облисполкома, Гомельский государственный областной институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов образования, Гомельская областная организация общества "Знание" ; [главный редактор И. М. Елисеева]. — Гомель : ГГУ, 2002. — С. 304—306.
 • Шур, В. В. Краязнаўчы матэрыял Мазыршчыны ў сярэдняй школе / В. В. Шур // Канцэптуальныя пытанні развіцця мовы, літаратуры і мастацтва ў святле адраджэння культуры і духоўнасці беларускага народа : зборнік матэрыялаў рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, 23—24 крас. 1998 г. / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут ; рэдкал.: Т. М. Казачэнка (галоўны рэдактар) [і інш.]. — Мазыр, 1998. — С. 185—189.
 • Шур, В. В. Краязнаўчы матэрыял Петрыкаўшчыны і яго выкарыстанне ў школе і ВНУ / В. В. Шур // Традиционная культура Полесья и современный мир : материалы Международной научно-практической конференции / под общей редакцией В. И. Коваля. — Гомель : Полеспечать, 2012. — С. 171—182.
 • Шур, В. В. Мазыршчына — край герояў, вядомых людзей / В. В. Шур // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы II Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 25—26 мая 2012 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкал.: В. С. Болбас, І. М. Кралевіч, Л. В. Ісмайлава, Т. М. Сымановіч, А. Я. Барсук, І. М. Калбасіна, З. С. Кур’ян, І. Л. Чарнейка]. — Мазыр, 2012. — С. 62—69.
 • Шур, В. В. Мужчынскія асабовыя імёны беларускай мовы / В. В. Шур, С. В. Чайкова // Актуальныя праблемы моўнай адукацыі вучняў ва ўмовах рэфармавання агульнаадукацыйнай школы : зборнік матэрыялаў рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі (22—23 сак. 2001 г.) / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя Н. К. Крупскай. — Мазыр, 2001. — С. 147—151. — Бібліяграфія: 2 назв.
 • Шур, В. В. Мянушкі ў мастацкіх тэкстах Якуба Коласа / В. В. Шур // Актуальныя праблемы моўнай адукацыі вучняў ва ўмовах рэфармавання агульнаадукацыйнай школы : зборнік матэрыялаў рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі (22—23 сак. 2001 г.) / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя Н. К. Крупскай. — Мазыр, 2001. — С. 142—147. — Бібліяграфія: 4 назв.
 • Шур, В. В. Народная геалогія ў сістэме тапонімаў Палесся / В. В. Шур // Праблемы народнай адукацыі, навукі, культуры Беларускага Палесся : (тэзісы дакладаў і паведамленняў), 27—28 кастр. : [у 2 ч.] / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя Н. К. Крупскай ; [рэдкал.: Башмакоў В. І., Брынзарэй Ю. Г., Дарошка А. С., Дзікарава А. В., Карабанаў І. А., Касцян С. І., Кліменка К. Г., Мельнікава Л. В., Несцераў Ю. Дз., Піскун У. Ц., Савенка У. С., Сідарэц В. С., Шур В. В. (рэдактар)]. — Мазыр, 1992. — Ч. 2. — С. 90—91.
 • Шур, В. В. Народная і навуковая этымалогія слова на ўроках беларускай мовы ў сярэдняй школе / В. В. Шур // Новы змест моўнай адукацыі і яго рэалізацыя : матэрыялы рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі, 19—20 кастр. 1995 г. : у 2 ч. / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут, Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт. — Мазыр, 1996. — Ч. 1 / [рэдкал.: У. Ц. Піскун (рэдактар), Л. А. Кацапаў, І. М. Кучук, В. В. Шур, Т. М. Шчур]. — С. 60—61.
 • Шур, В. В. Некаторыя асаблівасці анамастыкону рамана Андрэя Мрыя "Запіскі Самсона Самасуя" / В. В. Шур // Имя и слово : (проблемы семантико-прагматического взаимодействия в славянских языках) : материалы международной научной конференции, 19—20 апр. 2007 г. : в 2 ч. / Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, Кафедра русского и белорусского языков с методикой преподавания, Akademia Podlaska w Siedlcach, Instytut Neofilologii, Katedra Filologii Rosyjskiej ; под общей редакцией В. И. Сенкевича. — Брест : БрГУ, 2007. — Ч. 1. — С. 77—81.
 • Шур, В. В. Некаторыя асаблівасці анамастычнай лексікі беларускіх яўрэяў / В. В. Шур // Беларусіка = Albaruthenica : [матэрыяды з’ездаў, канферэнцый] / Міжнародная асацыяцыя беларусістаў, Нацыянальны навукова-асветніцкі цэнтр. імя Ф. Скарыны. — Мінск : Навука і тэхніка, 1993—   . — Кн. 4 : Яўрэйская культура Беларусі і яе ўзаемадзеянне з беларускай і іншымі культурамі / рэдактары: В. Рагойша [і інш.]. —1995. — С. 217—221.
 • Шур, В. В. Некаторыя асаблівасці канатаніміі ў творах беларускай мастацкай літаратуры / В. В. Шур // Наука, образование и культура: состояние и перспективы инновационного развития : материалы Международной научно-практической конференции, г. Мозырь, 27—28 марта 2008 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина", Научно-исследовательский институт региональных проблем реабилитологии и народной культуры ; редкол.: В. В. Валетов (главный редактор) [и др.]. — Мозырь, 2008. — Ч. 2. — С. 312—314. — Бібліяграфія: 2 назв.
 • Шур, В. В. Некаторыя асаблівасці праграмна-метадычнага забеспячэння нацыянальнай сістэмы падрыхтоўкі кадраў / В. В. Шур // Праблема стварэння нацыянальнай сістэмы падрыхтоўкі педагагічных кадраў для дашкольных устаноў Рэспублікі Беларусь : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі / Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт, Педагагічнае таварыства Рэспублікі Беларусь ; рэдакцыйны савет: А. А. Грымаць (навуковы рэдактар) [і інш.]. — Мінск : БДПУ, 1994.
 • Шур, В. В. Некаторыя асаблівасці ўжывання прозвішчаў у творах Якуба Коласа / В. В. Шур // Каласавіны : тэзісы дакладаў і паведамленняў навуковай канферэнцыі, прысвечанай 109-й гадавіне з дня нараджэння і 85-годдзю пачатку літаратурнай дзейнасці Якуба Коласа / Літаратурны музей Якуба Коласа ; рэдкал.: З. М. Камароўская (адказны рэдактар) [і інш.]. — Мінск, 1991. — С. 77—79.
 • Шур, В. В. Некаторыя семантычныя і словаўтваральныя асаблівасці складаных гідронімаў усходняга Палесся / В. В. Шур // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках : тезисы докладов ІІІ республиканской конференции (5—6 окт. 1989 г.) : [в 2 ч.] / Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины ; редкол.: В. М. Никитевич (ответственный редактор) [и др.]. — Гродно : Гродненский государственный университет, 1989. — Ч. 2.
 • Шур, В. В. Онімы як сродак стварэння экспрэсіўнасці і каламбураў у творах Якуба Коласа / В. В. Шур // Скарына і наш час : матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 16—17 мая [2002 г.] : у 2 ч. / Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны, Грамадзянскае аб’яднанне "Таварыства Кірылы Тураўскага", Гомельская спецыялізаваная славянская бібліятэка ; рэдкал.: А. А. Станкевіч (галоўны рэдактар) [і інш.]. — Гомель : ГрДУ, 2002. — Ч. 2. — С. 90—93.
 • Шур, В. В. Онімы як сродак стварэння экспрэсіўнасці і каламбураў у творах Рыгора Барадуліна / В. В. Шур // Культура мовы і грамадства : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 5—6 снеж. 2002 г. / Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка ; рэдкал.: П. А. Міхайлаў (адказны рэдактар) [і інш.]. — Мінск : БДПУ, 2002. — С. 260—263.
 • Шур, В. В. Онімы-алюзіі ў творах беларускай мастацкай літаратуры / В. В. Шур // Актуальные вопросы славянской ономастики : материалы ІІ Международной научной конференции "Славянская ономастика в ареальном, этимологическом и хронологическом аспектах", 11—12 нояб. 2004 г. / [ответственный редактор Р. М. Козлова]. — Гомель : Гомельский государственный университет, 2004.
 • Шур, В. В. Онімы-алюзіі ў творах Якуба Коласа / В. В. Шур // Надзённыя пытанні лінгвістыкі : да 75-годдзя прафесара П. У. Сцяцко : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 11 сак. 2005 г., Гродна, Рэспубліка Беларусь / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт мя Янкі Купалы ; [рэдкал.: А. І. Багдзевіч (адказны рэдактар), А. І. Кавальчук, Т. І. Гапон]. — Гродна : ГрДУ, 2005.
 • Шур, В. В. Онімы-сімвалы ў мове твораў Якуба Коласа / В. В. Шур // Пісьменнік — мова — стыль : матэрыялы ІІ Міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Л. М. Шакуна (Мінск, 15—16 ліст. 2001 г.) : [у 2 т. / рэдкал.: М. Р. Прыгодзіч і інш.]. — Мінск : РІВШ, 2002. — Т. 1. — С. 143—148.
 • Шур, В. В. Онім-этнонім Іван у творах мастацкай літаратуры і фальклоры : (семантыка-стылістычныя асаблівасці) / В. В. Шур // Текст в лингвистической теории и в методике преподавания филологических дисциплин : материалы ІІІ Международной научной конференции, 12—13 мая 2005 г., г. Мозырь : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет" ; [редкол.: П. Е. Ахраменко, Л. Н. Боженко, В. В. Кузьмич, А. А. Иванова, Т. Н. Липская, А. Г. Мухин, В. С. Сидорец, Т. И. Татаринова ; ответственные редакторы: С. Б. Кураш, О. И. Ревуцкий, В. Ф. Русецкий]. — Мозырь, 2003—   . — Ч. 2. — 2005. — С. 28—31. — Бібліяграфія: 12 назв.
 • Шур, В. В. Перыфразы ў паэтычных творах У. Верамейчыка / В. В. Шур // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі : матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, Брэст, 20—21 сак. 2008 г. : да 70-годдзя з дня нараджэння Галіны Мікалаеўны Малажай / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, Кафедра беларускага мовазнаўства ; [пад агульнай рэдакцыяй М. І. Новік]. — Брэст : БрДУ, 2008. — С. 256—259.
 • Шур, В. В. Пра адзін сінанімічны рад дыялектызмаў у творах Якуба Коласа / В. В. Шур // Каласавіны : тэзісы дакладаў і паведамленняў навуковай канферэнцыі, прысвечанай 107-й гадавіне з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Я. Коласа і 30-годдзю адкрыцця музея песняра / АН БССР, Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа, Літаратурны музей Якуба Коласа ; рэдкал.: В. П. Жураўлёў [і інш.]. — Мінск, 1989. — С. 56—58.
 • Шур, В. В. Пра айконім і паселішча Стадолічы / Шур В. В. // Міжнародныя Шамякінскія чытанні "Пісьменнік — Асоба — Час" : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 20—21 кастр. 2011 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкал.: Сузько А. У. (адказны рэдактар), Барсук А. Я., Нуждзіна Т. С., Юдзянкова Г. В.]. — Мазыр, 2011. — С. 265—269. — Бібліяграфія: 2 назв.
 • Шур, В. В. Пра балцкія элементы ў сістэме беларускай анамастыкі / В. В. Шур // Праблемы адукацыі, навукі, культуры Беларускага Палесся : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (22—23 ліст. 1996 г., г. Мазыр) : [у 2 ч.] / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут, Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт ; [рэдкал.: А. К. Малюк (рэдактар), Т. М. Казачэнка, Л. І. Прашковіч, У. Ц. Піскун, З. С. Маслоўскі, К. В. Маскоўкіна]. — Мазыр, 1996. — Ч. 1. — С. 138—139.
 • Шур, В. В. Пра беларускіх палякаў на Мазыршчыне / В. В. Шур // Праблемы народнай адукацыі, навукі, культуры Беларускага Палесся : (тэзісы дакладаў і паведамленняў), 27—28 кастр. : [у 2 ч.] / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя Н. К. Крупскай ; [рэдкал.: Башмакоў В. І., Брынзарэй Ю. Г., Дарошка А. С., Дзікарава А. В., Карабанаў І. А., Касцян С. І., Кліменка К. Г., Мельнікава Л. В., Несцераў Ю. Дз., Піскун У. Ц., Савенка У. С., Сідарэц В. С., Шур В. В. (рэдактар)]. — Мазыр, 1992. — Ч. 2. — С. 91—93.
 • Шур, В. В. Пра псеўданімы Івана Луцэвіча (Янкі Купалы) / В. В. Шур // Валадар роднага слова : тэзісы рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі, прысвечанай 110-й гадавіне з дня нараджэння Я. Купалы / Гомельскі дзяржаўны універсітэт. — Гомель, 1992. — С. 99—100.
 • Шур, В. В. Пра структуру і змест "Уводзін у беларусазнаўства" ў ВНУ / В. В. Шур // Нацыянальная адукацыя і пытанні беларускамоўнага выкладання : (тэматычны зборнік матэрыялаў Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі) / Брэсцкі дзяржаўны педагагічны інстытут ; [адказны рэдактар С. А. Яцкевіч]. — Брэст, 1993. — С. 65—66.
 • Шур, В. В. Роля і задачы музеяў Мазыршчыны ў фарміраванні патрыятызму / В. В. Шур // Музей і традыцыйная культура Беларусі : матэрыялы ІІ навукова-практычнай канферэнцыі, 30—31 мая 2012 г., [г. Мазыр] / рэдкал.: С. В. Разанаў (галоўны рэдактар) [і інш.]. — Мазыр : Калор, 2012. — С. 12—16.
 • Шур, В. В. Роля тапанімічных назваў ва ўдасканаленні культуры роднай мовы / В. В. Шур // Матэрыялы юбілейнай навукова-практычнай канферэнцыі (15—17 сак. 1994 г.) / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут ; [пад агульнай рэдакцыяй У. Ц. Піскуна (рэдактар), Л. В. Жураўскай]. — Мазыр, 1994. — С. 140—141.
 • Шур, В. В. Семантычна празрыстыя онімы як сродкі стварэння сімвалаў і каламбураў у мастацкіх творах / В. В. Шур // Мова — літаратура — культура : матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі : (да 80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), г. Мінск, 16—17 ліст. 2006 г. / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. — Мінск : Права і эканоміка, 2007. — С. 194—198.
 • Шур, В. В. Тапанімічныя назвы як аб`екты вывучэння лінгвістыкі, геаграфіі, гісторыі ў школе і ВНУ / В. В. Шур // Школьное естественно-географическое образование: проблемы, поиски и перспективы : материалы межвузовской научно-практической конференции, 25—26 марта 1998 г. / Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова, Областной институт усовершенствования учителей, Могилевское отделение Белорусского географического общества ; редкол.: А. М. Радьков [и др.]. — Могилев : Издательство Могилевского государственного университета, 1998. — С. 109—111.
 • Шур, В. В. Татарскі след у беларускай анамастыцы / В. В. Шур // Другая міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Ісламская культура татараў-мусульман Беларусі, Літвы і Польшчы і яе ўзаемадзеянне з беларускай і іншымі культурамі", Менск, 19—20 траўня 1995 г. : да 600-годдзя татарскага асадніцтва на землях Беларуска-Літоўскай дзяржавы, распачатага пры Вітаўце Вялікім : [у 2 ч.] / Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь, Беларускі ўніверсітэт культуры, Беларускі педагагічны ўніверсітэт [і інш. ; рэдакцыйная група: І. Александровіч і інш.]. — Мінск : БДПУ, 1996. — Ч. 2. — С. 49—55.
 • Шур, В. В. Уводзіны ў анамастыку як адна з дысцыплін у падрыхтоўцы беларусаведаў-філолагаў / В. В. Шур // Праблемы нацыянальнай філалагічнай адукацыі ў ВНУ Беларусі : матэрыялы рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі (22—23 крас. 1992 г.) / Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы ; рэдкал.: І. В. Жук [і інш.]. — Гродна, 1993. — С. 129—134.
 • Шур, В. В. Уласныя імёны ў мастацкіх тэкстах Якуба Коласа / В. В. Шур // Текст в лингвистической теории и в методике преподавания филологических дисциплин : материалы Международной научной конференции, 11—12 апр. 2001 г., г. Мозырь : в 2 ч. / Мозырский государственный педагогический институт имени Н. К. Крупской ; [редкол.: О. И. Ревуцкий (ответственный редактор), П. Е. Ахраменко, Л. Н. Боженко, С. Б. Кураш, А. А. Иванова, Т. Н. Липская, А. Г. Мухин, В. С. Сидорец, Т. И. Татаринова, В. В. Тозик, В. Ф. Русецкий]. — Мозырь, 2001. — Ч. 2. — С. 170—173. — Бібліяграфія: 4 назв.
 • Шур, В. В. Уласныя назвы ў прозе Фёдара Янкоўскага / Шур В. В. // Жыццём слугуючы Айчыне : матэрыялы навуковай канферэнцыі да 80-х угодкаў прафесара Фёдара Янкоўскага / Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А. С. Пушкіна, Кафедра гісторыі беларускай мовы і дыялекталогіі ; [рэдкал.: Аляхновіч М. М., Малажай Г. М., Сенькавец У. А., Сацута І. У., Станкевіч Л. Ф., Макарэвіч А. В., Емельяновіч В. М., Новік М. А., Леванцэвіч Л. В., Барысюк У. У., Мароз В. К.]. — Брэст, 1999. — С. 224—230.
 • Шур, В. В. Урбананімія Мазыра ў часе і прасторы / Шур В. В. // Міжнародныя Шамякінскія чытанні "Пісьменнік — Асоба — Час" : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, г. Мазыр, 19—20 ліст. 2009 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкал.: Сузько А. У. (адказны рэдактар), Мазуркевіч Л. М., Шаўчэнка В. П., Юдзянкова Г. В.]. — Мазыр, 2009. — С. 224—227. — Бібліяграфія: 4 назв.
 • Публикации в сборниках
 • Матэрыялы для дыялектнага слоўніка Гомельшчыны / [падрыхтавалі: Н. А. Старасценка, С. Г. Крупенька, А. А. Парукаў, В. А. Ляшчынская, В. В. Шур, А. А. Станкевіч] // Беларуская мова / Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт. — Мінск : Выдавецтва БДК імя У. І. Леніна. — Вып. 10 / [рэдкал.: У. В. Анічэнка (галоўны рэдактар), Л. М. Шакун, З. А. Рудакоўская, М. В. Абабурка, М. П. Лукашук, А. К. Малюк, В. І. Марозаў, Ф. М. Янкоўскі]. — 1982. — С. 110—159.
 • Шур, В. В. Агульная характарыстыка онімаў у мастацкім тэксце / В. В. Шур // Актуальныя пытанні функцыянавання і развіцця лексікі беларускай мовы : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт", Кафедра беларускай мовы ; [рэдактар А. В. Солахаў]. — Мазыр, 2003. — С. 75—91. — Бібліяграфія: 41 назв.
 • Шур, В. В. Агульныя назвы маладняку свойскіх жывёл у гаворках Мазыршчыны / В. В. Шур // Філалогія : зборнік навуковых прац / Міністэрства асветы БССР, Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А. М. Горкага. — Мінск : Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут, 1974. — С. 112—119.
 • Шур, В. В. Агульныя назвы свойскіх жывёл у гаворках Мазырскага Палесся / В. В. Шур // Сборник научных трудов аспирантов Минского пединститута. — Мінск : Минский пединститут, 1972. — С. 301—311.
 • Шур, В. В. Айконім, які падлягаў замене / В. В. Шур // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння : навуковы зборнік да 60-годдзя Паўла Аляксандравіча Міхайлава / рэдкал.: Д. В. Дзятко (адказны рэдактар [і інш.)]. — Мінск : Права і эканоміка, 2010. — С. 122—125.
 • Шур, В. В. Анамастыкон сатырычных твораў Уладзіміра Верамейчыка / В. В. Шур // Текст. Язык. Человек. Неделя русской филологии в Мозырском государственном педагогическом университете имени И. П. Шамякина : сборник научных трудов : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь, Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь, Фонд "Русский мир", Белорусское общественное объединение преподавателей русского языка и литературы, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина", Национальный исследовательский университет "Белгородский государственный университет" ; [редкол.: А. М. Аматов, П. Е. Ахраменко, Л. Н. Боженко, В. В. Кузьмич, О. И. Ревуцкий, В. Ф. Русецкий, В. С. Сидорец, Т. И. Татаринова ; ответственный редактор С. Б. Кураш]. — Мозырь, 2011. — Ч. 2. — С. 113—116. — Библиография: 3 назв.
 • Шур, В. В. Анамастычны матэрыял у сістэме падрыхтоўкі настаўнікаў-беларусаведаў / В. В. Шур // Адукацыя. Гісторыя. Мова : тэматычны зборнік навуковых прац па беларусазнаўству / Брэсцкі дзяржаўны педагагічны інстытут, Кафедра беларусазнаўства ; [навуковы рэдактар Яцкевіч С. А.]. — Брэст, 1992. — С. 146—150.
 • Шур, В. В. Анамастычныя адзінкі як сродкі стварэння гумару і сатыры ў рамане А. Мрыя "Запіскі Самсона Самасуя" // VIII Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны, Навукова-даследчы інстытут гісторы і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Францыска Скарыны ; рэдкал.: А. А. Станкевіч (галоўны рэдактар) [і інш.]. — Гомель : ГДУ, 2007. — Ч. 2. — С. 139—146.
 • Шур, В. В. Анамастычныя назвы як надзейная крыніца вывучэння семантыкі і этымалогіі слова / В. В. Шур // Улюбёны ў роднае слова : навуковае выданне з нагоды 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Ф. М. Янкоўскага : [зборнік навуковых артыкулаў] / Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка. — Мінск : БДПУ, 2000. — С. 138—143.
 • Шур, В. В. Асаблівасці анамастыкону аповесці Якуба Коласа "Дрыгва" / В. В. Шур // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час : зборнік навуковых артыкулаў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны, Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Ф. Скарыны ; рэдкал.: А. А. Станкевіч (галоўны рэдактар) [і інш.]. — Гомель : ГДУ, 2006—   . — Вып. 2. — 2006. — С. 412—419. — Бібліяграфія: 7 назв.
 • Шур, В. В. Беларуска-руска-ўкраінскае ўзаемадзеянне ў анамастыцы / Васіль Шур // Культура беларускага пагранічча : тэматычны зборнік навуковых прац / Міжнародная акадэмія вывучэння нацыянальных меншасцей. — Мазыр ; Брэст, 1999—   . — Кн. 5 : Культура беларуска-ўкраінска-расійскага сумежжа / Міжнародная акадэмія вывучэння нацыянальных меншасцей ; Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя Н. К. Крупскай ; [навуковыя рэдактары: Яцкевіч С. А., Кніга У. Д.]. — 1999. — С. 41—45.
 • Шур, В. В. Беларуская афарыстычная традыцыя ў паэзіі Васіля Рагаўцова / В. В. Шур // Беларуская фразеалогія і еўрапейскі моўны кантэкст : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 т. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, Кафедра гісторыі беларускай мовы і дыялекталогіі ; рэдкал.: М. М. Аляхновіч [і інш.]. — Брэст : Альтернатива, 2009. — Т. 2. — C. 120—124.
 • Шур, В. В. Двайныя прозвішчы як мастацкі прыём у творах літаратуры / В. В. Шур // Текст. Язык. Человек : сборник научных трудов : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, Белорусское общественное объединение преподавателей русского языка и литаратуры (БООПРЯЛ), Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина", Научно-методический центр русистики ; [редкол.: П. Е. Ахраменко, Л. Н. Боженко, В. В. Кузьмич, Т. Н. Липская, О. И. Ревуцкий, В. Ф. Русецкий, В. С. Сидорец, Т. И. Татаринова, С. Б. Кураш (ответственный редактор)]. — Мозырь, 2009. — Ч. 1. — С. 174—176. — Бібліяграфія: 3 назв.
 • Шур, В. В. Жывёлагадоўчая лексіка Ўсходняга Палесся / В. В. Шур // Жывое слова / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; [рэдактары: Ю. Ф. Мацкевіч, І. Я. Яшкін]. — Мінск : Навука і тэхніка, 1978. — С. 251—258.
 • Шур, В. В. З гісторыі станаўлення і развіцця першых беларускіх прозвішчаў / В. В. Шур // Труды Мозырского государственного педагогического института имени Н. К. Крупской : юбилейный сборник / Мозырский государственный педагогический институт имени Н. К. Крупской ; под редакцией В. В. Валетова ; [редкол.: П. Е. Ахраменко, Л. И. Боженко, В. С. Болбас, Н. Н. Егоров, И. А. Карабанов, В. Д. Книга, В. С. Савенко]. — Мозырь, 1999. — С. 58—65. — Бібліяграфія: 3 назв.
 • Шур, В. В. З’явы апелятывацыі і анімізацыі ў творах Якуба Коласа / В. В. Шур // Слова і час : навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У. В. Анічэнкі : зборнік навуковых артыкулаў : [у 2 ч.] / Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны, Філалагічны факультэт ; рэдкал.: А. А. Станкевіч (адказны рэдактар) [і інш.]. — Гомель : ГДУ, 2003. — Ч. 2. — С. 230—238. — Бібіляграфія: 9 назв.
 • Шур, В. В. Канцэнтрацыя або адсутнасць онімаў у кантэксце як мастацкі прыём / В. В. Шур // Надзёныя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў : зборнік навуковых артыкулаў, 25—26 мая 2006 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт" ; [адказныя рэдактары: А. В. Солахаў, В. В. Шур]. — Мазыр, 2006. — С. 202—206. — Бібліяграфія: 6 назв.
 • Шур, В. В. М. Доўнар-Запольскі і праблема беларускай этнічнай тэрыторыі / В. В. Шур // Даследчык гісторыі трох народаў : М. В. Доўнар-Запольскі : зборнік навуковых артыкулаў і дакументаў / Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны, Бранскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя І. Пятроўскага, Украінскі дзяржаўны НДІ архіўнай спары і дакументазнаўства, Рэчыцкі гарадскі выканаўчы камітэт ; [адказны рэдактар Лебедзева В. М.]. — Рэчыца ; Гомель : ГДУ, 2000.
 • Шур, В. В. Мазыршчына ў паэтычным анамастыконе Уладзіміра Верамейчыка / В. В. Шур // Шостыя Танкаўскія чытанні : да 125-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа і 95-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка : зборнік навуковых артыкулаў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка ; рэдкал.: А. І. Лугоўскі (адказны рэдактар) [і інш.]. — Мінск : БДПУ, 2008. — С. 168—170.
 • Шур, В. В. Матэрыялы да слоўніка жывёлагадоўчай лексікі Мазыршчыны / В. В. Шур // З народнага слоўніка / Акадэмія навук БССР, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа. — Мінск : Навука і тэхніка, 1975. — С. 167—183.
 • Шур, В. В. "Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў" / В. В. Шур // Мазырскі педуніверсітэт : інфармацыйны бюлетэнь. — 2006. — № 6 (84). — С. 2.
 • Шур, В. В. Назвы пашавага ўтрымання жывёлы ў гаворках Мазыршчыны / В. В. Шур // Беларуская мова і мовазнаўства : міжвузаўскі зборнік / Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт. — Мінск : Выдавецтва БДУ, 1976. — С. 27—34.
 • Шур, В. В. Некаторыя архаічныя асаблівасці лексікі Мазыршчыны / В. В. Шур // Беларуская мова / Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт. — Мінск : Выдавецтва БДУ імя У. І. Леніна. — Вып. 6 / [рэдкал.: У. В. Анічэнка (галоўны рэдактар), Д. А. Лявончанка, З. А. Рудакоўская, М. В. Абабурка, В. К. Кавалёў, І. М. Кучук, Г. М. Малажай, Л. М. Шакун, Ф. М. Янкоўскі]. — 1978. — С. 28—34.
 • Шур, В. В. Некаторыя асаблівасці анамастыкону мастацкіх твораў Фёдара Янкоўскага / В. В. Шур // Каб жыло наша слова : да 90-годдзя нараджэння Фёдара Янкоўскага : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, Кафедра беларускага мовазнаўства ; [пад агульнай рэдакцыяй М. І. Новік]. — Брэст : Альтернатива, 2009. — С. 299—304. — Бібліяграфія: 5 назв.
 • Шур, В. В. Некаторыя асаблівасці ўзаемадзеяння народна-дыялектнай і літаратурнай моў / В. В. Шур // Філалогія : зборнік навуковых прац / Міністэрства асветы БССР, Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А. М. Горкага. — Мінск : Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут, 1974. — С. 119—123.
 • Шур, В. В. Онімы як нацыянальна-культуралагічны кампанент мастацкіх твораў / В. В. Шур // Acta albaruthenica, Rossica : VII Міжнародная навуковая канферэнцыя "Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія" : зборнік навуковых артыкулаў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. П. М. Машэрава, Беларускі рэспубліканскі фонд фундаментальных даследаванняў, Інстытут польскі ў Мінску ; [пад агульнай рэдакцыяй Г. М. Мезенка]. — Віцебск : Выдаведства УА "ВДУ імя П. М. Машэрава", 2006.
 • Шур, В. В. П. Сцяцко як даследчык беларускай анамастыкі / В. В. Шур // Грані роднага слова : зборнік мовазнаўчых навуковых артыкулаў : (да 80-годдзя прафесара П. У. Сцяцко) / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы ; рэдкал.: М. А. Даніловіч (адказны рэдактар) [і інш.]. — Гродна : ГрДУ, 2010. — С. 8—13.
 • Шур, В. В. Паходжанне жывёлагадоўчай тэрміналогіі Мазыршчыны / В. В. Шур // Беларуская мова : міжведамасны зборнік. — Мінск : Універсітэцкае, 1986. — Вып. 14. — С. 28—33.
 • Шур, В. В. Пра змены ў сістэме айконімаў Мазырскага Палесся / В. В. Шур // Слово. Текст. Социум : сборник научных трудов преподавателей филологического факультета / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина" ; [редкол.: Исмайлова Л. В. (ответственный редактор), Мазуркевич Л. Н., Анисимов В. И., Шур В. В., Кириллов Ю. Н., Кураш С. Б., Сузько Е. В., Сыманович Т. Н.]. — Мозырь, 2011. — С. 148—154. — Библиография: 6 назв.
 • Шур, В. В. Пра некаторыя асаблівасці прозвішчаў беларускай шляхты / В. В. Шур // Святло сакавіцкага слова : да 60-х угодкаў прафесара Г. М. Малажай : зборнік артыкулаў / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт ; [навуковы рэдактар Аляхновіч М. М.]. — Брэст : Выдавецтва Бресцкага дзяржаўнага ўніверсітэта, 1998. — С. 186—195.
 • Шур, В. В. Працэсуальная дыялектная лексіка Мазыршчыны / В. В. Шур // Жывое народнае слова : Дыялекталагічны зборнік / Акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовазнаўства імя Я. Коласа ; [рэдактары П. А. Міхайлаў, І. Я. Яшкін]. — Мінск : Навука і тэхніка, 1992. — С. 171—177.
 • Шур, В. В. Прыёмы рэалізацыі канатацыйных значэнняў онімаў у мастацкіх тэкстах Якуба Коласа / В. В. Шур // Актуальныя пытанні беларускай лінгвістыкі : да 80-годдзя прафесара М. С. Яўневіча : зборнік навуковых артыкулаў / Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка ; рэдкал.: П. А. Міхайлаў [і інш.]. — Мінск : БДПУ, 2002.
 • Шур, В. В. Самсон Самасуй як сацыяльны тып: сродкі стварэння мастацкага вобраза / В. В. Шур // Текст. Язык. Человек : сборник научных трудов : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина" ; [редкол.: П. Е. Ахраменко, Л. Н. Боженко, В. В. Кузьмич, Т. Н. Липская, Т. П. Лихач, О. И. Ревуцкий, В. С. Сидорец, Т. И. Татаринова ; ответственные редакторы С. Б. Кураш, Ф. В. Русецкий]. — Мозырь, 2007. — Ч. 1. — С. 218—220. — Бібліяграфія: 2 назв.
 • Шур, В. В. Сацыяльная і нацыянальная дыферэнцыяцыя прозвішчаў у мастацкіх тэкстах Якуба Коласа / В. В. Шур // Актуальныя праблемы развіцця сучаснай методыкі выкладання беларускай мовы : зборнік артыкулаў мемарыяльных чытанняў, прысвечаных памяці доктара педагагічных навук В. У. Протчанка / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны інстытут адукацыі. — Мінск : НІА, 2003. — С. 75—89.
 • Шур, В. В. Слова пра лінгвіста і паэта / В. В. Шур // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвістыкі : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, Кафедра беларускага мовазнаўства ; рэдкал.: М. І. Новік [і інш.]. — Брэст : Альтернатива, 2012. — Ч. 2. — С.178—184.
 • Шур, В. В. Словаўтваральны аналіз на ўроках беларускай мовы / В. В. Шур, У. Ц. Піскун // Развіццё граматычнага ладу мовы вучняў : тэматычны зборнік навуковых прац / Міністэрства асветы БССР, Навукова-даследчы інстытут педагогікі. — Мінск : [Б. в.], 1977. — С. 109—117.
 • Шур, В. В. Сродкі сацыяльнай дыферэнцыяцыі прозвішчаў у творах Якуба Коласа / В. В. Шур // VI навуковыя чытаннi, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння акадэмiка НАН Беларусi С. М. Некрашэвiча : зборнік навуковых артыкулаў / Нацыянальная акадэмія навук Рэспублікі Беларусь, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Інстытут мовазнаўства імя Я. Коласа НАН Беларусі, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны, Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў ; рэдкал.: А. А. Станкевіч (галоўны рэдактар) [і інш]. — Гомель : ГДУ, 2003. — С. 254—262.
 • Шур, В. В. Уласныя імёны ў мастацкіх тэкстах Якуба Коласа / В. В. Шур // Совершенствование подготовки учителей начальных классов в свете реформирования высшей и общеобразовательной школы : сборник научных трудов / Мозырский государственный педагогический институт имени Н. К. Крупской ; [редкол.: Л. А. Лисовский (ответственный редактор), Л. Н. Боженко, Б. А. Крук, С. Н. Галенко, Л. Н. Иванова, Н. В. Мороз, О. М. Афонько]. — Мозырь, 2002. — С. 3—15. — Бібліяграфія: 16 назв.
 • Шур, В. В. Фразеалагізмы-бібліонімы ў творах мастацкай літаратуры / В. В. Шур // Славянская фразеология в синхронии и диахронии : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. — Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2011—   . — Вып. 1. — 2011. — С. 231—234.

Публикации в научных периодических изданиях

 • Шур, В. В. Аб спецыфіцы беларускіх мянушак / В. В. Шур // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя Н. К. Крупскай. — 2000. — № 3. — С. 102—105. — Бібліяграфія: 10 назв.
 • Шур, В. В. Аб спецыфіцы некаторых беларускіх псеўданімаў / В. В. Шур // Веснік Мазырырскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя Н. К. Крупскай. — 1999. — № 1. — С. 64—68. — Бібліяграфія: 16 назв.
 • Шур, В. В. Асаблівасці анамастыкону паэтычных твораў Галіны Дашкевіч // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. — 2008. — № 1 (18). — С. 106—111. — Бібліяграфія: 2 назв.
 • Шур, В. В. Гаваркія онімы ў творах беларускай мастацкай літаратуры : (на прыкладах з твораў Якуба Коласа) / В. В. Шур // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. — 2002. — № 7. — С. 76—81. — Бібліяграфія: 8 назв.
 • Шур, В. В. Да 70-годдзя з дня нараджэння : [А. К. Малюк] / В. В. Шур // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. — 2008. — № 1 (18). — С. 157.
 • Шур, В. В. Да 70-годдзя з дня нараджэння : [Л. А. Кацапаў] / В. В. Шур // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. — 2008. — № 1 (18). — С. 156.
 • Шур, В. В. Лексіка з агульным значэннем "статак" у гаворках Мазырскага Палесся / В. В. Шур // Научные труды Минского пединститута. Т. 5, вып. 1. Филология. — Мінск : Минский пединститут, 1974. — С. 60—68.
 • Шур, В. В. "Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў" : [аб выніках правядзення аднаіменнай канферэнцыі] / В. В. Шур // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. — 2010. — № 2 (27). — С. 146—147.
 • Шур, В. В. Назвы нашы ў гаворках Мазырскага Палесся / В. В. Шур // Научные труды Минского пединститута. Т. 5, вып. 1. Филология. — Мінск : Минский пединститут, 1974. — С. 68—72.
 • Шур, В. В. Новае слова ў літаратурнай анамастыцы / В. В. Шур // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы. Серыя 3. — 2007. — № 2 (53). — С. 123—124.
 • Шур, В. В. Онімы як алюзійны кампанент мастацкага тэксту / В. В. Шур // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. — 2009. — № 1 (22). — С. 100—107. — Бібліяграфія: 16 назв.
 • Шур, В. В. Паказчыкі і актуалізатары канатацыйных значэнняў онімаў у творах Якуба Каласа / В. В. Шур // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. — 2003. — № 6 (21). — С. 154—159. — Бібліяграфія: 6 назв.
 • Шур, В. В. Слова пра настаўніка : [Васіль Аляксандравіч Купрэенка] / В. В. Шур // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. — 2009. — № 4 (25). — С. 146.
 • Шур, В. В. Спосабы ўвядзення анамастычнай лексікі ў мастацкі тэкст : на прыкладах прозы У. Караткевіча і Ф. Янкоўскага / В. В. Шур // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя Н. К. Крупскай. — 2001. — № 1 (4). — С. 86—90.
 • Шур, В. В. Шчур Тамара Мікалаеўна : да юбілею /В. В. Шур // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. — 2012. — № 3 (36). — С. 140.
 • Шур, В. В. Эпітэты-прыдаткі і іх экспрэсіўныя функцыі пры онімах у мастацкіх тэкстах Якуба Коласа / В. В. Шур // Вестник Белорусского государственного университета. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка, Педагогіка. — 2003. — № 2. — С. 61—64. — Бібліяграфія: 8 назв.
 • Шур, В. В. Этымалагізацыя онімаў як мастацкі прыём у творах беларускіх пісьменнікаў / В. В. Шур // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. — 2003. — № 8. — С. 90—95. — Бібліяграфія: 9 назв.
 • Статьи из периодических изданий
 • Шур, В. В. Аб некаторых асаблівасцях скажэння беларускіх прозвішчаў / В. В. Шур // Беларуская мова і літаратура. — 1998. — № 2. — С. 111—119.
 • Шур, В. В. Ад вершаванага радка – да залацінак народнай мудрасці : [Васіль Рагаўцоў] / Васіль Шур // Маладосць. — 2009. — № 10. — С. 120—122.
 • Шур, В. В. Адкуль назва Беларусь / В. В. Шур // Настаўніцкая газета. — 1992. — 25 студз.
 • Шур, В. В. Адкуль нашы імёны? / Васіль Шур // Беларуская мова і літаратура у школе. — 1991. — № 7/8. — С. 60—63. — Бібліяграфія: 4 назв.
 • Шур, В. В. "Аль–Кітаб" па-беларуску / В. В. Шур // Настаўніцкая газета. — 1992. — 25 ліст.
 • Шур, В. В. Анамастыкон Палесся ў паэзіі Уладзіміра Верамейчыка / Васіль Шур // Роднае слова. — 2007. — № 11. — С. 26—29. — Бібліяграфія: 5 назв.
 • Шур, В. В. Анамастыкон Палесся ў паэтычных творах Уладзіміра Верамейчыка / Васіль Шур // Маладосць. — 2008. — № 3. — С. 115—124.
 • Шур, В. В. Анамастыкон рамана Андрэя Мрыя "Запіскі Самсона Самасуя" / Васіль Шур // Полымя. — 2009. — № 9. — 167—178. — Бібліяграфія: 11 назв.
 • Шур, В. В. Анамастыкон сатырычных твораў Уладзіміра Верамейчыка / Васіль Шур // Роднае слова. — 2012. — № 11. — С. 26—29. — Бібліяграфія: 3 назв.
 • Шур, В. В. Анамастычная лексіка ў мастацкіх творах Якуба Коласа / В. В. Шур // Беларуская мова і літаратура. — 2000. — № 4. — С. 105—121.
 • Шур, В. В. Анамастычная лексіка ў прозе Фёдара Янкоўскага / Васіль Шур // Полымя. — 1998. — № 9. — С. 264—275.
 • Шур, В. В. Асаблівасці анамастыкону аповесці Якуба Коласа "Дрыгва" / Васіль Шур // Маладосць. — 2007. — № 8. — С. 114—119.
 • Шур, В. В. Беларускія тыпы паселішчаў і іх назвы / В. Шур // Геаграфія: праблемы выкладання. — 1998. — № 4. — С. 75—85.
 • Шур, В. В. "Буда" / В. В. Шур // Настаўніцкая газета. — 1992. — 25 мая.
 • Шур, В. В. Будущее науки / В. В. Шур // Мазырскі педінстытут : інфармацыйны бюлетэнь. — 2001. — № 1 (31). — С. 1.
 • Шур, В. В. Была такая вёска : [Стадолічы] / Васіль Шур // Маладосць. — 2012. — № 11. — С. 104—110 : іл. ; № 12. — C. 91—101.
 • Шур, В. В. Высакароднасць педагога-рамантыка / Васіль Шур // Настаўніцкая газета. — 2010. — 14 студз. (№ 3). — С. 15.
 • Шур, В. В. "Гары–вада" / В. В. Шур // Настаўніцкая газета. — 1992. — 24 чэрв.
 • Шур, В. В. Дні славянскай пісьменнасці ў Беларусі / В. В. Шур // Мазырскі педуніверсітэт : інфармацыйны бюлетэнь. — 2011. — № 5 (132). — С. 1—2.
 • Шур, В. В. Дні славянскай пісьменнасці ў Беларусі / Васіль Шур // Жыццё Палесся. — 2011. — 24 мая (№ 78). — С. 2.
 • Шур, В. В. З гісторыі ўтварэння і паходжання беларускіх псеўданімаў / Васіль Шур // Полымя. — 2004. — № 8. — С. 207—214.
 • Шур, В. В. "І горад вырас, як з зямлі..." : Паходжанне назваў Мазыр, Гомель, Магілёў [і інш.] / В. В. Шур // Беларуская мова і літаратура. — 1996. — Вып. 2. — С. 63—70. — Бібліяграфія: 7 назв.
 • Шур, В. В. "Мазыразнаўства" як вучэбная дысцыпліна ў школах Палесся / В. В. Шур // Краязнаўчая газета. — 2007. — № 6 (167). — С. 3 ; № 7. — С. 3.
 • Шур, В. В. Мянушка ў мастацкім творы / Васіль Шур // Маладосць. — 2005. — № 10. — С. 131—144. — Бібліяграфія: 20 назв.
 • Шур, В. В. Мянушкі ў мастацкіх тэкстах Якуба Коласа / В. В. Шур // Беларуская мова і літаратура. — 2001. — № 2. — С. 115—125. — Бібліяграфія: 8 назв.
 • Шур, В. В. "Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў" / В. В. Шур // Мазырскі педуніверсітэт : інфармацыйны бюлетэнь. — 2006. — № 6 (84). — С. 2.
 • Шур, В. В. Назвы ўнутрыгарадскіх аб`ектаў : на прыкладзе Мазыра / В. Шур // Геаграфія: праблемы выкладання. — 1996. — Вып. 2. — С. 89—94.
 • Шур, В. В. Настаўніцтву — зялёную вуліцу / В. Шур // Народная асвета. — 1978. — № 6. — С. 86—88.
 • Шур, В. В. Нацыянальнае беларускае свята / В. В. Шур // Мазырскі педуніверсітэт : інфармацыйны бюлетэнь. — 2010. — № 6 (124). — С. 1—2.
 • Шур, В. В. Нацыянальнае беларускае свята / Васіль Шур // Жыццё Палесся. — 2010. — 4 верас. (№ 139). — С. 2.
 • Шур, В. В. Онімы ў творах Якуба Коласа : Паказчыкі і актуалізатары дадатковых адценняў значэння / Васіль Шур // Роднае слова. — 2006. — № 6. — С. 23—26. — Бібліяграфія: 6 назв.
 • Шур, В. В. Онімы як алюзійны кампанент мастацкага тэксту / Васіль Шур // Полымя. — 2011. — № 10. — С. 100—111. — Бібліяграфія: 21 назв.
 • Шур, В. В. Онімы як сродак стварэння экспрэсіўнасці і каламбураў у творах Якуба Коласа і Рыгора Барадуліна / В. В. Шур // Беларуская мова і літаратура. — 2003. — № 3. — С. 119—127.
 • Шур, В. В. Онімы-загалоўкі ў тэкстах Якуба Коласа / В. В. Шур // Роднае слова. — 2002. — № 11. — С. 33—36.
 • Шур, В. В. Онім-этнонім Іван у творах мастацкай літаратуры і фальклоры / Васіль Шур // Полымя. — 2010. — № 12. — С. 123—131. — Бібліяграфія: 19 назв.
 • Шур, В. В. Першы герб Мазыра / В. Шур // Жыццё Палесся. — 1992. — 22 жн.
 • Шур, В. В. Песня задуменная Палесся / Васіль Шур // Літаратура і мастацтва. — 2008. — № 5. — С. 14.
 • Шур, В. В. Пра беларускіх яўрэяў / В. Шур // Жыццё Палесся. — 1992. — 27 кастр.
 • Шур, В. В. Рэгіянальныя онімы ў мастацкім творы / Васіль Шур // Полымя. — 2005. — № 9. — С. 189—196.
 • Шур, В. В. Свята беларускага пісьменства / В. В. Шур // Мазырскі педуніверсітэт : інфармацыйны бюлетэнь. — 2011. — № 7 (134). — С. 3.
 • Шур, В. В. Скажоныя назвы на карце Беларусі / В. Шур // Геаграфія: праблемы выкладання. — 1996. — Вып. 3. — С. 103—115.
 • Шур, В. В. Словаўтваральны аналіз / В. В. Шур // Настаўніцкая газета. — 1981. — 28 верас.
 • Шур, В. В. Стадолічы. Малая радзіма ў кожнага з нас / В. В. Шур // Роднае слова. — 2012. — № 7. — С. 44—46. — Бібліяграфія: 8 назв.
 • Шур, В. В. Сувязь тапанімікі з іншымі навукамі / В. Шур // Геаграфія: праблемы выкладання. — 1999. — № 1. — С. 80—89.
 • Шур, В. В. Тапанімічныя назвы ў творах Якаба Коласа / В. В. Шур // Беларуская мова і літаратура. — 2002. — № 2. — С. 109—121 ; № 3. — С. 104—111. — Бібліяграфія: 18 назв.
 • Шур, В. В. Тысячагадовы патрыярх / В. Шур // Настаўніцкая газета. — 1980. — 14 мая. — С. 4.
 • Шур, В. В. Уласнае імя і прозвішча ў мастацкай літаратуры, фальклоры / В. В. Шур // Беларуская мова і літаратура. — 1997. — Вып. 7. — С. 104—115. — Бібліяграфія: 6 назв.
 • Шур, В. В. Цікавасць да Палесся не прапала / В. В. Шур // Настаўніцкая газета. — 1992. — 25 ліст.
 • Шур, В. В. Шануйце родную мову / Васіль Шур // Жыцце Палесся. — 2009. — № 79. — С. 1.

Рецензии

 • Шур, В. В. Арыгінальны дапаможнік / В. В. Шур // Настаўніцкая газета. — 1981. — 28 кастр. — Рэцэнзія на кнігу.
 • Шур, В. В. Асаблівы клопат навукоўца / Васіль Шур // Полымя. — 1996. — № 3. — С. 282—286. — Рэцэнзія на кнігу: Назвы зямлі беларускай / Леанід Лыч. — Мінск : Універсітэцкае, 1994.
 • Шур, В. В. Беларуская перыфраза / В. Шур, Т. Тамашэвіч // Беларуская фразеалогія, лексікалогія : зборнік артыкулаў / Міністэрства асветы БССР, Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А. М. Горкага. — Мінск : МПІ, 1980. — С. 43. — Рэцэнзія на кнігу: Сучасная беларуская мова. Перыфраза : вучэбны дапаможнік / Г. М. Малажай. — Мінск : Вышэйшая школа, 1980.
 • Шур, В. В. Беларускі этнас у картах і каментарыях / Васіль Шур // Полымя. — 1992. — № 7. — С. 248—250. — Рэцэнзія на кнігу: Русь Белая, Русь Черная и Литва в картах / Е. Е. Ширяев. — Мінск : Навука і тэхніка, 1991.
 • Шур, В. В. Беларускія моўныя скарбы / В. В. Шур // Полымя. — 1987. — № 12. — С. 187—189. — Рэцэнзія на кнігу: Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча : ў 5 т. — Мінск : Навука і тэхніка, 1978—1986.
 • Шур, В. В. Грунтоўнае даследаванне / Васіль Шур // Полымя. — 1979. — № 7. — С. 263—256. — Рэцэнзія на кнігу: Гістарычная граматыка беларускай мовы. Ч. 2. Марфалогія / Ф. Янкоўскі. — Мінск : Вышэйшая школа, 1977.
 • Шур, В. В. Грунтоўнае даследаванне урбананіміі Беларусі / В. В. Шур // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. — 2009. — № 2 (23). — С. 176—179. — Бібліяграфія: 1 назв. — Рецэнзія на кнігу: Віцебшчына ў назвах вуліц : манаграфія : у 2 ч. / Г. М. Мезенка. — Віцебск : УА "ВДУ імя П. М. Машэрава", 2008.
 • Шур, В. В. Грунтоўнае даследаванне урбананіміі Беларусі / Васіль Шур // Роднае слова. — 2009. — № 7. — С. 60. — Рэцэнзія на кнігу: Віцебшчына ў назвах вуліц : манаграфія : у 2 ч. / Г. М. Мезенка. — Віцебск : УА "ВДУ імя П. М. Машэрава", 2008.
 • Шур, В. В. Дакладнасць і даходлівасць : [рэцэнзія] / В. Шур // Настаўніцкая газета. — 1974. — 30 кастр.
 • Шур, В. В. Даследуецца лексіка гаворак : [рэцэнзія] / В. В. Шур // Настаўніцкая газета. — 1976. — 15 снеж.
 • Шур, В. В. Імгненне і Вечнасць / Васіль Шур // Полымя. — 2012. — № 1. — С. 166—169. — Рэцэнзія на кнігу: Імгненне і Вечнасць / Васіль Рагаўцоў. — Мінск : Кнігазбор, 2010.
 • Шур, В. В. Моўныя багацці пагранічча / В. Шур // Літаратура і мастацтва. — 1980. — 25 ліп. — Рэцэнзія на кнігу: Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. У 5 т. Т. 1 / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мовазнаўства імя Я. Коласа. — Мінск : Навука і тэхніка, 1979.
 • Шур, В. В. На трывалым гістарычным грунце / Васіль Шур // Беларуская мова і літаратура ў школе. — 1989. — № 8. — С. 79. — Рэцэнзія на кнігу: Гістарычная граматыка беларускай мовы / Ф. Янкоўскі. — Мінск : Вышэйшая школа, 1987.
 • Шур, В. В. На шырокім полі беларускай анамастыкі / В. В. Шур // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. — 2005. — № 2 (13). — Рэцэнзія на кнігу: Микротопонимия Мозырского Полесья : [словарь] / А. А. Иванова ; Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет". — Мозырь, 2003. — 218 с.
 • Шур, В. В. Новае слова ў беларускім краязнаўстве / В. В. Шур // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы. — 2009. — № 3. — 227 с. — Рэцэнзія на кнігу: Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны : дапаможнік / М .А  Даніловіч.
 • Шур, В. В. Патрэбны і своечасовы дапаможнік / Васіль Шур // Роднае слова. — 2010. — № 1. — С. 53. — Рэцэнзія на кнігу: Лінгвістычны аналіз тэксту : вучэбны дапаможнік / І. Я. Лепешаў. — Мінск : Вышэйшая школа, 2009. — 287 с.
 • Шур, В. В. Першы ў беларускай анамастыцы / В. В. Шур // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. — 1998. — № 2 (8). — С. 117—118. — Рэцэнзія на кнігу: Беларуская анамастыка / Г. М. Мезенка. — Мінск : Вышэйшая школа, 1997. — 119 с.
 • Шур, В. В. Рэцэнзія на кнігу А. Ф. Рогалева "Географические названия в калейдоскопе времен" / В. В. Шур, Г. В. Юдзянкова // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. — 2008. — № 4 (21). — С. 171—172.
 • Шур, В. В. У цэнтры ўвагі, "Упоравень з часам" / В. В. Шур // Роднае слова. — 2012. — № 8. — С. 75. — Рэцэнзія на кнігу: Упоравень з часам : зборнік артыкулаў / І. Я. Лепешаў. — Гродна : ЮрСаПрінт, 2012. — 177 с.

Прочие

 • На службе роднай мове : да 60-годдзя кафедры беларускага мовазнаўства і 60-годдзя Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта : біябібліяграфічны даведнік / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт" ; [рэдкал.: В. В. Шур, Т. М. Шчур, Л. А. Кацапаў, У. Ц. Піскун, А. К. Малюк]. — Мазыр, 2004. — 57 с., з 3-яй старонкай вокладкі.
 • Памяць. Мазыр. Мазырскі раён : [гісторыка-дакументальная хроніка] / [рэдкал.: І. Д. Замулка, М. С. Кусянкоў, А. Л. Петрашкевіч, М. У. Саўчык, В. Р. Феранц ; гарадская камісія па стварэнні гісторыка-дакументальнай хронікі: І. Д. Замулка, І. В. Піліпчук, Л. В. Арлоў, А. Р. Бобр, А. Ю. Васько, Т. А. Нікіціна, Я. М. Фарбераў, В. В. Шур]. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1997. — 573, [1] с. : іл. — Са зместу: Герб Мазыра ; Даследчык народаў Поўначы ; Кампазітар С. А. Шварц ; Героі Савецкага Саюза, якія загінулі пры вызваленні Мазыршчыны ; Кавалеры салдацкага ордэна ; Генералы Вялікай Айчыннай ; Эльман Андрэй Пятровіч ; Ад каваля да акадэміка ; Жыццё ў навуцы ; У родным краі ёсць крыніца … ; Цаною жыцця / В. Шур.
 • Прыказкі і прымаўкі : у 2 кн. / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; рэдактар А. С. Фядосік. — Мінск : Навука і тэхніка, 1976. — (Беларуская народная творчасць : БНТ). — Сярод аўтараў: В. В. Шур.
 • Факультэт педагогікі і методыкі пачатковага навучання / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут імені Н. К. Крупскай ; [В. В. Шур, С. М. Галенка, Л. А. Худзенка і інш.] ; пад рэдакцыяй В. В. Валетава. — Мазыр : МазДПІ, 1999. — 19 с.

Публикации о В. В. Шуре

 • Бубновіч, І. І. Новае слова ў літаратурнай анамастыцы / І. І. Бубновіч, Ж. С. Сіплівеня // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы. Серыя 3. Філалогія, педагогіка. — 2007. — № 2 (53). — С. 123—124. — Рэцэнзія на кнігу: Онім у мастацкім тэксце : манаграфія / Васіль Шур ; Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт". — Мінск : Беларускі кнігазбор, 2006. — 215 с.
 • Даніловіч, М. А. Рэцэнзія на манаграфію В. В. Шура "Уласнае імя ў мастацкім тэксце" / М. А. Даніловіч // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. — 2011. — № 1 (30). — С. 132.
 • Ісмайлава, Л. В. Шур Васіль Васільевіч : да юбілея / Л. В. Ісмайлава // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. — 2011. — № 3 (32). — С. 175.
 • Карлюкевіч, А. Пра асаблівасці беларускай анамастыкі / Алесь Карлюкевіч // Роднае слова. — 1999. — № 5/6. — С. 121. — Рэцэнзія на кнігу: Беларускія ўласныя імёны : Беларуская антрапаніміка і тапаніміка : дапаможнік для настаўнікаў / Васіль Шур. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1998. — 237, [2] с.
 • Красней, В. Што ні онім — то вобраз / Віктар Красней // Роднае слова. — 2003. — № 3. — С. 82. — Рэцэнзія на кнігу: Анамастычная лексіка ў беларускай мастацкай літаратуры : [манаграфія] / Васіль Шур. — Мінск : УП "Тэхнапрынт", 2002. — 226 с.
 • Лаўрэнаў, А. У свеце ўласных назваў / Алесь Лаўрэнаў // Полымя. — 1999. — № 6. — С. 215—218. — Рэцэнзія на кнігу: Беларускія ўласныя імёны : Беларуская антрапаніміка і тапаніміка : дапаможнік для настаўнікаў / Васіль Шур. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1998. — 237, [2] с.
 • Мезенка, Г. М. Уласныя імёны беларусаў на славянскім фоне / Г. М. Мезенка // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава. — 2009. — № 1. — С. 160—161. — Рэцэнзія на кнігу: Уласнае імя ў мастацкім тэксце : манаграфія / Васіль Шур ; Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна". — Мазыр, 2010. — 206 с.
 • Прыгодзіч, М. "Я родных імёнаў сваіх не забуду…" : Васіль Шур — патрыёт роднай Мазыршчыны / Мікалай Прыгодзіч, Алена Прыгодзіч // Роднае слова. — 2006. — № 6. — С. 22—23.
 • Рагаўцоў, В. І. З адчуваннем мастацкага слова / Васіль Рагаўцоў // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя А. Гуманітарныя навукі. — 2011. — № 2 (38). — С. 93—96. — Рэцэнзія на кнігу : Уласнае імя ў мастацкім тэксце : манаграфія / В. В. Шур. — Мазыр : УА МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2010. — 207 с.
 • Рагаўцоў, В. І. На сучасным навуковым і метадычным узроўні / В. І. Рагаўцоў // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. — 2011. — № 2 (31). — С. 111—112. — Рэцэнзія на кнігу: Курсавыя працы па беларуская мове. Тэматыка, бібліяграфія, метадычныя парады / Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна", Кафедра беларускага мовазнаўства ; пад рэдакцыяй В. В. Шура. — Мазыр, 2011. — 200 с.
 • Станкевіч, М. П. Анамастыка — навука складаная і цікавая / М. П. Станкевіч // Народная асвета. — 1999. — № 3. — С. 158—159. — Рэцэнзія на кнігу: Беларускія ўласныя імёны : Беларуская антрапаніміка і тапаніміка : дапаможнік для настаўнікаў / Васіль Шур. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1998. — 237, [2] с.
 • Шур Василий Васильевич // Беларусь : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: Г. П. Пашков (главный редактор) и др. — Минск : Беларуская энцыклапедыя, 2005—2008. — Т. 7 : Снегирь — Ящерицын. — 2008. — С. 624.
 • Шур Васіль Васільевіч // На службе роднай мове : да 60-годдзя кафедры беларускага мовазнаўства і 60-годдзя Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта : біябібліяграфічны даведнік / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт" ; [рэдкал.: В. В. Шур, Т. М. Шчур, Л. А. Кацапаў, У. Ц. Піскун, А. К. Малюк]. — Мазыр, 2004. — С. 39—49.

 


Дадатковая інфармацыя