Официальный сайт Мозырского государственного педагогического университета имени И.П.Шамякина

Articles

Сычева Инна Сергеевна

sycheva

кандидат педагогических наук, доцент  

Персональный указатель работ по видам публикаций

 

Диссертации, авторефераты диссертаций 

Сычова, І. С. Народная педагогіка Мазырскага Палесся ў традыцыйнай культуры рэгіёна : дысертацыя на атрыманне вучонай ступені кандыдата педагагічных навук : спецыяльнасць 13.00.01 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі / Сычова Іна Сяргееўна ; навуковы кіраўнік Болбас В. С. ; Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагачны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна". — Мазыр, 2011. — 192, [4] л. — Бібліяграфія: л. 143—160. 

Сычова, І. С. Народная педагогіка Мазырскага Палесся ў традыцыйнай культуры рэгіёна : аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата педагагічных навук : 13.00.01 / Сычова Іна Сяргееўна ; Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. П. М. Машэрава. — Віцебск, 2011. —с., схема. — Бібліяграфія: с. 19—23 (41 назв.).

 

Монографии

Болбас, В. С. Народная педагогіка Мазырскага Палесся / В. С. Болбас, І. С. Сычова. — Мазыр : Белы Вецер, 2012. — 246, [2] с. — Бібліяграфія: с 236—247, 203 назв. 

Болбас, В. С. Эстэтычная педагогіка беларусаў : манаграфія / В. С. Болбас, І. С. Сычова. — Мазыр : Белы вецер, 2011. —с.

 

Статьи научных и методических журналах

Болбас, В. С. Усеагульны маральны закон А. Доўгірда / В. С. Болбас, І. С. Сычова // Адукацыя і выхаванне. — 2001. — № 2. — С. 60—64. — Бібліяграфія:назв.

Болбас, В. С. Тры іпастасі духу / Валерый Болбас, Іна Сычова // Беларуская думка. — 2001. — № 5. —93—98. — Бібліяграфія: 10 назв.

Болбас, В. С. Піраміда каштоўнасцей М. Сарбеўскага / В. С. Болбас, І. С. Сычова // Вышэйшая школа. — 2002. — № 3. — С. 71—76. — Бібліяграфія: 12 назв.

Болбас, В. С. Папулярызатар этыка-педагагічных ідэй антычнасці на Беларусі : [Беняш Будны] / В. С. Болбас, І. С. Сычова // Адукацыя і выхаванне. — 2002. — № 4. — С. 54—61. — Бібліяграфія:назв.

Болбас, В. С. Маральна-асветны патэнцыял спадчыны Ільі Капіевіча / В. С. Болбас, І. С. Сычова // Адукацыя і выхаванне. — 2002. — № 6. — С. 60—65. — Бібліяграфія:назв.

Болбас, В. С. З чым лічылася Еўропа? / Валерый Болбас, Іна Сычова // Беларуская думка. — 2002. — № 8. —91—96. — Бібліяграфія: 2 назв.

Болбас, В. С. Маральна-выхаваўчы патэнцыял Статутаў Вялікага княства Літоўскага / В. С. Болбас, І. С. Сычова // Адукацыя і выхаванне. — 2003. — № 3. — С. 60—67. — Бібліяграфія:назв.

Болбас, В. С. Народныя гульні як сродак выхавання / В. С. Болбас, І. С. Сычова // Народная асвета. — 2003. — № 5. — С. 73—75. — Бібліяграфія:назв.

Болбас, В. С. Выхаваўчая і стваральная сіла народных замоў / Валерый Болбас, Іна Сычова // Роднае слова. — 2003. — № 12. — С. 93—97. — Бібліяграфія:назв.

Болбас, В. С. Каравайны абрад як форма маральна-эстэтычнага выхавання / В. С. Болбас, І. С. Сычова // Праблемы выхавання. — 2004. — № 4. — 61—71. — Бібліяграфія: 5 назв.

Болбас, В. С. Маральна-выхаваўчы патэнцыял народнага гумару / В. С. Болбас, І. С. Сычова // Народная асвета. — 2004. — № 11. — С. 77—79.

Болбас, В. С. Каравайный обряд в системе нравственно-эстетического воспитания восточных славян / В. С. Болбас, И. С. Сычова // Мир образования — образование в мире. — 2005. — № 3. — С. 109—119.

Болбас, В. С. Этыка-педагагічныя погляды Андрэя Волана / В. С. Болбас, І. С. Сычова // Адукацыя і выхаванне. — 2005. — № 12. — С. 66—69. — Бібліяграфія:назв.

Сычева, И. С. Принцип цикличности в белорусской народной педагогике / И. С. Сычева // Педагогика. — 2006. — № 7. — С. 105—109. — Библиография:назв.

Сычова, І. С. Прынцыпы эстэтычнага выхавання ў беларускай народнай педагогіцы / І. С. Сычова // Адукацыя і выхаванне. — 2006. — № 10. — С. 65—74. — Бібліяграфія:назв.

Сычова, І. С. "На ўсё спосаб знойдзецца ..."  : Практычныя метады эстэтычнага выхавання ў народнай педагогіцы / Сычова І. С. // Народная асвета. — 2007. — № 6. — С. 78—82. — Бібліяграфія:назв.

Сычова, І. С. Рэгіянальная мадэль выхавання асобы ў народнай педагогіцы Мазырскага Палесся / І. С. Сычова // Адукацыя і выхаванне. — 2011. — № 2. — С. 59—66 : іл. — Бібліяграфія:назв.

Сычева, И. С. Принцип единства рационального и иррационального в этнопедагогике / И. С. Сычева // Педагогика. — 2013. — № 3. — С. 92–99. — Библиография:назв.

 

Статьи в научных сборниках

Болбас, В. С. Маральна-асветніцкія пошукі філаматаў і філарэтаў / В. С. Болбас, І. С. Сычова // Современные подходы к организации педагогической деятельности в условиях высшей школы : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет" ; [редколлегия: Журлова И. В., Савенко Т. Н., Замыко Л. А.]. — Мозырь, 2004. — С. 20—29. — Бібліяграфія: 2 назв.

Сычова, І. С. Фактар спадчыннасці ў народнай педагогіцы Мазырскага Палесся / Сычова І. С. // Проблема формирования профессиональных компетенций будущего учителя : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина" ; под редакцией Т. В. Палиевой. — Мозырь, 2009. — С. 115—120. — Бібліяграфія:назв.

 

Материалы конференций

Болбас, В. С. Ф. Бохвіц аб ролі маці ў выхаванні дзяцей / В. Болбас, І. Сычова // Женщина. Образование. Демократия : материалы 5-ой международной междисциплинарной научно-практической конференции (6—7 дек. 2002 г.) / Женский институт "Энвила" ; [редактор-составитель Г. И. Шатон]. — Минск : Энвила, 2003. — С. 198—200.

Сычова, І.С. Патэнцыял народных гульняў як сродак эстэтычнага выхавання / И. С. Сычёва // Полесский регион и наука XXI века : материалыРеспубликанской научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет" ; [редколлегия: Л. Боженко, Т. Н. Липская, С. И. Солохова, В. В. Кузьмич, Т. Н. Марченко]. — Мозырь, 2003. С.

Сычова, І. С. Прынцып цыклічнасці як аснова эстэтычнага выхавання ў народнай педагогіцы беларусаў / І. С. Сычова // Праблемныя напрамкі развіцця мастацкай творчасці і вербальнай культуры нацыі : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 20—21 ліст. 2003г. /Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М.Танка" ; рэдкалегія: А.І.Лугоўскі [і інш.]. Мінск : БДПУ, 2004. — С. 169—171.

СычоваІ.С. Роля народных гульняў у эстэтычным выхаванні / Сычова І. С. // Игровые технологии в современном воспитательном процессе : материалы Республиканской научно-практической конференции, г. Мозырь, 12—февр. 2004 г. : в 3 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет" ; [редколлегия: Л. Н. Боженко, Т. Н. Липская, С. И. Солохова, Т. Н. Марченко]. — Мозырь, 2004. — Ч. 1. — С. 8789. — Бібліяграфія: 2 назв.

СычоваІ.С. Маральна-эстэтычнае выхаванне ў беларускай народнай педагогіцы / І. С. Сычова // Педагогика: история и современность : Педагогические чтения, посвященные памяти академика И. Ф. Харламова : сборник научных статей / Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины", Кафедра педагогики ; редколлегия: В. П. Горленко (ответственный редактор) [и др.]. — Гомель : ГГУ, 2004. — С. 288—293.

Сычова, І. С. Беларуская народная кухня як сродак эстэтычнага выхавання / І. С. Сычова // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 20—21 маяг.) : у 2 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф.Скарыны, Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Ф. Скарыны, Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Ф. Скарыны ; рэдкалегія: А. А. Станкевіч (галоўны рэдактар) [і інш.]. — Гомель : ГДУ, 2004. — Ч. 1. — C. 197—201.

Сычова, І. С. Роля роднай мовы ў эстэтычным выхаванні / І. С. Сычова // ІX республиканская научная конференция студентов и аспирантов Республики Беларусь "НИРС — 2004" : тезисы докладов, 26—27 маяг., Гродно, Республика Беларусь : в 8 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный университет им. Я. Купалы", Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет" ; [под редакцией А. И. Жука]. — Гродно : ГрГУ, 2004. — Ч. 5. — C. 77—78.

Сычова, І. С. Слова ў эстэтычным выхаванні / І. С. Сычова // Актуальныя праблемы функцыянавання і развіцця лексікі славянскіх моў : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 60-годдзю універсітэта, 7—8 кастр. 2004 г., г. Мазыр / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт" ; [рэдкалегія: А. В. Солахаў (адказны рэдактар), В. В. Шур, Н. А. Барысенка, В. Я. Барысенка, Т. М. Казачэнка, Б. А. Крук, С. Б. Кураш, Н. І. Новік-Шчарбенка]. — Мазыр, 2004. — С. 204—206. — Бібліяграфія:назв.

Болбас, В. С. Выхаваўчы патэнцыял трактата М. Літвіна /Болбас, І. С. Сычова // Славянский мир Полесья в древности и средневековье : материалы международной научной конференции, 19—20 окт. 2004 г., Гомель / Гомельский областной исполнительный комитет, Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины", Кафедра истории славян и специальных исторических дисциплин, НИИ истории и культуры восточнославянских народов ; [под общей редакцией О. А. Макушникова]. — Гомель : ГГУ, 2004. —18—21.

Сычова, І. С. Карагод як сродак і форма эстэтычнага выхавання / І. С. Сычова // Воплощение национальной идеи в контексте общечеловеческих ценностей и детско-юношеского художественного творчества : материалы международной научно-практической конференции-фестиваля, посвященного 50-летию детского народного ансамбля песни и танца "Прибужье" и 10-летию Национальной художественной гимназии № 3 г. Бреста, 16—нояб. 2004 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина", Управление образования Брестского облисполкома, Управление культуры Брестского облисполкома ; [под общей редакцией А. А. Горбацкого]. — Брест : БрГУ, 2004. — C. 219—221.

Сычова, І. С. Прынцып магічнасці ў беларускай народнай педагогіцы / І. С. Сычова // Полесский регион и наукавека : материалы ІІІ Республиканской научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых, Мозырь, [24—25 июня 2004 г.] / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет" ; [редколлегия: Кураш С. Б. (ответственный редактор), Гречанников Э. Е., Кошман П. Г., Боженко Л. Н., Липская Т. Н., Игнатенко Т. А., Емельянова М. В., Луполов Т. А.]. — Мозырь, 2005. С. 178—180.

Сычева, И. С. Традиция как основа культуросообразности эстетического воспитания в белорусской народной педагогике / И. С. Сычева // Актуальные проблемы современного воспитания: целостный подход : сборник научных трудов и материалов по итогам научной конференции "Теоретико-методологические проблемы современного воспитания: целостный подход", 27—сент. 2004 г., Волгоград : в 2 ч. / Волгоградский государственный педагогический университет ; [составитель И. А. Соловцова]. — Волгоград : Перемена, 2005. — Ч. 1. — C. 392—396.

Сычова, І. С. Міфалогія як сродак эстэтычнага выхавання ў беларускай народнай педагогіцы / І. С. Сычова // Літаратурнае Палессе ў постацях і лёсах : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 17—ліст. 2004 г., г. Мазыр / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт" ; рэдкалегія: П. Р. Кашман, А. У. Сузько (адказныя рэдактары) [і інш.]. — Мазыр, 2005. — C. 23—27.

Сычова, І. С. Традыцыйныя формы эстэтычнага выхавання ў беларускай народнай педагогіцы / І. С. Сычова // Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся : матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай фальклорна-этналінгвістычнай канферэнцыі, 14—крас. 2005 г., Мінск : з нагоды 220-годдзя З. Даленгі-Хадакоўскага (Адама Чарноцкага), 1784—1825 / Беларускі дзяржаўны універсітэт ; рэдкалегія: В. Ліцьвінка (укладальнік) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2005. — C. 114—116.

Сычова, І. С. Прынцып культуразгоднасці эстэтычнага выхавання / І. С. Сычова // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы : материалы IV международной научной конференции (Гомель, 26—мая 2005 г.) / Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский областной Совет депутатов, Учреждение образования "Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого", Белорусский славянский комитет, Общество Кирилла Туровского ; [под общей редакцией В.В.Кириенко]. – Гомель : ГГТУ, 2005.С. 348350.

Сычова, І. С. Метады эмацыянальнага ўздзеяння ў традыцыйным народным выхаванні на Палессі / І. С. Сычова // Традыцыйная культура і дзеці: праблемы этнавыхавання / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны інстытут праблем культуры" ; [аўтар праекта і ўкладальнік М. А. Козенка]. — Мінск : БелДІПК, 2004—    . — Вып. 2 : матэрыялыРэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (19—20 крас. 2006 г., г. п. Акцябрскі) / [рэдкалегія: М. А. Козенка, А. М. Боганева, Т. Б. Варфаламеева]. — 2006. — С. 32—35.

Сычова, І. С. Забаўлянкі як сродак народнай педагогікі Мазырскага Палесся / І.С. Сычова // Наука, образование и культура: состояние и перспективы инновационного развития : материалы Международной научно-практической конференции, г. Мозырь, 27—марта 2008 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина", Научно-исследовательский институт региональных проблем реабилитологии и народной культуры ; [редколлегия: Валетов В. В. (главный редактор), Кралевич И. Н., Гречанников Э. Е., Калач Л. А., Болбас В. С., Цвирко Л. С., Савенко В. С., Шур В. В., Емельянова М. В., Лисовский Л. А., Телепень С. В., Галенко С. Н., Кошман П. Г.]. — Мозырь, 2008. — Ч. 2. — С. 287—289.

Сычова, І. С. Дыферэнцыяцыя эстэтычнага выхавання ў беларускай народнай педагогіцы / Іна Сычова // Традыцыйная культура і дзеці: праблемы этнавыхавання / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны інстытут праблем культуры" ; [аўтар праекта і ўкладальнік М. А. Козенка]. — Мінск : БелДІПК, 2004. — Вып. 3 : матэрыялы IV Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (2—3 крас.г., г. п. Акцябрскі) / [рэдкалегія: М. А. Козенка, А. М. Боганева, Т. Б. Варфаламеева]. — 2008. — C. 80—84.

Сычова, І. С. Нацыянальна-псіхалагічныя асаблівасці беларусаў-палешукоў і іх уздзеянне на працэс выхавання / І. С. Сычова // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы : материалы VII Международной научной конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Институт социологии НАН Беларуси, Белорусский славянский комитет, Государственная академия славянской культуры, Учреждение образования "Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого" ; [под общей редакцией В. В. Кириенко]. — Гомель : ГГТУ, 2011. — Ч. 1/ — C.182—184.

Сычова, І. С. Выкарыстанне выхаваўчага патэнцыялу народнай педагогікі Мазырскага Палесся ў сучасных умовах / І. С. Сычова // Полесский регион и наукавека : материалы VII Республиканской научно-практической конференции магистрантов, аспирантов и молодых ученых / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина" ; [редколлегия: И. Н. Кралевич (ответственный редактор), Н. В. Гуцко, О. А. Дубодел, Т. А. Игнатенко, Т. Н. Талецкая, М. И. Ефремова, Л. Н. Мазуркевич, О. П. Позывайло, Т. А. Пазняк, Е. П. Дыгун, В. А. Черенко, И. А. Макеренкова]. — Мозырь, 2011. — С. 3134. — Бібліяграфія: 3 назв.

Сычова, І. С. Разумовае выхаванне ў народнай педагогіцы Мазырскага Палесся /СычоваПути повышения качества профессиональной подготовки педагога : материалы Международной научно-практической конференции, г. Мозырь, 29—марта 2012 г. / Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина" ; [редколлегия: Болбас В. С., Кралевич И. Н., Емельянова М. В., Исмайлова Л. В., Палиева Т. В., Журлова И. В., Савенко Т. Н., Сычева И. С.]. — Мозырь, 2012. — С.100102. — Бібліяграфія: 5 назв.

Сычова, І. С. Эмацыянальная стрыманасць як адметная рыса менталітэту беларусаў-палешукоў / І. С. Сычова // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы : материалы VIII Международной научной конференции, Гомель, 23—24 мая 2013 года / Министерство образования Республики Беларусь, Институт социологии НАН Беларуси, Гомельская епархия Белорусской православной церкви, Учреждение образования "Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого" ; [под общей редакцией В. В. Кириенко]. — Гомель : ГГТУ, 2013. —357—359.

Сычова, І. С. Працоўнае выхаванне дзяўчынак на Мазырскім Палессі / Сычова І. С. // Актуальные проблемы технологического образования: труд, талант, творчество : материалыМеждународной заочной научно-практической конференции, Мозырь, 12—13 марта 2013 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина" ; [редколлегия: В. Н. Навныко, Т. В. Палиева, С. Я. Астрейко, Е. В. Тихонова, Н. А. Гаруля, М. В. Емельянова]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2013. — Ч. 2. — C. 187—189. — Бібліяграфія: 5 назв.

Палиева, Т. В. Поликультурное воспитание детей средствами этнопедагогики / Т. Палиева, И. Сычева // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів інституту педагогіки, психології і мистецтв (Вінниця, ВДПУ ім. М.Коцюбинського, 3—квітня 2013 р.) / за ред. Г. С. Тарасенко ; Вінницький державний педогогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут педагогіки, психології і мистецтв.—– Вінниця : Нілан ЛТД, 2013. — Вип. 2. — С. 111—114.

Сычова, І. С. Маральнае выхаванне ў народнай педагогіцы Мазырскага Палесся / І. С. Сычова // Педагогические чтения "Уздзеянне педагагічнага супольніцтва на развіцце беларускага грамадства", Минск, 30 ноября ― 1 декабря 2012 г. [Электронный ресурс] / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Академия последипломного образования", Общественное объединение "Белорусское педагогическое общество" ; под редакцией Г. И. Николаенко. — Минск : АПО, 2013.

Сычова, І. С. Традыцыйнае выхаванне дзяцей на Палессі : (паводле рамана Івана Мележа "Людзі на балоце") / Сычова І. С. // Этнопедагогика: история и современность : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 17—окт. 2013 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина" ; [редколлегия: В. С. Болбас, И. С. Сычева, Л. В. Журавская, В. С. Сидорец, Л. В. Исмайлова, Н. В. Зайцева, Ф. В. Кадол]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2013. — C. 115—117. — Бібліяграфія: 3 назв.

Сычёва, И. С. Нравственное совершенствование личности в белорусской народной педагогике / И. С. Сычева // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів інституту педагогіки, психології і мистецтв (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 1—2 квітня 2015 р.) Вип. 4 / за ред. Г. С. Тарасенко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут педагогіки, психології і мистецтв. — Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. — С. 131—134.

Сычёва, И. С. Трудолюбие как основная черта национального характера белорусов / И. С. Сычёва // Актуальные проблемы формирования психолого-педагогической культуры будущих специалистов : межвузовский сборник научных статей с международным участием. Вып. 5 / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Барановичский государственный университет». — Барановичи : БарГУ, 2015. — С. 292—299.

Сычова, І. С. Этнапедагагічная падрыхтоўка будучых настаўнікаў / І. С. Сычова // Современные подходы к профессиональной подготовке педагога : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: М. В. Емельянова (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : УО МГПУ им. И. П. Шамякина, 2015. — С. 46—51.

Учебно-методические издания

Эстэтычнае выхаванне ў беларускай народнай педагогіцы : праграма і метадычныя рэкамендацыі да спецкурса для студэнтаў педагагічных ВНУ / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [аўтар-складальнік: І. С. Сычова]. — Мазыр, 2007. —с.

Народная педагогіка Мазырскага Палесся : метадычныя ўказанні і праграма-апытальнік для збору матэрыялаў па народным выхаванні для студэнтаў педагагічных ВНУ / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна ; [аўтар-складальнік: І. С. Сычова]. — Мазыр, 2008. — 116 с. — Бібліяграфія: с. 116назв.).

 

Другие публикации 

Юдзянкова, Г. В. Агульначалавечыя каштоўнасці ў канкрэтных этнічных катэгорыях : [аб Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі "Этнапедагогіка: гісторыя і сучаснасць", Мазыр] / Ганна Юдзянкова, Іна Сычова // Настаўніцкая газета. — 2013. — № 130/131. —6.

 

Редакционная деятельность

Пути повышения качества профессиональной подготовки педагога : материалы Международной научно-практической конференции, г. Мозырь, 29—марта 2012 г. / Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина" ; [редколлегия: Болбас В. С., Кралевич И. Н., Емельянова М. В., Исмайлова Л. В., Палиева Т. В., Журлова И. В., Савенко Т. Н., Сычева И. С.]. — Мозырь, 2012. — 296 с.

Этнопедагогика: история и современность : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 17—окт. 2013 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина" ; [редколлегия: В. С. Болбас, И. С. Сычева, Л. В. Журавская, В. С. Сидорец, Л. В. Исмайлова, Н. В. Зайцева, Ф. В. Кадол]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2013. — 294 с.

 

Additional information