РАДЗІМАЗНАЎСТВА: МАЗЫРШЧЫНААктуальнасць тэмы:

Факультатыў "Радзімазнаўства: Мазыршчына" – інтэграваная вучэбная дысцыпліна па выбары. Засваенне курса будзе значна пашыраць магчымасці адукацыі і выхавання школьнікаў, спрыяць фарміраванню асобы з шырокім кругаглядам. Пры яго вывучэнні адкрываюцца перспектывы сінтэзаваць і паглыбляць пазнавальныя і эўрыстычныя веды па асноўных дысцыплінах школьнага цыкла – гісторыі Беларусі, роднай мове, геаграфіі, прыродазнаўству, літаратуры, знаёміць вучняў з багатай і самабытнай спадчынай нашага народа, зразумець яго ролю ў гісторыі славянства, еўрапейскай і сусветнай супольнасці. Веданне сваіх духоўных каранёў, спазнанне шматвекавога вопыту продкаў, адметных асаблівасцей рэгіёна, радаводу, мясцовых рыс будзе спрыяць фарміраванню ў школьнікаў як грамадзянска-патрыятычных якасцей, так і пошукавых здольнасцей. Вывучаючы гэты факультатыў, школьнікі абагульняць і пашыраць веды пра Бацькаўшчыну, набытыя на папярэдніх уроках гісторыі, роднай мовы, геаграфіі, выяўленчага мастацтва і іншых дысцыплін, прадугледжаных вучэбным планам.

Мэта курса:
Мэта факультатыўных заняткаў – фарміраванне ў школьнікаў ведаў аб родным краі, аб Мазыршчыне ў агульнабеларускім і сусветным кантэксце; выхаванне патрыятызму, нацыянальнай свядомасці, любові да Бацькаўшчыны.

 

Задачы:

 • абудзіць цікавасць да роднага краю і паглыбіць веды аб унікальным кутку Беларускага Палесся;
 • далучыць маладое пакаленне да вывучэння набыткаў багатай матэрыяльнай і духоўнай спадчыны нашага народа, акцэнтуючы ўвагу на фактах, якія закліканы спрыяць фарміраванню свядомасці школьнікаў, іх грамадзянскага станаўлення, да адчування ўнутраннай патрэбы вучыцца і працаваць на карысць нашай Радзімы;
 • паглыбіць і ўдасканаліць веды пра Бацькаўшчыну, выкарыстоўваючы мясцовы матэрыял, спалучаючы яго з набытымі ведамі на ўроках гісторыі, роднай мовы, літаратуры, геаграфіі, абагульняючы і ўводзячы ў змест навучання элементы краязнаўства, этнаграфіі быту, сучаснай гістарычнай і грамадскай думкі;
 • выхаваць у школьнікаў беражлівыя і паважлівыя адносіны да ўсяго лепшага, створанага землякамі, іх мовы, фальклору, мясцовых прыродных багаццяў, вынікаў штодзённай працы;
 • абудзіць у вучняў жаданне авалодваць неабходнымі для жыцця ведамі;
 • павысіць сваю эстэтычную і экалагічную культуру;
 • навучыць вучняў збіраць і сістэматызаваць мясцовыя факты пра важнейшыя падзеі на Мазыршчыне, пра асоб, якія праславілі сябе ў ратных і працоўных справах, учынках, пра легенды, паданні, назвы-тапонімы, іх разнавіднасці – айконімы, гідронімы, урбонімы;
 • паспрыяць фарміраванню маральна-эстэтычных поглядаў вучняў, лагічнага мыслення, эрудыцыі, узбагачэнню слоўнікавага запасу і агульнай моўнай культуры. 

 

Чакаемыя вынікі:

У выніку засваення праграмы факультатыўных заняткаў "Радзімазнаўства: Мазыршчына" вучні павінны:

ведаць

 • асноўныя прыродныя, гісторыка-культурныя, літаратурныя факты, падзеі, аб’екты краю;
 • асаблівасці гаспадарчай, творчай, спартыўнай і іншай дзейнасці сваіх землякоў;
 • асноўныя прафесіі, запатрабаваныя ў Мазырскім рэгіёне;
 • знакамітых асоб;
 • гісторыю сваёй школы, сям’і;

валодаць навыкамі і ўменнямі

 • працы з літаратурнымі і архіўнымі крыніцамі;
 • складання тэкставага апісання геаграфічнага становішча сваёй мясцовасці, вызначэння асноўных формаў мясцовага рэльефу;
 • складання фотагербарыяў;
 • пошукавай дзейнасці;
 • апрацоўкі пісьмаў, фатаграфій, успамінаў;
 • складання радавода, летапісу школы, установы прадпрыемства, арганізацыі;
 • запісу і апрацоўкі гутарак з ветэранамі, прадстаўнікамі працоўных дынастый, мясцовымі жыхарамі;
 • працы асобна, у парах, у групах. 

Кнігі, зборнікі артыкулаў, матэрыялы канферэнцый

 • 1. Аляксейчанка, Г. А. Муніцыпальная рэформа 1870—1881-х гадоў і гарадское самакіраванне г. Мазыра / Г. А. Аляксейчанка // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 25—26 мая 2012 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: В. С. Болбас, І. М. Кралевіч, Л. В. Ісмайлава, Т. М. Сымановіч, А. Я. Барсук, І. М. Калбасіна, З. С. Кур’ян, І. Л. Чарнейка]. — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна 2012. — С. 82—86.
 • 2. Барсук, А. Я. Гісторыя праваслаўя на Мазыршчыне: рэтраспектыўны агляд / А. Я. Барсук, Т. А. Нікіціна // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 25—26 мая 2012 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: В. С. Болбас, І. М. Кралевіч, Л. В. Ісмайлава, Т. М. Сымановіч, А. Я. Барсук, І. М. Калбасіна, З. С. Кур’ян, І. Л. Чарнейка]. — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна 2012. — С. 172—177.
 • 3. Барсук, А. Я. Да пытання аб захаванні гістарычнай спадчыны на Мазыршчыне / А. Я. Барсук // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, г. Мазыр, 6—7 мая 2010 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: І. М. Кралевіч (адказны рэдактар) і інш.]. — Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2010. — С. 9—12.
 • 4. Барсук, А. Я. Да гісторыі Мазырскай рымска-каталіцкай парафіі ў канцы XIX—пачатку XX стст. / А. Я. Барсук // Слово. Текст. Социум : сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Л. В. Исмайлова (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2014. — С. 253—257.
 • 5. Барсук, Е. Е. К истории костела на Мозырщине в конце XVIII—XIX вв. на основе биографических данных католического духовенства / Е. Е. Барсук, Т. Ф. Галюк // Мозырщина: люди, события, время : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 23—24 мая 2014 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Т. Н. Сыманович (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2014. — С. 237—240.
 • 6. Барсук, А. Я. Мазыр у ХІХ ст. : этнаграфічны нарыс / А. Я. Барсук // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час»: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 19—20 лістапада 2009 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: Сузько А. У. (адказны рэдактар) [і інш.]. — Мазыр, 2009. — С. 41—43.
 • 7. Барсук, А. Я. Маёнткі Мазырскай шляхты / А. Я. Барсук // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік — Асоба — Час” : матэрыялы ІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 20— 21 кастрычніка 2011 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: А. У. Сузько (адказны рэдактар) і інш.]. — Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2011. — С. 113—117.
 • 8. Бароўскі, А. М. Пякельны рай : аповесці / А. М Бароўскі. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2002. — 324, [2] с.
 • 9. Белорусское Полесье / А. С. Паламарчук [и др. ; фото В. А. Барановского, В. Г. Васильцова]. — Минск : Ураджай, 1973. — 119, [1] с., [32] с. ил. : ил.
 • 10. Бервячонак, А. У. Некаторыя тэрміны, якія ўваходзяць у склад назваў турыстычных аб’ектаў Мазыршчыны / А. У. Бервячонак // Текст. Язык. Человек : сборник научных трудов [VII Международной научной конференции, посвященной 1150-ой годовщине создания славянской письменности] : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь — Российский центр науки и культуры в Минске, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Белорусское общественное объединение преподавателей русского языка и литературы, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Национальный исследовательский университет «Белгородский государственный университет» ; [редколлегия: С. Б. Кураш (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2013. — Ч. 1. — С. 41—43.
 • 11. Бобр, А. Г. Мой Мозырь : исторический очерк / А. Г. Бобр. — Минск: Форт, 1996. — Ч. 1 : С древнейших времен до 1917 года. — 160, [1] с.
 • 12. Бодяковская, Е. А. Химические показатели качества колодезной воды населенных пунктов Мозырского района / Е. А. Бодяковская // Современные эколого-биологические исследования юго-востока Беларуси : сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Технолого-биологический факультет, Кафедра биологии и экологии ; под общей редакцией В. В. Валетова. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2019. — С. 73—80.
 • 13. Болбас, В. С. Народная педагогіка Мазырскага Палесся / В. С. Болбас, І. С. Сычова. — Мазыр : Белы Вецер, 2012. — 246, [2] с. : іл., табл.
 • 14. Болбас, Г. В. Представители общественной и педагогической мысли Эпохи Возрождения на Мозырщине / Г. В. Болбас // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, г. Мазыр, 6—7 мая 2010 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: І. М. Кралевіч (адказны рэдактар) і інш.]. — Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2010. — С. 12—15.
 • 15. Болбас, В. С. Этнапедагогіка Мазырскага Палесся / В. С. Болбас // Проблемы региональных исследований: задачи и перспективы : материалы научно-практической конференции по результатам выполнения региональной программы «Полесье — 2005», Мозырь, 26 сентября 2005 г. / Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Мозырский городской исполнительный комитет, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина ; [редколегия: В. В. Борисенко, В. И. Прокошин, В. В. Валетов, Д. Г. Лин, С. Б. Кураш, В. Г. Сафонов, Э. Е. Гречанников, П. Г. Кошман]. — Мозырь, 2006. — С. 16—23.
 • 16. Бондарь, М. А. Становление народного образования на Мозырщине в 20–30-е годы ХХ века / М. А. Бондарь // Мозырщина: люди, события, время : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 18—19 мая 2018 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина», Филологический факультет, Кафедра истории и обществоведческих дисциплин ; [редколлегия: Л. В. Гавриловец (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2018. — С. 10—14.
 • 17. Валетов, В. В. Биоразнообразие региона Мозырского Полесья на примере особо охраняемых природных территорий / В. В. Валетов, Л. С. Цвирко // Проблемы региональных исследований: задачи и перспективы : материалы научно-практической конференции по результатам выполнения региональной программы «Полесье — 2005», Мозырь, 26 сентября 2006 г. / Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Мозырский городской исполнительный комитет, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина. — Мозырь, 2006. — С. 134—140.
 • 18. Валетов, В. В. Природа Мозырского Полесья как основа исследовательской работы школьников / В. В. Валетов, Е. Ю. Гуминская, Л. А. Букиневич // К обучению — через науку = Towards education via science : материалы II Полесского образовательного и научного форума / Министерство образования Республики Беларусь, Управление образования Гомельского облисполкома, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Отдел образования, спорта и туризма Мозырского районного исполнительного комитета ; редколлегия: Т. В. Палиева (ответственный редактор) и др. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2019. — С. 27—31.
 • 19. Варнава, З. С. Ревизская сказка 1811 года о притче и церквях Мозырского уезда / З. С. Варнава // Міжнародныя Шамякінскія чытанні "Пісьменнік – Асоба – Час" : матэрыялы VI Міжнароднай навукова- практычнай канферэнцыі, Мазыр, 27 верасня 2019 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: А. У. Сузько (адказны рэдактар), Т. М. Чэчка, Л. М. Мазуркевіч]. — Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2019. — С. 171—173.
 • 20. Варнава, З. С. Суеверия и предрассудки крестьян Мозырского Полесья в этнографических исследованиях XIX века / З. С. Варнава, И. В. Фролова // Мозырщина: люди, события, времени : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 22 мая 2020 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Филологический факультет, Кафедра истории и обществоведческих дисциплин ; [редколлегия: Л. В. Гавриловец (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. — С. 7—11.
 • 21. Верамейчык, У. У. Клянуся Прыпяццю : паэзія / У. У. Верамейчык. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1988. — 190, [1] с.
 • 22. Вольскі, В. Ф. Палессе / В. Ф. Вольскі ; [мастак В. Тарасаў]. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1974. — С. 318, [1] с. : іл.
 • 23. Видовое разнообразие водной растительности правого берега реки Припяти в пределах г. Мозыря / Е. А. Бодяковская, И. Н. Крикало, А. Я. Исачев, А. Л. Харольская // Эколого-биологические аспекты состояния и развития Полесского региона : сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Технолого-биологический факультет ; под общей редакцией Е. В. Тихоновой — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. — С. 50—55.
 • 24. Видовой состав птиц города Мозыря / О. А. Назарчук, Н. А. Соболь, М. В. Примоченко, К. Д. Котлерчук // Эколого-биологические аспекты состояния и развития Полесского региона : сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Технолого-биологический факультет ; под общей редакцией Е. В. Тихоновой — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. — С.
 • 25. Восович, С. М. Православные братства Белорусского Полесья во второй половине XIX – начале XX в.: на примере Мозырского уезда / С. М. Восович // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 25—26 мая 2012 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: В. С. Болбас, І. М. Кралевіч, Л. В. Ісмайлава, Т. М. Сымановіч, А. Я. Барсук, І. М. Калбасіна, З. С. Кур’ян, І. Л. Чарнейка]. — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна 2012. — С. 121—126.
 • 26. Гайко, С. А. Гісторыя праваслаўнай культавай архітэктуры ў Мазыры / С. А. Гайко // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, г. Мазыр, 6—7 мая 2010 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: І. М. Кралевіч (адказны рэдактар) і інш.]. — Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2010. — С. 15—17.
 • 27. Гайко, С. А. З гісторыі цыстэрцыянскіх кляштароў Мазыра (ад Vallis Umbrosa да Vallis Angelica) / С. А. Гайко // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 25—26 мая 2012 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: В. С. Болбас, І. М. Кралевіч, Л. В. Ісмайлава, Т. М. Сымановіч, А. Я. Барсук, І. М. Калбасіна, З. С. Кур’ян, І. Л. Чарнейка]. — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна 2012. — С. 112—116.
 • 28. Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Т. 2 : Гомельская вобласть / [С. В. Марцэлеў]. — Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2005 — 517, [2] с. іл.
 • 29. Гацко, Г. Дзiцячы i жаночы касцюм Мазырска-Тураускага строю сялян весак Прудок і Мерабель Мазырскага Палесся канца XIX - пачатку XX cтагоддзяу / Г. Гацко // К обучению — через науку = Towards education via science : материалы II Полесского образовательного и научного форума / Министерство образования Республики Беларусь, Управление образования Гомельского облисполкома, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Отдел образования, спорта и туризма Мозырского районного исполнительного комитета ; редколлегия: Т. В. Палиева (ответственный редактор) и др. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2019. — С. 192— 193.
 • 30. Героически сражались, добросовестно трудились... : мемориальная книга о людях Мозырщины, принимавших активное участие в защите Отечества, имевших простое человеческое счастье возвратиться живыми домой, восстанавливать страну и работать... / [составитель, автор текстов М. А. Копач]. — Мозырь : Колор, 2010. — 183 с. : ил., табл., портр.
 • 31. Дашкевіч, Г. М. Велічная постаць мастацтва Мазыршчыны – Пётр Захараў / Г. М. Дашкевіч // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 25—26 мая 2012 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: В. С. Болбас, І. М. Кралевіч, Л. В. Ісмайлава, Т. М. Сымановіч, А. Я. Барсук, І. М. Калбасіна, З. С. Кур’ян, І. Л. Чарнейка]. — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна 2012. — С. 158—163.
 • 32. Дашкевіч, Г. М. Мазырская актрыса Зінаіда Нагорная / Г. М. Дашкевіч // Мозырщина: люди, события, время : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 23—24 мая 2014 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Т. Н. Сыманович (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2014. — С. 23—27.
 • 33. Дашкевіч, Г. “Ты, Мазыр, - мой Парнас… ” (Мазыр у жыцці і творчасці У. Верамейчыка) / Г. Дашкевіч // Літаратурнае Палессе ў постацях і лёсах : матэрыялы міжнароднай навуковай канференцыі Мазыр, 17—18 лістапада 2004 г. / УА МДПУ імя І. П. Шамякіна. — Мазыр, 2005. — 145 с.
 • 34. Деревни и люди Мозырщины : историко-документальная хроника Мозырского района, всех сельских советов и населенных пунктов региона (деревень, поселков и хуторов) / [составитель М. А Копач]. — Мозырь : Колор, 2001. — 148, [3] с. : ил.
 • 35. Дрозд, В. В. Река Припять / В. В. Дрозд. — Минск : Университетское, 1988. — 77, [3] с. — (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии).
 • 36. Елизаров, С. А. Образование Мозырского округа в 1935 г. / С. А. Елизарова // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, г. Мазыр, 6—7 мая 2010 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: І. М. Кралевіч (адказны рэдактар) і інш.]. — Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2010. — С. 45—48.
 • 37. Ерашэвіч, А. У. Публічныя фінансы Мазырскага павета ў 70–80 гг. XVIII ст. (паводле матэрыялаў інсрукцый паслам шляхецкіх сеймікаў) / А. У. Ерашэвіч // Мозырщина: люди, события, время : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 26—27 мая 2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина», Филологический факультет, Кафедра истории и МПИ, Туровская Епархия ; [редколлегия: Т. Н. Сыманович (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2016. — С. 11—16.
 • 38. Ефименко, И. В. Архаичная антропонимия Мозырщины (на материале «Описания Мозырского замка 1552 г.») / И. В. Ефименко // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў : зборнік навуковых артыкулаў, 25—26 мая 2006 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт» ; [адказныя рэдактары: А. В. Солахаў, В. В. Шур ; рэдкалегія: В. Я. Барысенка і інш.]. — Мазыр : МДПУ, 2006. — С. 158—160.
 • 39. Железняк, І. М. Ойконім Мозир у слов’янському контексті / І. М. Железняк // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў : зборнік навуковых артыкулаў, 25—26 мая 2006 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт» ; [адказныя рэдактары: А. В. Солахаў, В. В. Шур ; рэдкалегія: В. Я. Барысенка і інш.]. — Мазыр : МДПУ, 2006. — С. 161—162.
 • 40. Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении : Литовское и Белорусское Полесье : репринтное воспроизведение издания 1882 г. — Минск : Белорусская Энциклопедия, 1994. — 550 с.
 • 41. Жихарев, С. Б. Железнодорожное строительство в Мозырском уезде в конце XIX в. / С. Б. Жихарев // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 25— 26 мая 2012 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: В. С. Болбас, І. М. Кралевіч, Л. В. Ісмайлава, Т. М. Сымановіч, А. Я. Барсук, І. М. Калбасіна, З. С. Кур’ян, І. Л. Чарнейка]. — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна 2012. — С. 131—138.
 • 42. Жихарев, С. Б. Славянская железная дорога и Мозырь (о роли железнодорожного транспорта в модернизационных процессах в Мозырском Полесье в начале ХХ в.) / С. Б. Жихарев // Мозырщина: люди, события, время : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 23—24 мая 2014 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Т. Н. Сыманович (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2014. — С. 35—44.
 • 43. Жучкевич, В. А. Мозырь / В. А. Жучкевич // Краткий топонимический словарь Белоруссии / В. А. Жучкевич. — Минск : Издательство БГУ им. В. И. Ленина, 1974. — С. 239.
 • 44. Зеленкова, А. И. Промышленность Мозыря в 1976—1980 гг. / А. И. Зеленкова, М. П. Савинская // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, г. Мазыр, 6—7 мая 2010 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: І. М. Кралевіч (адказны рэдактар) і інш.]. — Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2010. — С. 52—54.
 • 45. Иванова, А. А. Микротопонимия Мозырского Полесья / А. А. Иванова ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет». — Мозырь : МГПУ, 2003. — 218 с.
 • 46. Иванова, А. А. Микротопонимия Мозырского Полесья : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук : специальность 10.02.02 Языки народов СССР (белорусский язык) / А. А. Иванова; Академия наук Белорусской ССР, Институт языкознания им. Якуба Коласа. — Минск, 1986. — 23 с.
 • 47. Иванова, А. А. Микротопонимия Мозырского Полесья : монография / А. А. Иванова ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина». — Изд. 2-е. — Мозырь : МГПУ, 2007. — 219 с.
 • 48. Кабашнікаў, К. П. Аўтэнтычны фальклор Мазырска-Прыпяцкага Палесся: сучасны стан, шляхі захавання і перспектывы развіцця / К. П. Кабашникаў // Проблемы региональных исследований: задачи и перспективы : материалы научно-практической конференции по результатам выполнения региональной программы «Полесье — 2005», Мозырь, 26 сентября 2006 г. / Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Мозырский городской исполнительный комитет, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина. — Мозырь, 2006. — С. 43–47.
 • 49. Казлова, Р. М. Палескія Моза, Мозыр / Мазыр : (храналагічна- этымалагічны аспект) / Р. М. Казлова // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў : зборнік навуковых артыкулаў, 25—26 мая 2006 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт» ; [адказныя рэдактары: А. В. Солахаў, В. В. Шур ; рэдкал.: В. Я. Барысенка і інш.]. — Мазыр: МДПУ, 2006. — С. 165—166.
 • 50. Калбасіна, І. М. Праваслаўная царква на Мазыршчыне ў ХІХ— пачатку ХХ стст. / І. М. Калбасіна // Мозырщина: люди, события, время : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 23—24 мая 2014 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Т. Н. Сыманович (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2014. — С. 251—254.
 • 51. Капач, М. А. Мазыршчына падпольная, партызанская ... : [кароткая гісторыка-дакументальная хроніка] / М. А. Капач ; [рэдактар І. Я. Дзікавіцкі]. — Мазыр : Калор, 2005 — 41, [2] с.
 • 52. Караткевіч, У. Зямля пад белымі крыламі : нарыс / У. Караткевіч. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1997. — 191 с.
 • 53. Касюк, А. Ф. Барыскавічы-1 – славянскае паселішча на Мазыршчыне / А. Ф. Касюк // Мозырщина: люди, события, время : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 26—27 мая 2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина», Филологический факультет, Кафедра истории и МПИ, Туровская Епархия ; [редколлегия: Т. Н. Сыманович (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2016. — С. 16—20.
 • 54. Кахно, Т. А. Параўнальная характарыстыка ўрбанонімаў Рэчыцы, Мазыра і Калінкавічаў / Т. А. Кахно // Мозырщина: люди, события, времени : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 22 мая 2020 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Филологический факультет, Кафедра истории и обществоведческих дисциплин ; [редколлегия: Л. В. Гавриловец (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. — С. 33—37.
 • 55. Кезик, И. Улицы города Мозыря: взгляд лингвиста / И. Кезик, М. Ходько // К обучению — через науку = Towards education via science : материалы II Полесского образовательного и научного форума / Министерство образования Республики Беларусь, Управление образования Гомельского облисполкома, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Отдел образования, спорта и туризма Мозырского районного исполнительного комитета ; редколлегия: Т. В. Палиева (ответственный редактор) и др. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2019. — С. 176— 177.
 • 56. Кокцинеллиды (Coccinelleidae): видовое разнообразие города Мозыря и оценка представленности семейства в Bold и Genbank / М. М. Воробьева, A. Barsevskis, D. Lazdans, А. П, // Эколого-биологические аспекты состояния и развития Полесского региона : сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Технолого-биологический факультет ; под общей редакцией Е. В. Тихоновой — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. — С. 62—68.
 • 57. Колбасина, И. Н. Коллективизация в регионе Мозырско- Припятского Полесья / И. Н. Колбасина // Мозырщина: люди, события, время : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 26—27 мая 2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина», Филологический факультет, Кафедра истории и МПИ, Туровская Епархия ; [редколлегия: Т. Н. Сыманович (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2016. — С. 21—26.
 • 58. Колосовская, И. Н. Проведение национальной политики по отношению к немецкой диаспоре, проживающей на территории Мозырщина в 1920—1930-е гг. / И. Н. Колосовская // Мозырщина: люди, события, время : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 18—19 мая 2018 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина», Филологический факультет, Кафедра истории и обществоведческих дисциплин ; [редколлегия: Л. В. Гавриловец (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2018. — С. 52—55.
 • 59. Коноплич, Н. Н. Испытание мужеством : очерки, публицистика : в 3 ч. / Коноплич Н. Н. — Ч. 1. — Мозырь : Колор, 2009. — 234, [1] с. : ил.
 • 60. Кошман, П. Ідэйна-мастацкая трактоўка вобраза Мазыршчыны ў творчасці Паўла Шпілеўскага / П. Кошман // Літаратурнае Палессе ў постацях і лёсах : матэрыялы міжнароднай навуковай канференцыі Мазыр, 17—18 лістапада 2004 г. / УА МДПУ імя І. П. Шамякіна. — Мазыр, 2005. — 145 с.
 • 61. Кошман, П. Р. Міфалагічны ландшафт Мазырскага Палесся / П. Р. Кошман // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 25—26 мая 2012 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: В. С. Болбас [і інш.], (адказны рэдактар) Т. М. Сымановіч]. — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна 2012. — С. 167—171.
 • 62. Курьян, З. С. Из истории женского образования на Мозырщине в ХIХ веке / З. С. Курьян // Мозырщина: люди, события, время : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 18—19 мая 2018 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина», Филологический факультет, Кафедра истории и обществоведческих дисциплин ; [редколлегия: Л. В. Гавриловец (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2018. — С. 56—59.
 • 63. Курьян, З. С. Из истории межконфессиональных отношений в Мозырском уезде в первой половине XIX века / З. С. Курьян // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова- практычнай канферэнцыі, Мазыр, 25—26 мая 2012 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: В. С. Болбас, І. М. Кралевіч, Л. В. Ісмайлава, Т. М. Сымановіч, А. Я. Барсук, І. М. Калбасіна, З. С. Кур’ян, І. Л. Чарнейка]. — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна 2012. — С.86—91.
 • 64. Курьян, З. С. К истории вопроса о землепользовании и землевладении в городе Мозыре в XIX веке / З. С. Курьян // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, г. Мазыр, 6—7 мая 2010 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: І. М. Кралевіч (адказны рэдактар) і інш.]. — Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2010. — С. 55—57.
 • 65. Кур’ян, З. С. Падзеі Вялікай Айчыннай вайны на Мазыршчыне па старонках ваеннага друку / З. С. Кур'ян // Слово. Текст. Социум : сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Л. В. Исмайлова (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2014. — С. 265—268.
 • 66. Лаптиева, Л. Н. О перспективах развития экотуризма в Мозырском районе / Л. Н. Лаптиева, А. Г. Чернецкая, С. Н. Судас // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, г. Мазыр, 6—7 мая 2010 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: І. М. Кралевіч (адказны рэдактар) і інш.]. — Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2010. — С. 21—23.
 • 67. Ліпскі, У. С Я : Праўдзівы аповяд пра твой і мой радавод : аповесць / У. С. Ліпскі ; [пасляслоўе А. Міхальчанка ; мастакі: Я. А. Ларчанка і інш.]— Мінск : Беларусь, 1998. — 317, [1] с.
 • 68. Ліпскі, У. С. Мы : аповесць пра нашы прозвішчы / У. С. Ліпскі. — Мінск : Беларусь, 2006. — 262 с. : іл.
 • 69. Літаратурнае Палессе ў постацях і лёсах : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 17—18 лістапада 2004 г., г. Мазыр / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт» ; [рэдкалегія: Кошман П. Р. (адказны рэдактар), Сузько А. У. (адказны рэдактар) і інш.]. — Мазыр, 2005. — 144 с.
 • 70. Лобан, М. Г. Литературное путешествие по Мозырю (из опыта заочной экскурсии на занятиях по литературному краеведению) / М. Г. Лобан // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, г. Мазыр, 6—7 мая 2010 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: І. М. Кралевіч (адказны рэдактар) і інш.]. — Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2010. — С. 24—26.
 • 71. Лякин, В. А. Калинковичи на перекрестке дорог и эпох : исторический очерк / В. А. Лякин ; [автор вступительной статьи Виктор Казько]. — Мозырь : Белый Ветер, 2010. — 130, [1] с.
 • 72. Лякин, В. А. Мозырь в 1812 году : историческая хроника / В. А. Лякин. — Минск : Чернобыль, 2005. — 208, [1] с.
 • 73. Лякин, В. А. Станция «Мозырь-Калинковичи» / В. А. Лякин // Калинковичи на перекрестке дорог и эпох : исторический очерк / В. А. Лякин. — Мозырь : Белый Ветер, 2010. — С. 108—119.
 • 74. Лякин, В. А. Фамилии калинового края : [история фамилий жителей Калинковичи в прошлом и настоящем] / В. А. Лякин. — Мозырь : Колор, 2008. — 171 с.
 • 75. Мазыр : Горад на Прыпяці = Мозырь: Город на Припяти / складальнік Д. П. Лупач ; тэкст А. С. Фомчанкі ; [мастак В. П. Масцераў]. — Мінск : Кліч, 1995. — 127 с.
 • 76. Мазыр : 850 год / Мазырскі гарадскі выканаўчы камітэт, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт» ; [пад агульнай рэдакцыяй І. Ф. Штэйнера] Т. 1 : Мазыр: гісторыя і сучаснасць / [Ю. У. Каласоўскі і інш. ; пад агульнай рэдакцыяй І. Ф. Штэйнера]. — Гомель : Сож, 2005. — 351 с. [8] л. іл. : іл.
 • 77. Мазыр. 850 год / Мазырскі гарадскі выканаўчы камітэт, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт» ; [пад агульнай рэдакцыяй І. Ф. Штэйнера] Т. 2 : Мазыр літаратурны / аўтары: І. Ф. Штэйнер [і інш.] ; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны. — Гомель : Сож, 2005. — 214, [1] с.
 • 78. Мазыр. 850 год : / / Мазырскі гарадскі выканаўчы камітэт, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт» ; [пад агульнай рэдакцыяй І. Ф. Штэйнера] Т. 3 : Спрадвечнай мудрасці скарбонка: сучасны стан традыцыйнай культуры г. Мазыра / Мазырскі гарадскі выканаўчы камітэт, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны ; В. С. Новак [і інш.] ; адказныя рэдактары: Новак, В. С., Галюк, Ф. Ф., Нікіценка, Н. І. Гомель : Сож, 2005. — 296 с., [8] л. іл.
 • 79. Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы II Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, г. Мазыр, 25―26 мая 2012 года / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: Т. М. Сымановіч (адказны рэдактар) і інш.]. — Мазыр : УА МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2012 — 231 с.
 • 80. Мельнікаў, А. А. Кірыл, епіскап Тураўскі. Жыццё, спадчына, светапогляд / А. А. Мельнікаў ; Акадэмія наук Беларусі, Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы. — Мінск : Беларуская навука, 1997. — 459, [3] с.
 • 81. Мозырь : историко-экономический очерк / А. Никитин, Е. Зальцман. — Минск : Беларусь, 1973. — 94, [2] с. : ил.
 • 82. Метельский, А. Радзивиллы и Мозырь /А. Метельский // К обучению — через науку = Towards education via science : материалы II Полесского образовательного и научного форума / Министерство образования Республики Беларусь, Управление образования Гомельского облисполкома, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Отдел образования, спорта и туризма Мозырского районного исполнительного комитета ; редколлегия: Т. В. Палиева (ответственный редактор) и др. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2019. — С. 202—203.
 • 83. Мозырь. Город, который мы любим = Мазыр. Горад, які мы любім = Mozyr. City that we love : фотоальбом / авторы-составители А. Г. Бобр, С. М. Плыткевич. — Минск : РИФТУР, 2009. — 141, [3] с. : ил.
 • 84. Мозырь за сорок лет Советской власти : (материалы для докладчиков, агитаторов, пропагандистов) / составители: А. С. Никитин, Е. Е. Зальцман ; редактор А. П. Эльман ; фото И. И. Ломоновича. — Мозырь, 1957. — 61, [2] с.
 • 85. Музыченко, М. Н. Состояние и оборонительные сооружения (на примере Мозырского укрепрайона) Западного военного округа к началу ВОВ / М. Н. Музыченко // Мозырщина: люди, события, время : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 23—24 мая 2014 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Т. Н. Сыманович (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2014. — С. 71—78.
 • 86. Нікіціна, Т. А. Да гісторыі антыфашысцкага падполля ў Мазыры / Т. А. Нікіціна // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, г. Мазыр, 6—7 мая 2010 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: І. М. Кралевіч (адказны рэдактар) і інш.]. — Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2010. — С. 58—60.
 • 87. Нікіціна, Т. А. Мазыршчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны / Т. А. Нікіціна, А. Р. Бобр, С. А. Напрэенка. — Мазыр : Калор, 2015 — 72, [5] с.
 • 88. Нікіціна, Т. А. Мазыршчына ў пасляакупацыйны ваенны перыяд (14 студзеня 1944 г. — 9 мая 1945 г.) / Т. А. Нікіціна // Слово. Текст. Социум : сборник научных трудов преподавателей филологического факультета / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Л. В. Исмайлова (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2011. — С. 216—221.
 • 89. Овсиюк, А. Н. С песней на всю жизнь : [очерк о хоре ветеранов войны и труда г. Мозыря] / А. Н. Овсиюк. — Мозырь : [Отдел культуры исполкома Мозырского городского Совета народных депутатов], 1995. — 68 с.
 • 90. Палескія перазвоны : зборнік вершаў да 50-годдзя Мазырскага педагагічнага інстытута / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут. — Мазыр, 1994. — 47, [1] с.
 • 91. Памяць. Мазыр. Мазырскі раён / [укладальнікі: М. А. Капач, В. Р. Феранц ; рэдкалегія: І. Д. Замулка і інш. ; мастак Э. Э. Жакевіч]. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1997 — 573, [1] с.. — (Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі)
 • 92. Песні роднага краю : зборнік твораў мазырскіх самадзейных кампазітараў. — Мазыр, 1992. — 58 с.
 • 93. Петухов, А. В. Константин Васильевич Ельницкий и Мозырь / А. В. Петухов // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, г. Мазыр, 6—7 мая 2010 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: І. М. Кралевіч (адказны рэдактар) і інш.]. — Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2010. — С. 29—32.
 • 94. Полесский этнолингвистический сборник : материалы исследования / Академия наук СССР, Институт славяноведения и балканистики ; [редкол.: Н. И. Толстой (ответственный редактор), А. В. Гура, О. А. Терновская, С. М. Толстая]. — Москва : Наука, 1983. — 315 с.
 • 95. Приписнов, В. А. Базилианский монастырь в Мозыре: от легенд к истории / В. А. Приписнов // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 25—26 мая 2012 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: В. С. Болбас, І. М. Кралевіч, Л. В. Ісмайлава, Т. М. Сымановіч, А. Я. Барсук, І. М. Калбасіна, З. С. Кур’ян, І. Л. Чарнейка]. — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна 2012. — С. 116—121.
 • 96. Прыпяцкая рапсодыя : [нарысы, вершы] / Бібліятэка гомельскага абласнога аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» ; [рэдкалегія: У. М. Гаўрыловіч і інш.]. — Гомель : Сож, 2010. — 340 с. : іл.
 • 97. Рассадзін, С. Я. Горад Мазыр Гомельскай вобласці / С. Я. Рассадзін, А. М. Міхальчанка // Гербы і сцягі гарадоў і раёнаў Беларусі / С. Я. Рассадзін, А. М. Міхальчанка — Мінск : Беларусь, 2005. — С. 69—71.
 • 98. Речиц, А. Н. Туровско-Мозырская епархия – оплот православия на землях Полесья / А. Н. Речиц // Молодежь: свобода и ответственность : материалы V Туровских епархиальных образовательных чтений, [26 октября 2018 г.] / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Туровская епархия, Филологический факультет, Инновационно-методический центр духовно-нравственного и гражданско- патриотического воспитания на основе православных традиций белорусского народа ; [редколлегия: Т. Н. Сыманович, Л. В. Гавриловец, О. Г. Брель]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2019. — С. 117—121.
 • 99. Рогалев, А. Ф. Географические названия в калейдоскопе времен /А. Ф. Рогалев. — Гомель : Барк, 2008. — 254 с.
 • 100. Рогалев, А. Ф. От Гомиюка до Гомеля : Городская старина в фактах, именах, лицах / А. Ф. Рогалев. — [2-е изд., переработанное и дополненное]. — Гомель : Барк, 2006. — 220 с.
 • 101. Рублевская, Е. И. Из истории медицинского образования в Восточном Полесье / Е. И. Рублевская, С. В. Телепень // Мозырщина: люди, события, времени : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 22 мая 2020 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Филологический факультет, Кафедра истории и обществоведческих дисциплин ; [редколлегия: Л. В. Гавриловец (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. — С. 70—74.
 • 102. Саланкова, А. Тапанiмiя Мазырскага раена (айконiмы) / А. Саланкова // К обучению — через науку = Towards education via science : материалы II Полесского образовательного и научного форума / Министерство образования Республики Беларусь, Управление образования Гомельского облисполкома, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Отдел образования, спорта и туризма Мозырского районного исполнительного комитета ; редколлегия: Т. В. Палиева (ответственный редактор) и др. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2019. — С. 184— 186.
 • 103. Секретарь обкома : воспоминания и документы о Ф. М. Языковиче : [сборник / составитель и научный редактор А. В. Семенова]. — Минск : Беларусь, 1982. — 189, [2] с., [8] л. ил.
 • 104. Сербов, И. А. Поездки по Полесью 1911 и 1912 года / И. А. Сербов. — Вильна : Издание Северо-Западного отдела Императорского Русского географического общества, 1914 (Типография И. Завадзкого). — 51, [2] с.
 • 105. Сержпутоўскі, А. К. Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў / А. К. Сержпутоўскі ; Беларуская акадэмія навук. — Менск, 1930 (Друкарня Беларускай акадэміі навук). — 276, [2] с.
 • 106. Сержпутовский, А. К. Сказки и рассказы белорусов-полешуков : (материалы к изучению творчества белорусов и их говора) / А. К. Сержпутовский. — Отделение русского языка и словесности Императорской Академии наук. — Санкт-Петербург, 1911. — 185, [6] с.
 • 107. Славутыя імёны бацькаўшчыны : зборнік / укладальнікі У. Гілепа і інш. — Вып. 2. — Мінск : БФК, 2003. — 382, [1] с.
 • 108. Сыманович, Т. Н. Развитие системы образования на Мозырщине в 1945—1965 гг. / Т. Н. Сыманович // Слово. Текст. Социум : сборник научных трудов преподавателей филологического факультета / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Л. В. Исмайлова (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2011. — С. 221—226.
 • 109. Тачыла, Н. Р. Адэтнанімічныя назвы ў гаворках Мазыршчыны / Н. Р. Тачыла // Язык и дискурс: лингвистические, методические и социально- гуманитарные исследования = Language and discourse: linguistic, methodological and social humanitarian set of research : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Филологический факультет ; [редколлегия: Т. Н. Талецкая (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2017. — С. 86—92.
 • 110. Толочко, Д. М. Влияние военно-технической подготовки в СССР к вступлению в Польшу в сентябре 1939 года на общественно- политические настроения жителей Мозырщины / Д. М. Толочко // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова- практычнай канферэнцыі, Мазыр, 25—26 мая 2012 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: В. С. Болбас, І. М. Кралевіч, Л. В. Ісмайлава, Т. М. Сымановіч, А. Я. Барсук, І. М. Калбасіна, З. С. Кур’ян, І. Л. Чарнейка]. — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна 2012. — С. 139—144.
 • 111. Хроніка Убарцкага Палесся / аўтар-укладальнік А. І. Антагулаў ; навуковы рэдактар В. Л. Насевіч. — Мінск : Тэхналогія, 2001. — 496 с.
 • 112. Чаропка, С. А. Штурм Мазыра ў 1649 годзе вачыма ўдзельнікаў / С. А. Чаропка // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 25—26 мая 2012 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: В. С. Болбас, І. М. Кралевіч, Л. В. Ісмайлава, Т. М. Сымановіч, А. Я. Барсук, І. М. Калбасіна, З. С. Кур’ян, І. Л. Чарнейка]. — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна 2012. — С. 102 — 107.
 • 113. Чырвінскі, В. С. Военачальнікі Рэчы Паспалітай з Мазыршчыны. Кароткі ваенна-біяграфічны агляд XVII стагоддзя / В. С. Чырвінскі, Н. В. Чырвінская // Мозырщина: люди, события, время : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 23—24 мая 2014 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Т. Н. Сыманович (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2014. — С. 78—83.
 • 114. Черняков, В. В. Магнатский род Аскерок в истории Мозыря / В. В. Черняков // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 25—26 мая 2012 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: В. С. Болбас, І. М. Кралевіч, Л. В. Ісмайлава, Т. М. Сымановіч, А. Я. Барсук, І. М. Калбасіна, З. С. Кур’ян, І. Л. Чарнейка]. — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна 2012. — С. 164—167.
 • 115. Щербин, М. М. Калинковичско-Мозырская операция Красной Армии / М. М. Щербин // Слово. Текст. Социум : сборник научных трудов преподавателей филологического факультета / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Л. В. Исмайлова (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2011. — С. 244—249.
 • 116. Шпілеўскі, П. М. Мазыршчына : з падарожжа па заходнярускім краі / П. М. Шпілеўскі // Хроніка Убарцкага Палесся / [аўтар-складальнік А. І. Атнагулаў]. — Мінск : Тэхналогія, 2001. — С. 177—179.
 • 117. Штэйнер, І. Ф. Спрадвечнае і зменлівае: духоўная культура Мазырска-Прыпяцкага рэгіёна / І. Ф. Штэйнер // Проблемы региональных исследований: задачи и перспективы : материалы научно-практической конференции по результатам выполнения региональной программы «Полесье — 2005», Мозырь, 26 сентября 2006 г. / Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Мозырский городской исполнительный комитет, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина. — Мозырь: УО МГПУ им. И. П. Шамякина, 2006. — С. 107–114.
 • 118. Шур, В. В. Беларускія ўласныя імёны : Беларуская антрапаніміка і тапаніміка : дапаможнік для настаўнікаў / В. В. Шур. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1998. — 237, [2] с.
 • 119. Шур, В. В. Краязнаўчы матэрыял Мазыршчыны ў сярэдняй школе / В. В. Шур // Канцэптуальныя пытанні развіцця мовы, літаратуры і мастацтва ў святле адраджэння культуры і духоўнасці беларускага народа : зборнік матэрыялаў рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, 23 —24 красавіка 1998 г. / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут ; рэдкалегія: Т. М. Казачэнка (галоўны рэдактар) [і інш.]. — Мазыр, 1998. — С. 185—189.
 • 120. Шур, В. В. Мазыршчына — край герояў, вядомых людзей / В. В. Шур // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 25—26 мая 2012 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: В. С. Болбас, І. М. Кралевіч, Л. В. Ісмайлава, Т. М. Сымановіч, А. Я. Барсук, І. М. Калбасіна, З. С. Кур’ян, І. Л. Чарнейка]. — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна 2012. — С. 62—69.
 • 121. Шур, В. В. Праблемы і перспектывы ў вывучэнні ўрбананіміі Мазыра / В. В. Шур // Мозырщина: люди, события, время : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 23—24 мая 2014 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Т. Н. Сыманович (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2014. — С. 92—98.
 • 122. Шур, В. В. Пра змены ў сістэме айконімаў Мазырскага Палесся / В. В. Шур // Слово. Текст. Социум : сборник научных трудов преподавателей филологического факультета / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Л. В. Исмайлова (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2011. — С. 148—154.
 • 123. Шур, В. В. Пра ўзнікненне назвы Мазыр — Мозыр / В. В. Шур // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час» : мматэрыялы IV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 2 кастрычніка 2015 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: Л. В. Ісмайлава і інш.]. — Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2015. — С. 120—125.
 • 124. Шур, В. В. Уласныя імёны ў часе і прасторы / В. В. Шур. — Мінск : [НІА], 2008. — 100 с.
 • 125. Этнаграфія Беларусі : энцыклапедыя / рэдкалегія І. П. Шамякін (галоўны рэдактар) і інш. — Мінск : Беларуская савецкая энцыклапедыя, 1989. — 575 с. : іл.
 • 126. Юрис, С. А. Мозырско-Туровское викарианство в 1920–1940-е гг. и его духовные пастыри / С. А. Юрис, И. А. Грищенко // Мозырщина: люди, события, времени : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 22 мая 2020 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Филологический факультет, Кафедра истории и обществоведческих дисциплин ; [редколлегия: Л. В. Гавриловец (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. — С. 115—120.
 • 127. Юрис, С. А. Правовой статус ремесленников Мозырщины (вторая половина XIX – начало XX в.) / С. А. Юрис, Я. С. Юрис // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 25—26 мая 2012 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: В. С. Болбас, І. М. Кралевіч, Л. В. Ісмайлава, Т. М. Сымановіч, А. Я. Барсук, І. М. Калбасіна, З. С. Кур’ян, І. Л. Чарнейка]. — Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна 2012. — С. 92—96.
 • 128. Юрис, Я. С. Первая окружная конференция кустарей и ремесленников Мозырского округа (1925): решения и видение проблем / Я. С. Юрис // Мозырщина: люди, события, время : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 18—19 мая 2018 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина», Филологический факультет, Кафедра истории и обществоведческих дисциплин ; [редколлегия: Л. В. Гавриловец (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2018. — С. 118—121.
 • 129. Юрис, Я. С. Промысловая кооперация на Мазырщине в 1917—1929 годах / Я. С. Юрис, С. А. Юрис // Мозырщина: люди, события, время : материалы Международной научно-практической конференции, Мозырь, 23—24 мая 2014 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Т. Н. Сыманович (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2014. — С. 98—102.
 • 130. Юрыс, С. А. Горад Мазыр у сярэдзіне 1920-х гадоў / С. А. Юрыс // Мозырщина: люди, события, время : материалы Международной научно- практической конференции, Мозырь, 26—27 мая 2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина», Филологический факультет, Кафедра истории и МПИ, Туровская Епархия ; [редколлегия: Т. Н. Сыманович (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2016. — С. 66—69.

Часопісы

 • 1. Азбукін, М. М. Мазырская акруга / М. М. Азбукін // Наш край. — 1928.— № 8/9. — С. 10—15.
 • 2. Балышева, С. Мозырские высоты / С. Балышева // Экономика Беларуси. — 2009. — № 2. — С. 122—125.
 • 3. Бароўскі, А. М. Бурштынавы подых Прыпяці / А. М. Бароўскі // Полымя. — 2003. — № 2. — С. 143—160.
 • 4. Боровский, А. Н. Цветут над Припятью сады / А. Н. Боровский, Ю. М. Герасименко. — Минск : Полымя, 1987. — 62, [2] с. : ил.
 • 5. Войтик, И. Сокровища Полесья : Туров и Мозырь / И. Войтик // Государственный контроль. — 2012. — № 2. — С. 74—77.
 • 6. Герасімаў, В. Мазыр —цэнтр Палесся / В. Герасімаў // Палымя. — 2005. — № 9. — С. 59—70.
 • 7. Жучкевич, В. А. Мозырь и мазуры / В. А. Жучкевич // Неман. — 1972. — № 3. — С. 188—189.
 • 8. Загародні, Г. Дзесяць сезонаў Маэстра / Г. Загародні // Беларуская думка. — 1998. — № 2. — С. 168—170.
 • 9. Іванова, А. А. Земряробчая лексіка ў складзе мікратапаніміі Мазырскага Палесся / Беларуская анамастыка. — Мінск : Навука і тэхніка, 1977. — С. 83—89.
 • 10. Іванова, А. А. Ландшафтная тэрміналогія Мазырскага Палесся / А. А. Іванова // Беларуская анамастыка. — Мінск : Навука і тэхніка, 1977. — С. 83—90.
 • 11. Иванова, А. А. Микротопонимия Мозырского Полесья как культурно- языковой феномен / А. А. Иванова // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя Н. К. Крупскай. — 2000. — № 3. — С. 77—83.
 • 12. Краўчанка, В. «Мае заступнікі…» : Побыт беларуса і веравызванне / В. Краўчанка // Крыніца. — 1992. — № 5/6. — С. 48—62.
 • 13. Крукоўскі, А. Горад Мазыр і яго наваколле / А. Крукоўскі // Наш край. — 1927. — № 3. — С. 17—26.
 • 14. Крукоўскі, А. Я. Жалезная руда на Мазыршчыне / А. Я. Крукоўскі // Наш край. — 1926. — № 8/9. — С. 43—44.
 • 15. Лобан, Л. Богини в гимнастерках / Л. Лобан // Гомельская праўда. — 2015. — № 52 (7 мая). — С. 25.
 • 16. Лобан, Л. Дело мастера / Л. Лобан // Союзное государство. — 2015. —№ 10. — С. 88—89.
 • 17. Лобан, Л. Памятник ледникового периода / Л. Лобан // Гомельская праўда. — 2013. — 16 красавіка (№ 58). — С. 9.
 • 18. Лобан, Л. Светлана Стаценко : не отстать от поезда мечты / Л. Лобан // Гомельская праўда. — 2013. — 4 мая. (№ 69). — С. 7.
 • 19. Лобан, Л. Реальное кино : история мозырянина, который снимал картины, ставшие классикой советского кинематографа / Л. Лобан // Гомельская праўда. — 29 снежня. — 2015. — С. 12—13.
 • 20. Лобан, Л. Что ни шаг, то овраг / Л. Лобан // Союзное государство. — 2014. № 6. — С. 64—67.
 • 21. Мятліцкі, М. Горад, адкрыты з маленства : нарыс пра Мазыр / М. Мятліцкі // Маладосць. — 2006. — № 4. — С. 132—144.
 • 22. Побаль, Л. Паходжанне сучаснага герба і сцяга Беларусі вядзе ў далёкую мінуўшчыну / Леанід Побаль // Беларуская думка. — 1996. — № 6. — С. 107—117 : іл.
 • 23. Рогалеў, А. Ф. Ля вытокаў назвы Мазыр / А. Ф. Рогалёў // Сцежкі ў даўніну : Геаграфічныя назвы Беларускага Палесся / А. Ф. Рогалеў. — Мінск : Полымя, 1992. — С. 32—36.
 • 24. Смольская, В. Падарожжа па «Залатым поясе» / В. Смольская // Беларусь. — 2006. — № 7. — С. 34—35.
 • 25. Соніч, А. Мазыр / А. Соніч // Беларуская мінуўшчына. — 1995. — № 4. — С. 31—33.
 • 26. Трубачоў, А. Не ад белай адзежы і светлых вачэй : Погляд на этнагенез беларусаў / Алесь Трубачоў // Беларуская мінуўшчына. — 1993. — № 1. — С. 8.
 • 27. Шпилевский, П Мозырщина / Павел Шпилевский // Неман. — 1996. — № 9. — С. 212—251.
 • 28. Шпілеўскі, П. «Мазыршчына» / П. Шпілеўскі // Полымя. — 2009. — № 12. — С. 188—195.
 • 29. Шур, В. В. Анамастыкон Мазыра ў часе і прасторы / В. В. Шур // Маладосць. — 2015. — № 8 .— С. 150—153.
 • 30. Шур, В. В. Анамастыкон Мазыра ў часе і прасторы / В. В. Шур // Маладосць. — 2015. — № 9 .— С. 139—153.
 • 31. Шур, В. В. Анамастыкон Мазыра ў часе і прасторы / В. В. Шур // Маладосць. — 2015. — № 10 .— С. 137—154.
 • 32. Шур, В. В. Назвы ўнутрыгарадскіх аб`ектаў : на прыкладзе Мазыра / В. В. Шур // Геаграфія: праблемы выкладання. — 1996. — Вып. 2. — С. 89—94.