Дашкевіч Галіна Мікалаеўна

Дашкевіч Галіна Мікалаеўна

dashkevich

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

У 1967 годзе закончыла Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут па спецыяльнасці "Руская мова і літаратура".

Кандыдат філалагічных навук з 1990 года. Дысертацыю абараніла 29 лістапада 1989 года ў спецыялізаваным савеце па абароне дысертацый у Інстытуце літаратуры імя Я. Купалы АН БССР.

З лістапада 1992 года - дацэнт кафедры беларускай літаратуры.

 

Дысцыпліны, якія выкладае:

  • Гісторыя беларускай літаратуры
  • Дзіцячая літаратура

 Спіс публікацый

 

Персанальны паказчык работ па відах публікацый

Дысертацыі, аўтарэфераты

Вучэбна-метадычныя працы

Навуковыя працы

Творчыя працы

Рэдакцыйная дзейнасць

 

Дысертацыі, аўтарэфераты

 Дашкевич, Г. Н. Проблемы романного творчества Ивана Шамякина [Микроформа] : диссертация ... кандидата филологических наук : утв. 25.04.90 : (10.01.02) / Дашкевич Галина Николаевна. — Минск, 1989. — 199 с. — Библиография: с. 189—199.

 Дашкевич, Г. Н. Проблемы романного творчества Ивана Шамякина : автореферат диссертации на соискание учёной степепени кандидата филологических наук : 10.01.02 / Дашкевич Галина Николаевна ; АН БССР. Институт литературы им. Я. Купалы. — Минск, 1989.

 

Вучэбна-метадычныя працы

Дашкевіч, Г. М. Духоўны вобраз дзіцяці ў паэзіі Якуба Коласа : кароткі курс лекцый : дапаможнік па гісторыі беларускай літаратуры для студэнтаў-філолагаў / Г. М. Дашкевіч ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт". — Мазыр, 2003. — 30 с. — Бібліяграфія: с. 30 (6 назв.).

 Дашкевіч, Г. М. "Думкі мімаволі гаманілі ў сненні хлопчыку аб школе" : Духоўны воблік дзіцяці ў лірыцы Якуба Коласа / Галіна Дашкевіч // Роднае слова. — 1998. — № 9. — C. 55—63.

Дашкевіч, Г. М. Духоўны воблік дзіцяці ў лірыцы Я. Коласа / Г. М. Дашкевіч // Каласавіны : материалы научной конференции з нагоды 90-годдзя творчай дзейнасці Я. Коласа (1996) / Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Я. Коласа ; [рэдактар Г. В. Гавароўскі]. — Мінск, 1997.

Дашкевіч, Г. М. Пісьменнік, якога адкрыў тэатр : Штрыхі творчасці Георгія Марчука / Галіна Дашкевіч // Роднае слова. — 1997. — № 1. — C. 17—26.

Дашкевіч, Г. М. Духоўны воблік дзіцяці ў паэме Я. Коласа "Сымон-музыка" / Г. М. Дашкевіч // Каласавіны : материалы научной конференции, прысвечанай 70-годдзю выхаду ў свет паэмы Якуба Коласа "Сымон-музыка" і 40-годдзю трылогіі "На ростанях" / Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Я. Коласа ; [складальнік М. Д. Мацюх]. — Мінск, 1996.

Дашкевіч, Г. М. Аб прапагандзе творчасці Кірылы Тураўскага / Г. М. Дашкевіч // Единство восточнославянских народов: прошлое, настоящее, перспективы : материалы научной конференции / Общество Кирилла Туровского, Белорусский государственный университет транспорта, Гомельский областной общественно-культурный центр ; редколлегия: М. Е. Абраменко (ответственный редактор) [и др.]. — Гомель, 1995.

Дашкевіч, Г. М. Духоўны воблік дзіцяці ў паэме Я. Коласа "Новая зямля" / Г. М. Дашкевіч // Каласавіны : материалы научной конференции, прысвечанай 35-годдзю Літаратурнага музея Якуба Коласа / Літаратурны музей Якуба Коласа ; [рэдкалегія: У. У. Барысюк, Г. М. Дашкевіч, В. П. Жураўлёў, З. М. Камароўская, А. К. Каўка, Я. І. Клімуць, М. Д. Мацюх, Д. К. Міцкевіч, М. І. Мушынскі, В. І. Русілка, С. В. Снапкоўская ; складальнік: М. Д. Малюк ; рэдактар: П. А. Чабатар]. — Мінск, 1994. — C. 45—49.

Дашкевіч, Г. М. Праблема памяці і яе вырашэнне ў рамане І. Шамякіна "Вазьму твой боль" / Г. М. Дашкевіч // Проблемы восприятия и анализа литературного произведения в школьном и вузовском преподавании : материалы и сообщения : Республиканская научно-практическая конференция / Министерство образования Республики Беларусь ; Мозырский государственный педагогический институт ; [редколлегия: М. А. Палкин, Л. И. Прашкович, В. В. Огаркова, Ю. Д. Нестеров]. — Мозырь, 1994. — С. 10—12.

Дашкевіч, Г. М. Фарміраванне грамадзянскай пазіцыі школьнікаў у працэсе вывучэння твораў аб Вялікай Айчыннай вайне / Г. М. Дашкевіч // Матэрыялы юбілейнай навукова-практычнай канферэнцыі (15—17 сак. 1994 г., [г. Мазыр]) / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут ; [пад агульнай рэдакцыяй У. Ц. Піскуна (рэдактар), Л. В. Жураўскай]. — Мазыр, 1994. — C. 89—93.

Дашкевіч, Г. М. Узаемадзеянне чалавека і прыроды ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля" / Г. М. Дашкевіч // Каласавіны : матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю выхаду ў свет паэмы Якуба Коласа "Новая зямля" / Літатаратурны музей Я. Коласа ; [складальнік М. Д. Мацюх]. — Мінск, 1993. — C. 45—48.

Дашкевіч, Г. М. Традыцыйна-народнае ўспрыманне свету і чалавека ў паэме Якуба Коласа "Сымон-музыка" / Г. М. Дашкевіч // Каласавіны : тезісы дакладаў і паведамленняў / Літатаратурны музей Я. Коласа ; складальнік М. Д. Мацюх. — Мінск, 1992.

Русская литература : методические указания и контрольные работы для слушателей подготовительного отделения заочной формы обучения. — Мазыр : [Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут], 1988. — 37 с.

  

Навуковыя працы

Дашкевіч, Г. М. Рэжысер з Палесся : [Міхаіл Колас] / Галіна Дашкевіч // Краязнаўчая газета. — 2015. — № 38 (кастрычнік). — С. 2, 6. 

Дашкевіч, Г. М. Творчы пошук І. Шамякіна ў пенталогіі «Трывожнае шчасце» / Г. М. Дашкевіч // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час» : матэрыялы ІV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 2 кастрычніка 2015 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» ; [рэдкалегія: Л. В. Ісмайлава і інш.]. — Мазыр : УА МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2015. — С. 12—17. 

Дашкевіч, Г. М. Арыгінальнасць спасціжэння сэнсу жыцця ў "Давыд-Гарадоцкіх канонах" Г. Марчука / Г. М. Дашкевіч // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины". — Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2009—. — Вып. 8. — С. 14—16.  

Дашкевіч, Г. М. Жанравыя пошукі В. Быкава ў творах апошніх гадоў / Г. М. Дашкевіч // Текст. Язык. Человек : сборник научных трудов [VII Международной научной конференции, посвященной 1150-ой годовщине создания славянской письменности] : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь — Российский центр науки и культуры в Минске, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Белорусское общественное объединение преподавателей русского языка и литературы, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина", Национальный исследовательский университет "Белгородский государственный университет" ; [редколлегия: С. Б. Кураш (ответственный редактор), А. М. Аматов, П. Е. Ахраменко, Л. Н. Боженко, В. И. Коваль, В. В. Кузьмич, В. Ф. Русецкий, В. С. Сидорец, Т. И. Татаринова, В. В. Шур]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2013. — Ч. 2. — С. 125—128.

Дашкевіч, Г. М. Канцэпцыя паэтычнага светабачання ў паэмах Алеся Разанава 70-х гадоў / Дашкевіч Г. М. // Міжнародныя Шамякінскія чытанні "Пісьменнік — Асоба — Час" : матэрыялы III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 27 верас. 2013 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: Сузько А. У., Барсук А. Я., Мазуркевіч Л. М., Барысенка Н. А.]. — Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2013. — C. 91—95. — Бібліяграфія: 6 назв.

Дашкевіч, Г. М. Не шукаў лёгкай славы / Галіна Дашкевіч // Жыццё Палесся. — 2013. — 19 нояб.

Дашкевіч, Г. М. Велічная постаць мастацтва Мазыршчыны — Пётр Захараў / Г. М. Дашкевіч // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы II Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 25—26 мая 2012 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: В. С. Болбас, І. М. Кралевіч, Л. В. Ісмайлава, Т. М. Сымановіч, А. Я. Барсук, І. М. Калбасіна, З. С. Кур’ян, І. Л. Чарнейка]. — Мазыр, 2012. — С. 158—163. — Бібліяграфія: 3 назв.

Дашкевіч, Г. М. Мастацкая адметнасць рамана І. Шамякіна "Снежныя зімы" / Дашкевіч Г. М. // Міжнародныя Шамякінскія чытанні "Пісьменнік — асоба — час" : матэрыялы II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 20—21 кастрычніка 2011 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: А. У. Сузько (адказны рэдактар), А. Я. Барсук, Т. С. Нуждзіна, Г. В. Юдзянкова]. — Мазыр, 2011. — С. 3—10. — Бібліяграфія: 4 назв.

Дашкевіч, Г. М. Назаўжды паяднаны з мастацтвам / Г. М. Дашкевіч // Слово. Текст. Социум : сборник научных трудов преподавателей филологического факультета / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина" ; [редколлегия: Л. В. Исмайлова (ответственный редактор), Л. Н. Мазуркевич, В. И. Анисимов, В. В. Шур, Ю. Н. Кириллов, С. Б. Кураш, Е. В. Сузько, Т. Н. Сыманович]. — Мозырь, 2011. — С. 205—210. — Бібліяграфія: 2 назв.

Дашкевіч, Г. М. Знітаваны з памяццю быліннай / Галіна Дашкевіч // Гомельская праўда. — 2011. — 25 жн.

Дашкевіч, Г. М. Ён знітаваны з памяццю быліннай / Галіна Дашкевіч // Жыццё Палесся. — 2011. — 12 жн.

Дашкевіч, Г. М. Сустрэчы, падараваныя лёсам / Галіна Дашкевіч // Іван Шамякін. Летапісец эпохі : успаміны, інтэрвью, эсэ / [укладанне Алесі Шамякінай]. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2010. — C. 165—170.

Дашкевіч, Г. М. Праблема трагічнага разладу чалавека са светам у творчасці В. Быкава апошніх гадоў / Дашкевіч Г. М. // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці : зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна". — Мазыр, 2004—    . — Вып. 6. — 2010. — C. 19—26. — Бібліяграфія: 9 назв.

Дашкевіч, Г. М. Мастацкая адметнасць рамана І. Шамякіна "Злая зорка" / Дашкевіч Г. М. // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці : зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна". — Мазыр, 2004—    . — Вып. 5. — 2009. — C. 14—22. — Бібліяграфія: 1 назв.

Дашкевіч, Г. М. Некаторыя аспекты мастацкай своеасаблівасці рамана І. Шамякіна "Атланты і карыятыды" / Дашкевіч Г. М. // Міжнародныя Шамякінскія чытанні "Пісьменнік — асоба — час" : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 19—20 лістапада 2009 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [рэдкалегія: Сузько А. У. (адказны рэдактар), Мазуркевіч Л. М., Шаўчэнка В. П., Юдзянкова Г. В.]. — Мазыр, 2009. — С. 3—10. — Бібліяграфія: 4 назв.

Дашкевіч, Г. М. Дыямент Мазырскай сцэны / Галіна Дашкевіч // Літаратура і мастацтва. — 2009. — 25 верас.

Дашкевич, Г. Н. Духовный мир полешуков в твве Георгия Марчука / Г. Н. Дашкевич // Проблемы славянской культуры и цивилизации : материалы X международной научно-методической конференции — Уссурийск : УГПИ, 2008. — C. 377—380.

Дашкевіч, Г. М. Першародныя крыніцы духоўнасці палешукоў у рамане Г.Марчука "Кветкі правінцыі" // Наука, образование и культура: состояние и перспективы инновационного развития : материалы Международной научно-практической конференции, г. Мозырь, 27—28 марта 2008 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина", Научно-исследовательский институт региональных проблем реабилитологии и народной культуры ; [редколлегия: Валетов В. В. (главный редактор), Кралевич И. Н., Гречанников Э. Е., Калач Л. А., Болбас В. С., Цвирко Л. С., Савенко В. С., Шур В. В., Емельянова М. В., Лисовский Л. А., Телепень С. В., Галенко С. Н., Кошман П. Г.]. — Мозырь, 2008. — Ч. 2. — С. 212—214. — Бібліяграфія: 3 назв.

Дашкевіч, Г. М. Новы ракурс мастацкага ўспрымання мінулага і сучаснасці ў рамане І. П. Шамякіна "Сэрца на далоні" / Г. М. Дашкевіч // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці : зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна". — Мазыр, 2004—    . — Вып. 4. — 2008. — C. 14—24. — Бібліяграфія: 8 назв.

Дашкевіч, Г. М. Ён — Палесся абраннік / Галіна Дашкевіч // Літаратура і мастацтва. — 2008. — 4 студз.

Дашкевіч, Г. М. Адметнасць творчага аблічча Кацярыны Паповай / Дашевіч Г. М. // Таленавітыя жанчыны Беларусі ў культурнай, навуковай і мастацкай прасторы свету : зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 24—25 мая 2007 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя І. П. Шамякіна" ; [адказны рэдактар: А. У. Сузько]. — Мазыр, 2007. — C. 180—185. — Бібліяграфія: 4 назв.

Дашкевіч, Г. М. Мастацкае асвятленне тэмы Вялікай Айчыннай вайны ў творчасці Івана Шамякіна / Г. М. Дашкевіч // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці : зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна". — Мазыр, 2004—    . — Вып. 2. — 2007. — C. 3—12. — Бібліяграфія: 24 назв.

Дашкевіч, Г. М. Некаторыя аспекты эвалюцыі раманнай творчасці І. Шамякіна / Г. М. Дашкевіч // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці : зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна". — Мазыр, 2004—    . — Вып. 3. — 2007. — C. 3—9. — Бібліяграфія: 9 назв.

Дашкевіч, Г. М. Сейбіт дабрыні і чалавечнасці : (успаміны пра Івана Пятровіча Шамякіна) / Дашкевіч Г. М. // Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 19―20 верас. 2007 года : у 2 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны", Гомельскі абласны выканаўчы камітэт, Гомельскі абласны савет дэпутатаў, Гомельская спецыялізаваная славянская бібліятэка ; рэдкалегія: І. Ф. Штэйнер (адказны рэдактар) [і інш.]. — Гомель : ГДУ, 2007. — Ч. 1. — C. 62—66.

Дашкевіч, Г. М. "Ты, Мазыр, — мой Парнас…" : (Мазыр у жыцці і творчасці У. Верамейчыка) / Г. М. Дашкевіч // Літаратурнае Палессе ў постацях і лёсах : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 17—18 ліст. 2004 г., г. Мазыр / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт" ; [рэдкалегія: Нуждзіна Т. С., Друк Г. М., Кошман П. Р. (адказны рэдактар), Сузько А. У. (адказны рэдактар)]. — Мазыр, 2005. — C. 108—113. — Бібліяграфія: 5 назв.

Дашкевіч, Г. М. Мастацкія пошукі Георгія Марчука / Г. М. Дашкевіч // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці : зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт". — Мазыр, 2004—    . — Вып. 1. — 2004. — C. 3—11. — Бібліяграфія: 7 назв.

Дашкевіч, Г. М. Мікола Арочка / [Дашкевіч Г. М.] // Гісторыя беларускай літаратуры XX ст. У 4 т. Т. 4, кн. 2. 1986—2000 / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў, Ордэна Дружбы народаў Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы ; рэдкалегія: У. В. Гніламёдаў [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2003. — C. 352—373.

Дашкевіч, Г. М. Жанчына і вайна : Па старонках твораў Івана Шамякіна / Галіна Дашкевіч // Полымя. — 2001. — № 5. — C. 263—271.

Дашкевіч, Г. М. Неспакойны чалавек Андрэй Лазарэўскі / Галіна Дашкевіч // Культура. — 2001. — 28 чэрв.

Дашкевіч, Г. М. Талент яркі, непаўторны / Г. М. Дашкеівч // Беларускае мастацтва 90-х гг.: адметнасць працэсу і перспектывы развіцця : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. — Мінск : Беларуская Акадэмія мастацтваў, 2000.

Дашкевіч, Г. М. Жанчына і вайна ў творчасці  Івана Шамякіна / Г. М. Дашкевіч // Труды Мозырского государственного педагогического института имени Н. К. Крупской : юбилейный сборник / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический институт имени Н. К. Крупской ; под редакцией В. В. Валетова ; [редколлегия: П. Е. Ахраменко, Л. И. Боженко, В. С. Болбас, Н. Н. Егоров, И. А. Карабанов, В. Д. Книга, В. С. Савенко]. — Мозырь, 1999. — С. 119—126. — Бібліяграфія: 9 назв.

Дашкевіч, Г. М. Пясняр Палесся / Галіна Дашкевіч // Літаратура і мастацтва. — 1999. — 26 сак.

Дашкевіч, Г. М. Праблема сучаснасці ў кнізе паэзіі У. Верамейчыка "Ліхаўня" / Г. М. Дашкеівч // Канцэптуальныя пытанні развіцця мовы, літаратуры і мастацтва ў святле адраджэння культуры і духоўнасці беларускага народа : зборнік матэрыялаў рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, 23—24 крас. 1998 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут ; [рэдкалегія: Т. М. Казачэнка (галоўны рэдактар), Л. М. Мазуркевіч, Т. С. Нуждзіна, Л. І. Прашковіч, А. У. Сузько, В. А. Шэцка]. — Мазыр, 1998. — С. 244—247.

Дашкевіч, Г. М. Іван Мележ і мазырскі тэатр / Г. М. Дашкевіч // Іван Мележ і сучасны літаратурны працэс: праблемы выкладання ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (16—17 лют. 1996 г.) / Міністэрства адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь, Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут ; [рэдкалегія: Л. В. Мельнікава, Т. С. Нуждзіна, Л. І. Прашковіч]. — Мазыр, 1996. — C. 14—16. — Бібліяграфія: 3 назв.

Дашкевіч, Г. М. Палескі каларыт у творчасці Георгія Марчука / Г. М. Дашкевіч // Праблемы адукацыі, навукі, культуры Беларускага Палесся : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (22—23 ліст. 1996 г., г. Мазыр) / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут, Брэсцкій дзяржаўны універсітэт ; [рэдкалегія: А. К. Малюк (рэдактар), Т. М. Казачэнка, Л. І. Прашковіч, У. Ц. Піскун, З. С. Маслоўскі, К. В. Маскоўкіна]. — Ч. 2. — Мазыр , 1996. — С. 32—33.

Дашкевіч, Г. М. Метады стварэння характараў у творах І. Шамякіна і А. Ганчара / Г. М. Дашкевіч // Новы змест літаратурнай адукацыі і яго рэалізацыя : матэрыялы рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі (19—20 кастр. 1995 г.). У 2 ч. Ч. 2 / [рэдкалегія: Т. С. Нуждзіна (адказны рэдактар), Л. В. Мельнікава, Л. І. Прашковіч]. — Мазыр, 1996. — C. 32—33.

Дашкевіч, Г. М. Асабістае, непаўторнае / Галіна Дашкевіч // Літаратура і мастацтва. — 1995. — 21 крас.

Дашкевіч, Г. М. Асэнсаванне творчасці Івана Шамякіна ў кантэксце рускай прозы / Г. М. Дашкевіч // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе : материалы межреспубликанской научной конференции, 26—29 мая 1993 г., г. Гродно. — Гродно, 1993.

Дашкевіч, Г. М. На пульсе часу : (Творчая эвалюцыя Івана Шамякіна) / Г. Дашкевіч // Літаратуразнаўства : зборнік артыкулаў / Мінскі ордэна Працоўнага Чырвонага сцяга дзяржаўны педагагічны інстытут імя А. М. Горкага ; [рэдсавет: Г. Я. Адамовіч (адказны рэдактар), Н. А. Гаўрыловіч, М. І. Мішчанчук, І. С. Шпакоўскі (укладальнік і рэдактар)]. — Мінск, 1992. — C. 69—71.

Дашкевіч, Г. М. Тыпалагічная блізкасць твораў Я. Коласа і І. Шамякіна / Г. М. Дашкевіч // Каласавіны : тэзісы дакладаў і паведамленняў навуковай канферэнцыі, прысвечанай 109-й гадавіне з дня нараджэння і 85-годдзю пачатку літаратурнай дзейнасці Якуба Коласа / Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Я. Коласа ; рэдкалегія: В. П. Жураўлёў [і інш.]. — Мінск, 1991.

Дашкевіч, Г. М. Будзьце здаровы, Іван Пятровіч : Да юбілею І. Шамякіна / Галіна Дашкевіч // Чырвоная змена. — 1991. — 21/27 студз.

Дашкевіч, Г. М. Зорка роспачы і жалобы / Галіна Дашкевіч // Літаратура і мастацтва. — 1991. — 10 мая.

Дашкевіч, Г. М. Раманы І. П. Шамякіна: на шляху да сінтэзу / Г. М. Дашкевіч // Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1987. — № 1. — C. 91—96.

Дашкевіч, Г. М. Асэнсаванне народнага подзвігу ў творчасці Івана Шамякіна / Г. М. Дашкевіч // Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1986. — № 2. — C. 93—100.

Дашкевич, Г. М. Тема Вялікоï Вiтчизняноï вiйни в творчостi Івана Шамякіна / Г. М. Дашкевич // Радзянське літературознавство. — 1986. — № 1. — С. 28—31.

Дашкевич, Г. Н. Региональные особенности прозы Шамякина / Г. Н. Дашкевич // Региональные особенности восточнославянских языков, литератур, фольклора и методы их изучения : тезисы докладов и сообщений III республиканской конференции ; в 2 ч. / Министерство высшего и среднего специального образования БССР, Гомельский государственный университет, Институт славяноведения и балканистики АН СССР ; [редколлегия: Аниченко В. В., Гринчик Н. М., Толстой Н. И. (ответственные редакторы), Никончук Н. В., Шакун Л. М., Штейнер И. Ф.]. — Гомель, 1985. — Ч. 2. — C. 18—20.

  

Творчыя працы

 

Дашкевіч, Г. М. "Мама, даруй за хворыя вочы твае…" ; Бацьку ; Дачка Палесся ; "Паміраў паляшук у закутку вясковае хаты…" ; Паркан Мой ясны маю… ; "Ціха, пяшчотна наўкола…" / Галіна Дашкевіч (Клімовіч) // Палац : літаратурны альманах. Гомель. 2013 / Гомельскае абласное аддзяленне ГА "Саюз беларускіх пісьменнікаў" ; [рэдкалегія: Анатоль Бароўскі (галоўны рэдактар), Яўген Сергіеня, Алесь Бардоўскі, Міхась Даніленка, Галіна Дашкевіч, Віктар Ярац, Вадзім Болбас ; укладанне: Анатоль Бароўскі, Генадзь Лапацін]. — Мінск : Кнігазбор, 2014. — C. 152—156. 

Прыпяцкая рапсодыя : [нарысы, вершы] / Бібліятэка гомельскага абласнога аддзялення ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі" ; рэдкалегія: У. М. Гаўрыловіч [і інш.]. — Гомель : Сож, 2010. — 340 с. — Сярод аўтараў: Г. Дашкевіч.

Дашкевіч, Г. М. Званы сумлення ; Палесся радзімага знак [і інш.] / Галіна Дашкевіч // Званы сумлення : зборнік вершаў / складальнік А. Р. Каляда ; [фота А. У. Саладкова]. — Мазыр : Калор, 2009. — C. 77—139.

Дашкевіч, Г. М. Чарнобыльскі эцюд ; Мазыр і Прыпяць ; Дзяцінства ; "Услед за прашчурамі пойдзем у нябыт..." / Галіна Дашкеівч // Тураўшчына: мінулае, сучаснасць, будучыня / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі, Грамадскае аб'яднанне "Тураўскае навукова-асветніцкае таварыства" ; рэдкалегія: П. Ф. Лысенка (галоўны рэдактар) [і інш.]. — Тураў ; Мінск : Тэхнапрынт, 2000—    . — Вып. 6. — 2007.

Дашкевіч, Г. М. На Палессі ; "Маленькая вёсачка Малешаў..." ; "Я помню, тата, мы плылі..." ; "Сакавік сакаўным сокам поўніць..." ; Палескі бог ; "Ты адляцеў у незваротны шлях..." ; "Я іграла Паўлінку..." ; Мой ясны маю / Галіна Дашкевіч // Святло шчымлівай памяці : зборнік вершаў паэтаў Гомельшчыны / [фота Алега Ананьева]. — Гомель : Барк, 2006. — 244 с., [5] фат.

Дашкевіч, Г. М. " Ідуць ветэраны..." ; Васілю Нічыпарывічу Маркевічу ; Дачцы Палесся ; " Прысніўся мне бераг …" ; " Воблакі, нібы вяночкі белыя..." / Галіна Дашкевіч // Тураўшчына: мінулае, сучаснасць, будучыня / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Грамадскае аб'яднанне "Тураўcкае навукова-асветніцкае таварыства" ; рэдкалегія: П. Ф. Лысенка (галоўны рэдактар) [і інш.]. — Тураў ; Мінск : Тэхнапрынт, 2000—    . — Вып. 4. — 2005.

Дашкевіч, Г. М. На Палессі, Верасніца, “Калі была бабуля маладою...”, “На Палессі не гавораць, а спяваюць...”, “Мама заставайся маладою...” [і інш.] / Галіна Дашкевіч // Натхненне : калектыўны зборнік аўтараў Жыткавіцкага краю / рэдактар-укладальнік Уладзімір Гаўрыловіч. — Мазыр : Калор, 2004. — 255 с. : партр, нот., іл.

Дашкевіч, Г. М. "Бусел у сарочцы вышыванай..." / Галіна Дашкевіч // Белорусская нива. — 2004. — 11 сент.

Дашкевіч, Г. М. "Край палескі наш багаты..." / Галіна Дашкевіч // Белорусская нива. — 2004. — 11 сент.

Дашкевіч, Г. М. "Край палескі наш багаты..." / Галіна Дашкевіч // Белорусская нива. — 2004. — 12 февр.

Дашкевіч, Г. М. Над Прыпяццю ; На Палессі ; "Усміхнуся вачам васільковым…" / Галіна Дашкевіч // На зямлі Залатавуста : Тураўшчына літаратурная : проза, паэзія, публіцыстыка : [зборнік / укладанне А.Бароўскага]. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2004.

Дашкевіч, Г. М. Пад велічным ззяннем Млечнага шляху / Галіна Дашкевіч // Жыццё Палесся. — 2004. — 11 чэрв.

Дашкевіч, Г. М. Песня / Галіна Дашкевіч // Белорусская нива. — 2004. — 21 авг.

Дашкевіч, Г. М. " Стаю над Прыпяццю у задуменні..." / Галіна Дашкевіч // Белорусская нива. — 2004. — 3 сент.

Дашкевіч, Г. М. "Я — галінка ад дрэва маёй Беларусі..." ; "Маленькая вёсачка Малешаў..." ; "Стаю над Прыпяццю ў задуменні..." ; Палескі бог ; Настаўнік [і інш.] / Галіна Дашкевіч // Роздум над вечнасцю : зборнік вершаў / [складальнік К. Р. Папова]. — Гомель, 2004.

Дашкевіч, Г. М. "Я помню, тата, мы плылі…" ; "Будуць вёсны і зімы..." ; "Край палескі наш багаты..." ; "Хавала бабулю Макрэню ўся вёска…" / Галіна Дашкевіч // Тураўшчына: мінулае, сучаснасць, будучыня / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Грамадскае аб'яднанне "Тураўcкае навукова-асветніцкае таварыства" ; рэдкалегія: П. Ф. Лысенка (галоўны рэдактар) [і інш.]. — Тураў ; Мінск : Тэхнапрынт, 2000—    . — Вып. 3. — 2004.

Дашкевіч, Г. М. "А чыя вы будзеце?.." / Галіна Дашкевіч // Белорусская нива. — 2003. — 19 февр.

Дашкевіч, Г. М. Калі стамлюся ад завей і ветраў... / Галіна Дашкевіч // Белорусская нива. — 2003. — 26 апр.

Дашкевіч, Г. М. "Мой ясны маю..." / Галіна Дашкевіч // Алеся. — 2003. — № 5.

Дашкевіч, Г. М. Ранім сэрцы самотай... / Галіна Дашкевіч // Белорусская нива. — 2003. — 17 янв.

Дашкевіч, Г. "Рамонкі надзеі жаночай..." ; "Каханне я сваё даўно праверыла..." ; Жанчына ў чорным / Галіна Дашкевіч // Прыпяцкія хвалі : зборнік вершаў / складальнік В. Р. Андрыеўскі. — Мазыр : Калор, 2002. — 45, [2] с.

Дашкевіч, Г. М. "Паміраў паляшук..." ; "Цяжкое зерне падае..." ; "Б’ецца сэрца Палесся..." ; "Прысніўся мне бераг…" ; "Ціха, пяшчотна наўкола…" ; Жытнёвая дарога ; "За аднастайнасцю жыцця…" ; "Родныя мае…" / Галіна Дашкевіч // Літаратура і мастацтва. — 2002. — 1 лют.

Дашкевіч, Г. М. Верасніца, Любавічы, Азяраны… : [вершы] / Галіна Дашкевіч // Прайсці праз зону. [У 2 кн.]. Кн. 2. Проза, паэзія, публіцыстыка / [укладальнік Ірэна Бутовіч ; мастак Валерый Шкаруба ; вершы да карцін Міколы Мятліцкага]. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2001. — С. 343—352.

Дашкевіч, Г. М. Паўлік кніжачку чытае / Галіна Дашкевіч. — Мінск : Юнацтва, 2001. — 45, [1] с. : іл.

Дашкевіч, Г. М. Мама ; Прыляцелі буслы ; Яблынька ; Пра Жэню, мышак і ката ; Канцэрт ; Віншаванне бабулі ; Навальніца ; Баравічок ; Сняжынкі ; Чарадзей / Галіна Дашкевіч // Сонца над буслянкай : зборнік вершаў / укладальнік В. Р. Андрыеўскі. — Мазыр : Калор, 2001. — С. 6—13.

Дашкевіч, Г. М. Мазыр ; Іван Мележ у Мазыры ; "Гавораць, што стары Мазыр…" ; "Дняпро і Сож — малойцы гаманкія…" ; "Нібыта ўчора ўсё было…" ; "Сярод сяброў мозырскіх ты — найлепшы…" ; "Міхал Яўхімавіч, маэстра Колас…" ; "Не для гучнае гаворкі…" ; Мастак ; "Ішоў па Брагінскай шашы…" ; "Андрэй Пятровіч, ў гэты дзень адметны…" ; "Беларусачка Людміла…" ; "Свій паэтычны умалот…" ; "Энергія яго страфы узнёслай…" ; "Ты адляцеў у незваротны шлях…" / Галіна Дашкевіч // Ты, Мазыр, мой Парнас : зборнік вершаў / складальнік В. Р. Андрыеўскі. — Мазыр : Калор, 2001. — С. 11, 66, 101—110.

Дашкевіч, Г. М. "Дакуль за цябе вырашаюць..." / Галіна Дашкевіч // Крыніца. — 2001. — № 11/12. — C. 252.

Дашкевіч, Г. М. Стаю над Прыпяццю ; Верасніца ; Споведзь палешука [і інш.] / Галіна Дашкевіч // Тураўшчына: мінулае, сучаснасць, будучыня / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Грамадскае аб'яднанне "Тураўcкае навукова-асветніцкае таварыства". — Тураў ; Мінск, 2000—    . — Вып. 3. — Рупіс, 2001.

Дашкевіч, Г. М. "Цалуюць хвалі залаты пясок..." ; "Мама, даруй за хворыя вочы твае..." ; "Ты іграеш на арфе…" ; "Я пазнала б яго і праз сотню гадоў…" ; "Услед за прашчурамі пойдзем у нябыт…" ; "Шукае збавення у неба…" ; Дзяды ; Белая птушка / Галіна Дашкевіч // Маладосць. — 2001. — № 6. — C. 7—11.

Дашкевіч, Г. М. Мама / Галіна Дашкевіч // Бярозка. — 2001. — № 3.

Дашкевіч, Г. М. Сакавік сакаўным спевам поўніць... / Галіна Дашкевіч // Алеся. — 2001. — № 3.

Дашкевіч, Г. М. "А чые вы будзеце?.." ; У Хойніках ; Дзяды ; "Зіме — студзіць..." ; "Ранім сэрцы самотай..." ; "Ратую роду карані..." ; "Воблакі, нібы вяночкі белыя..." / Галіна Дашкевіч // Полымя. — 2000. — № 9. — C. 110—113.

Дашкевіч, Г. М. Вясна ;  Навальніца / Галіна Дашкевіч ; прадмова М. Зарэмбы // Раніца. — 2000. — 25 мая.

Дашкевіч, Г. М. "Натхнёная золатам пожні..." ; "Мы як кветкі, якім не хапае цяпла..." / Галіна Дашкевіч // Літаратура і мастацтва. — 2000. — 21 ліп.

Дашкевіч, Г. М. Паркан / Галіна Дашкевіч // Вожык. — 2000. — № 8.

Дашкевіч, Г. М. Верасніца : кніга паэзіі / Галіна Дашкевіч ; [прадмова Віктара Каваленка]. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1997. — 142, [1] с. : іл.

Дашкевіч, Г. М. Я іграла Паўлінку... ; Пара сівых галубоў / Галіна Дашкевіч // Падарожнік. — 1996. — № 3.

Дашкевіч, Г. М. "Стаю над Прыпяццю ў задуменні..." ; "Калі Мазыр світальнаю парою..." ; "На Палессі сярод безлічы дзівосаў..." ; "Унучка, — казала бабуля мая..." ; "Матуля, галубка, — спявае дачушка..." ; Жанчына ў чорным ; Памяці майго земляка ; Навалокі / Галіна Дашкевіч // Палескія перазвоны : зборнік вершаў да 50-годдзя інстытута / Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут / [адказны за выпуск А. К. Малюк]. — Мазыр, 1994. —С. 15—19.

Дашкевіч, Г. М. Талент непадуладным меркам / Галіна Дашкевіч // Літаратура і мастацтва. — 1993. — 5/11 чэрв.

Дашкевіч, Г. М. Ці ўсё разумеюць у сталіцы? / Галіна Дашкевіч // Літаратура і мастацтва. — 1993. — 17 снеж.

Дашкевіч, Г. М. Жанчына ў чорным / Галіна Дашкевіч // Літаратура і мастацтва. — 1992. — 21 лют.

Дашкевіч, Г. М. Зачараванасць / Галіна Дашкевіч // Літаратура і мастацтва. — 1985. — 5 крас.

Дашкевіч, Г. М. Улюбёны ў прыгожае / Галіна Дашкевіч // Літаратура і мастацтва. — 1985. — 20 верас.

Дашкевіч, Г. М. Захапленне / Галіна Дашкевіч // Літаратура і мастацтва. — 1984. — 14 верас.

Дашкевіч, Г. М. Шчырасць чалавечага сэрца / Галіна Дашкевіч // Літаратура і мастацтва. — 1983. — 2 верас.

 

Рэдакцыйная дзейнасць

 

Палац : літаратурны альманах. Гомель. 2013 / Гомельскае абласное аддзяленне ГА "Саюз беларускіх пісьменнікаў" ; [рэдкалегія: Анатоль Бароўскі (галоўны рэдактар), Яўген Сергіеня, Алесь Бардоўскі, Міхась Даніленка, Галіна Дашкевіч, Віктар Ярац, Вадзім Болбас ; укладанне: Анатоль Бароўскі, Генадзь Лапацін]. — Мінск : Кнігазбор, 2014. — 271 с.

Каласавіны : материалы научной конференции, прысвечанай 35-годдзю Літаратурнага музея Якуба Коласа / Літаратурны музей Якуба Коласа ; [рэдкалегія: У. У. Барысюк, Г. М. Дашкевіч, В. П. Жураўлёў, З. М. Камароўская, А. К. Каўка, Я. І. Клімуць, М. Д. Мацюх, Д. К. Міцкевіч, М. І. Мушынскі, В. І. Русілка, С. В. Снапкоўская ; складальнік: М. Д. Малюк ; рэдактар: П. А. Чабатар]. — Мінск, 1994. — 145 с.

 

Другія публікацыі

Аўсіюк, А. Берагі [Ноты] / музыка А. Аўсіюка ; словы Г. Дашкевіч, І. Карабанаў // Я так люблю… : (зборнік вакальна-харавых твораў). — Мазыр, 1996. — С. 130—132. 

Аўсіюк, А. Жанчына ў чорным [Ноты] / музыка А. Аўсіюка ; словы Г. Дашкевіч // Песні роднага краю : зборнік твораў самадзейных кампазітараў г. Мазыра / [саставіцель В. Р. Серабранікаў]. — Мазыр, 1993. — С. 20—22. 

Аўсіюк, А. Жанчына ў чорным [Ноты] / музыка А. Аўсіюка ; словы Г. Дашкевіч // Я так люблю… : (зборнік вакальна-харавых твораў). — Мазыр, 1996. — С. 76—79.

 Аўсіюк, А. Настаўнікам [Ноты] / музыка А. Аўсіюка ; словы Г. Дашкевіч // Я так люблю… : (зборнік вакальна-харавых твораў). Мазыр, 1996. С. 6466.

 Аўсіюк, А. Падмятала я святліцу [Ноты] / музыка А. Аўсіюка ; словы Г. Дашкевіч // Я так люблю… : (зборнік вакальна-харавых твораў). Мазыр, 1996. С. 8788.

 Аўсіюк, А. Песня аб Мазырскім інстытуце [Ноты] / музыка А. Аўсіюка ; словы Г. Дашкевіч // Я так люблю… : (зборнік вакальна-харавых твораў). — Мазыр, 1996. — С. 25—28.

 Аўсіюк, А. Чэмер-чамярок [Ноты] / музыка А. Аўсіюка ; словы Г. Дашкевіч // Я так люблю… : (зборнік вакальна-харавых твораў). Мазыр, 1996. С. 8990.

 Мазыр, ты маладосці песня [Ноты] : зборнік песень: [для голасу (хору) у суправаджэнні фартэпіяна] / Мiнiстэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагiчны ўніверсітэт" ; [складальнікі Л. М. Шнітман, М. Г. Зайцава ; з прадмовай]. — Мазыр, 2005. — 89 с. — Змест: Мозырь / слова Б. Спринчана, И. Козелько ; музыка И. Козелько. Мазырская быліна / словы Я. Мацюшэнкі ; музыка І. Казелькі. Песня аб мазырскім інстытуце / словы Г. Дашкевіч ; музыка А. Аўсіюка. Припять-матушка / слова и музыка И. Козелько. На Мазырскiх узвышшах / словы Г. Пашкова ; музыка Л. Шнітмана. Мазырскаму песняру : (памяці М. Аўсіюка) / словы Г. Дашкевіч ; музыка Л. Шнітмана. Песня о Мозыре / слова и музыка А. Фроликова. Экалагiчны вальс / словы і музыка Л. Шнітмана ; Мазырскі вальс / словы І. Сусленка ; музыка Л. Шнітмана. Мозырская лирическая / слова и музыка И. Козелько. Родны горад / словы В. Андрыеўскага ; музыка А. Аўсіюка. Мозырский вальс / слова А. Садохи ; музыка И. Козелько. Заречный вальс / слова и музыка И. Козелько. Крещенский джаз / слова И. Сусленко ; музыка Л. Шнитмана. Дзяўчыначка-мазыраначка / словы Г. Манкевіча ; музыка В. Сярэбранікава. Песня о Мозыре / слова И. Сусленко ; музыка С. Стаценко. Мазыранка / словы У. Верамейчыка ; музыка А. Аўсіюка. Прыязджай да Мазыра / словы Н. Аксёнчык ; музыка А. Аўсіюка. Я — Мозырянка / слова И. Сусленко ; музыка Л. Шнитмана.

 Шнітман, Л. Беларускія дзяўчаты [Ноты] / музыка Л. Шнітмана ; словы Г. Дашкевіч // Давайте петь вместе : практическое пособие по школьно-песенному репертуару / Мозырский государственный педагогический университет, Кафедра музыки и методики преподавания музыки. — Мозырь, 2003. — Ч. 3 : Песни для юношества / составитель М. Г. Зайцева. — С. 108—113.

 

Мастацкая крытыка і рэцэнзіі на творы Г. Дашкевіч

  "Верасніца"

Грышкевіч, С. "Я — чайка з Прыпяці, дачка Палесся" / С. Грышкевіч, У. Замкавец // Літаратура і мастацтва. — 2000. — 13 кастр. (№ 41). — С. 6—7. — Рэцэнзія на кнігу: Верасніца : кніга паэзіі / Галіна Дашкевіч. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1997. — 142, [1] с. : іл.

 Маркевіч, В. "…Мой любы Мазыр" / В. Маркевіч // Жыцце Палесся. — 2000. — 12 верас. — С. 3.

 Маркевіч, В. Паэтычнае спатканне / В. Маркевіч // Літаратура і мастацтва. — 1999. — 5 ліст. — С. 7. — Рэцэнзія на кнігу: Верасніца : кніга паэзіі / Галіна Дашкевіч. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1997. — 142, [1] с. : іл.

 Маркевіч, В. "У Хільчыцах пад Туравам старым" / В. Маркевіч // Гомельская праўда. — 2000. — 8 лют. — С. 3.

 Ненадавец, А. "Палескі край, мая калыска…" / А. Ненадавец // Літаратура і мастацтва. 1998. 30 студз. (№ 5). С. 6, 7.

 Янович, Е. Радуй душу, "Верасніца"! : Вышел сборник стихов Г. Н. Дашкевич "Верасница" / Е. Янович // Жыццё Палесся. 1997. 25 кастр. С. 1.

 "Паўлік кніжачку чытае"

 Ненадавец, А. З Краіны маленства / А. Ненадавец // Літаратура і мастацтва. 2003. 27 чэрв. С. 7. Рэцэнзія на кнігу: Паўлік кніжачку чытае / Галіна Дашкевіч. Минск : Юнацтва, 2001. — 45, [1] с. : іл.

Літаратура аб жыцці і творчасці Галіны Дашкевіч

 Літаратура аб жыцці і творчасці Галіны Дашкевіч

 Аксёнчык, Н. Мелодыі "Палескіх перазвонаў" : [аб паэтах, творы якіх увайшлі ў калектыўны зборнік] / Н. Аксёнчык // Жыццё Палесся. 1994. 29 снеж.

 Бароўская, І. Звіні, песня!.. : [аб творчасці А. Аўсіюка і песнях на словы мазырскіх паэтаў] / І. Бароўская // Пад зоркаю кахання і любові : Творчыя партрэты майстроў беларускай песеннай лірыкі. — Мінск : Кнігазбор, 2008. — С. 73—91. — Са зместу: аб паэзіі Г. Дашкевіч, с. 75, 80, 88.

 Бароўская, І. Песня засталася жыць : [аб творчасці А. Аўсіюка і песнях на словы мазырскіх паэтаў] / І. Бароўская // Мазыр. 850 год : у 3 т. / пад агульнай рэдакцыяй І. Ф. Штэйнера. — Гомель : Сож, 2005. — Т. 2 : Мазыр літаратурны / [І. Ф Штэйнер, І. А. Бароўская, А. В. Ваньковіч, П. Р. Кошман, Д. Л. Мамачкін, А. М. Мельнікава, С. І. Ханеня] ; Мазырскі гарадскі выканаўчы камітэт, Установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны". — C. 91—119. — Са зместу: аб паэзіі Г. Дашкевіч, с. 92, 95, 117.

 Вягера, В. "Тыя, каму баліць" : [размова з Г. М. Дашкевіч] / В. Вягера, Г. М. Дашкевіч // Жыццё Палесся. — 2004. — 25/28 снеж. — С. 4.

 Галіна Дашкевіч (Клімовіч) // Палац : літаратурны альманах. Гомель. 2013 / Гомельскае абласное аддзяленне ГА "Саюз беларускіх пісьменнікаў" ; [рэдкалегія: Анатоль Бароўскі (галоўны рэдактар), Яўген Сергіеня, Алесь Бардоўскі, Міхась Даніленка, Галіна Дашкевіч, Віктар Ярац, Вадзім Болбас ; укладанне: Анатоль Бароўскі, Генадзь Лапацін]. — Мінск : Кнігазбор, 2014. — C. 156.

 Галіна Дашкевіч : [біяграфічная даведка] // Святло шчымлівай памяці : зборнік вершаў паэтаў Гомельшчыны / [фота Алега Ананьева]. — Гомель : Барк, 2006. — С. 31.

 Дашкевіч Галіна : [біяграфічная даведка] // Пісьменніцы Беларусі. Ч. 2. Пісьменніцы Гомельшчыны / складальнікі: Л. А. Піскун, Я. У. Піскун. — Мазыр, 1996. — С. 29—30.

 Дашкевіч Галіна Мікалаеўна : [біяграфічная даведка] // Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут : гістарычны нарыс. — Мазыр, 1994. – С. 39.

 Дашкевіч Галіна Мікалаеўна : [біяграфія] // Званы сумлення : зборнік вершаў / складальнік А. Р. Каляда ; [фота А. У. Саладкова]. — Мазыр : Калор, 2009. — C. 78—79.

 Допкюнас, В. Ацэнка: добра : [аб выступленні Мазырскага народнага тэатра на сцэне Крамлёўскага тэатра ў Маскве, удзел у якім прымала Г. Клімовіч (Дашкевіч)] / В. Допкюнас // Жыццё Палесся. — 1967. — 20 мая. — С. 3.

 Ждановіч, В. Над Прыпяццю, у Мазыры / В. Ждановіч // Маладосць. — 1968. — № 2. — С. 123—131. — Са зместу: аб узнагароджанні Галіны Клімовіч (Дашкевіч) залатым медалём на фестывалі самадзейнага мастацтва ў Маскве за выкананне ролі Зоські ў "Раскіданым гнязде", с. 125, фота.

 Жуковіч, В. "Абнімем свет сардэчнаю любоўю" : Галіне Дашкевіч : [верш] / Васіль Жуковіч // Полымя. — 2008. — № 7. — С. 103.

 Кошман, П. Р. Мазырскі Парнас : Асобныя штрыхі да агульнага партрэта літаратурнага жыцця сталіцы Палесся / П. Р. Кошман // Мазыр. 850 год : у 3 т. / пад агульнай рэдакцыяй І. Ф. Штэйнера. — Гомель : Сож, 2005. — Т. 2 : Мазыр літаратурны / [І. Ф Штэйнер, І. А. Бароўская, А. В. Ваньковіч, П. Р. Кошман, Д. Л. Мамачкін, А. М. Мельнікава, С. І. Ханеня] ; Мазырскі гарадскі выканаўчы камітэт, Установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны". — C. 190—209. — Са зместу: аб паэзіі Г. Дашкевіч, с. 194, 196, 197—198.

 Мамачкін, Д. Ода Мазыру / Д. Мамачкін // Мазыр. 850 год : у 3 т. / пад агульнай рэдакцыяй І. Ф. Штэйнера. — Гомель : Сож, 2005. — Т. 2 : Мазыр літаратурны / [І. Ф Штэйнер, І. А. Бароўская, А. В. Ваньковіч, П. Р. Кошман, Д. Л. Мамачкін, А. М. Мельнікава, С. І. Ханеня] ; Мазырскі гарадскі выканаўчы камітэт, Установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны". — C. 142—161. — Са зместу: тэма Мазыра ў паэзіі Г. Дашкевіч, с. 150, 157, 160.

 Мацюх, М. Нашакраёўскі клуб паэтаў : [аб творчым шляху Г. Дашкевіч] / М. Мацюх // Падарожнік. — 1996. — № 3.

 Мельнікава, А. Паэзія слова жаночага роду : Галіна Дашкевіч / А. Мельнікава // Мазыр. 850 год : у 3 т. / пад агульнай рэдакцыяй І. Ф. Штэйнера. — Гомель : Сож, 2005. — Т. 2 : Мазыр літаратурны / [І. Ф Штэйнер, І. А. Бароўская, А. В. Ваньковіч, П. Р. Кошман, Д. Л. Мамачкін, А. М. Мельнікава, С. І. Ханеня] ; Мазырскі гарадскі выканаўчы камітэт, Установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны". — C. 136—141.

 Мятліцкі, М. Горад, адкрыты з маленства : Нарыс пра Мазыр / М. Мятліцкі // Маладосць. — 2006. — № 4. — С. 132—139. — Са зместу: аб творчасці Г. Дашкевіч, с. 135, 136, 139.

 Нагорная, З. Раскажу пра сяброўку / З. Нагорная // Камуніст Палесся. — 1981. — 13 мая.

 "Паэзія — нястомная праца душы, імкненне да самаўдасканалення" : [гутарка з Г. М. Дашкевіч] / запіс. Я. Есіс // Жыццё Палесся. — 2004. — 10 сак. — С. 7.

 Перапеча, П. Далучэнне да мастацтва / П. Перапеча // Камуніст Палесся. — 1997. — 19 сак.

 Садоха, А. "Палескія перазвоны" : [аб паэтах, творы якіх увайшлі ў калектыўны зборнік] / А. Садоха // Жыццё Палесся. — 1994. — 12 ліп. — С. 3.

 Сям’я настаўнікаў і паэтаў : М. Клімовіч, А. Клімовіч, Г. Дашкевіч // Прыпяцкая рапсодыя : [нарысы] / Бібліятэка Гомельскага абласнога аддзялення ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі". — Гомель, 2010. — С. 50—59.

 Ткачоў, В. Назва краіны — Дзяцінства : [аб аўтарах, творы якіх ўвайшлі ў зборнік "Сонца над буслянкай"] / Васіль Ткачоў // Культура. — 2001. — 22—28 верас. (№ 37). — С. 9.

 "Ты, Мазыр, — мой Парнас каля Прыпяці мілай" // Прыпяцкая рапсодыя : [нарысы] / Бібліятэка Гомельскага абласнога аддзялення ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі". — Гомель, 2010. — С. 171—199. — Са зместу: аб творчасці Г. Дашкевіч, с. 193.

 У Саюзе беларускіх пісьменнікаў : [Г. Дашкевіч рэкамендавана да ўступу ў Саюз беларускіх пісьменнікаў] // Літаратура і мастацтва. — 2000. — 17 сак. — С. 2.

 Шарай, Г. Конкурс чытальникаў : [пра удзел у ім Г. Дашкевіч] / Г. Шарай // Камуніст Палесся. 1972. 12 крас. С. 4.

 Штэйнер, І. Ф. Глядзець на свет наівнымі вачыма / І. Ф. Штэйнер // Мазыр. 850 год : у 3 т. / пад агульнай рэдакцыяй І. Ф. Штэйнера. — Гомель : Сож, 2005. — Т. 2 : Мазыр літаратурны / [І. Ф Штэйнер, І. А. Бароўская, А. В. Ваньковіч, П. Р. Кошман, Д. Л. Мамачкін, А. М. Мельнікава, С. І. Ханеня] ; Мазырскі гарадскі выканаўчы камітэт, Установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны". — C. 163—164. — Са зместу: аб творах Г. Дашкевіч для дзяцей.

 Шур, В. В. Асаблівасці анамастыкону паэтычных твораў Галіны Дашкевіч / Васіль Шур // Уласнае імя ў мастацкім тэксце : манаграфія / Васіль Шур ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна". — Мазыр, 2010. — С. 57—65.

 Шур, В. В. Паэтэса, актрыса, навуковец… : [да 60-годдзя Г. М. Дашкевіч] / Васіль Шур // Жыццё Палесся. — 2008. — 23 студз. — С. 3.

 Шур, В. В. Песня задуменная Палесся : [аб паэзіі Г. Дашкевіч] / Васіль Шур // Літаратура і мастацтва. — 2008. — 1 лют. (№ 5). — С. 14.

 

Дополнительная информация